A láthatatlan pénzvilág

A fenyegető rém a liberálfasizmus

2016. május 29. 02:00 - aL_Ex

A liberálfasizmus a menekültválság tükrében

 

Bevett szokásom, hogy blogbejegyzéseimet tematikus blogokba rendezem, mert az írásaim gondolatisága egymásra épül. Így könnyebb az írásaim történeti áttekintése, és a logikájuk is jobban követhető. És nem utolsó sorban könnyebb hivatkozni az előzményekre is. Jelen esetben is ez a helyzet.

A láthatatlan pénzvilág című blogom is azért született, hogy abban levezessem, a pénzvilág hogyan hozza létre a saját fasiszta rendszerét, amit liberálfasizmusnak csak azért nevezhetünk, mert a liberalizmus a kamuflázs, a fedőeszme szerepét tölti be a neoliberális/neokonzervatív pénzügyi, gazdasági és politikai elit számára. Szó sincs itt semmiféle liberalizmusról, így a liberális érv is tökéletesen irreleváns, hogy a liberalizmus és a fasizmus egymást eleve kizárja. Az, ami nincs, nem zárhat ki semmit, itt pedig szó sincs sem humanizmusról, sem szabadságeszméről. A New World Order az egyetlen eszme, ami itt ténylegesen fölmerül, vagyis a szabadkőműves álom, hogy a világot egyetlen világkormány uralhatja.

 

Jonah Goldberg

A liberálfasizmus fogalma szellemi atyjának Jonah Goldberg tekinthető, írásommal azonban nem neki kívánok tisztelegni, mert nem az ő liberálfasizmusról alkotott nézeteit követem, hanem saját elméletem van erről. Jómagam a neoliberalizmus totális diktatúráját nevezem liberálfasizmusnak. Nem fogadom el ugyanis Jonah Goldberg állítását, hogy a fasizmus alapvetően progresszív ideológia volna, és mint olyan, baloldali (left-wing). Goldberg gondolataival is ugyanaz a baj, mint az amerikai gondolkodók sokaságával, hogy a világnézete meglehetősen sekélyes műveltségen alapul, ezért hajlamos arra, hogy ne ismerje fel a mélyebben rejlő összefüggéseket a társadalmi mozgások mögött. Goldberg sem képes felismerni egy olyan alapvető tényt, hogy a nagytőke juttatta hatalomra Hitlert is annak idején Németországban. Márpedig hogy volna progresszív a nagytőke hatalmát támogatni? Vélhetően Goldberg a nagytőke hatalmát eleve természetes dolognak tartja. Én nem. Ez a forrása Goldberg politikai (és általában véve világnézeti) vakságának.

474px-jonah_goldberg_by_gage_skidmore.jpg

Jonah Goldberg

Valójában arról van szó, hogy bármiféle ideológia képes reakcióssá válni, amely fölött eljárt az idő, ahogy a liberalizmus felett is. Sőt, a kommunista eszme sem kivétel ez alól. Abban a pillanatban, amikor a liberalizmus már reakciós törekvésnek minősíthető, mert már csak a hatalom megtartására törekszik, akkor már csak a saját konzervativizmusát takargatja (leplezi) a humanizmusra való hivatkozással. (A kommunista rendszerek hibáit és bűneit is képesek voltak a hatalmat gyakorló bolsevikok ideológiai alapon elkendőzni. Ezt csak zárójelben jegyzem meg.) Ennek megfelelően a mai kor neoliberalizmusa sem azonos a hajdanán oly haladó szabadságeszmével, és a felvilágosodás korának humanizmusával, hanem gyakorlatilag a neokonzervativizmussal azonos végkicsengésű irányzattá vált. De lesz ez mg rosszabb is, mert ennek a negatív irányú fejlődésnek a végeredmény lesz a liberálfasizmus.

Jonah Goldberg nézeteivel szemben a kritikámat azzal zárom, hogy Jonah Goldberg láthatóan szeretett volna elég nagyot mondani ahhoz, hogy könyve bestseller legyen. Inkább ilyesmi motiválta, mint a társadalmi igazságosság vagy a progresszió keresése. Nem ritka az ilyen karrier-motívum az Egyesült Államokban. Lehetséges, hogy az amerikaiak politikai ficamában a fasizmus az a „left-wing”. Számomra nem volna meglepő ez sem, hiszen általában náluk a „baloldal” az neoliberális, a „jobboldal” pedig a neokonzervatív. Az előbb a demokrata párti, az utóbbi pedig a republikánus. Azaz miért ne sorolhatnák a fasisztákat ehhez az „amerikás baloldalhoz”? A hiba lehet egyszerűen a baloldaliság amerikai mércéjében is.

De ha így van, akkor az USA politikai rendszere maga ismeri el, hogy a neoliberalizmus kvázi egyenlő a fasizmussal.

 

A mai kor rejtőzködő liberálfasizmusáról

Én azonban mást állítok. Sem a fasizmus, sem a neoliberalizmus nem baloldaliság, ez egyenesen kizárt. A liberálfasizmus nem más, mint a neoliberalizmus/neokonzervativizmus egy sajátos megjelenési formája a politikában. A „világ csendőre” szerepét betöltő Egyesült Államok pedig egyebet sem tesz, mint ezt a neoliberális/neokonzervatív követelményrendszert juttatja érvényre nemcsak az Egyesült Államokban, hanem a vele szövetséges országokban mindenütt. S lévén, hogy globális kapitalizmusról és egypólusú világrendről beszélhetünk, ez ma már az egész világot jelenti. A globális kapitalizmusnál hatékonyabb kizsákmányoló rendszer pedig nem létezik. Erre tekintettel a Föld népességének elnyomorodása sem volt soha ilyen mértékű.

Tény, hogy az Egyesült Államok a „világ csendőre” szerepét alakítja. Ezt a szerepét egyelőre elég jól leplezi – például a terrorizmus elleni harc álcájával. S amíg az átlag amerikai polgárnak ebből a globális hatalomra való törekvésből (például a petrol-dollár rendszeréből) előnye származik, addig bőszkén tekint a hazájára, hiszen a jólétének ez az alapja. Elég, ha csak Bruce Springsteen „Born in the U.S.A. című dalára gondolunk, vagy arra, hogy az amerikai polgár képes akár csillagos-sávos alsógatyát is magára ölteni nagy nemzeti büszkeségében, és közben nem vesz róla tudomást, hogy az Egyesült Államok saját maga által létrehozott és támogatott csatlós államai milyen népirtásokat hajtottak végre szerte a világban, Chilétől kezdve Indonéziáig bezárólag. Ez persze – szerinte – nem az Egyesült Államok bűnei voltak, hanem a csatlós rezsimeké. Milyen jó is, hogy mindent másokra lehet kenni!

De majd ha az amerikai átlagpolgár is megérzi, hogy ez a rendőrállami rendszer éppúgy ellene is irányul, vagy netán a jóléte sínyli meg, akkor majd alább hagy a nemzeti büszkeségé, és tűzbe dobja a csillagos-sávos alsógatyáját is. Amikor ez a pillanat eljön, akkor az amerikai átlagpolgár is meg fogja érteni, hogy ez egy liberálfasiszta rendszer, amelynek a céljai nem őt, hanem a nagytőke gátlástalan profitérdekét szolgálják. Ez a pillanat pedig el fog jönni, hiszen a jövedelmi olló nyílik az Egyesült Államokban is, de a Piketty által kutatott vagyoni különbségek is nőnek a szegények és a gazdagok között. Ennek pedig előbb-utóbb törvényszerűen el kell jutnia az amerikai átlagember tudatába is – feltéve, ha van elég értelmes hozzá, hogy csillagos-sávos alsógatyában mindezt megértse.

Egyenlőre ebből a felismerésből és öntudatra ébredésből semmi sem igaz. Az európai neoliberálisok is sikeresen etetik meg a maszlagot az átlagemberrel, hogy a dolgozóknak, sőt a munka világából kirekesztett prekariátusnak is érdeke fűződik önnön kizsákmányolásához, mert állítólag abból lesznek az új munkahelyek. Arról nem szól a fáma, hogy a tőke miért dezertál a Távol-Keletre munkanélküliséget hagyva maga után, és a profit miért köt ki ilyen-olyan adóparadicsomokban. Hála istennek egyre többen vannak azért, akik ezeket az ellentmondásokat már észreveszik.

A liberálfasizmus még rejtőzködik, de már nem sokáig képes a látszatot fenntartani. Néhány éve még nálunk sem lehetett volna kimondani, hogy Magyarországon nem létezik politikai baloldal, mert a baloldali pozíciókat az Egyesült Államok által irányított csatlós politikusok – idegenszívű hazaárulók – bitorolják. Azt meg pláne nem lehetett volna kimondani, hogy ez nemcsak magyar sajátság, hanem egész Európára kiterjeszthetően igaz. Alapos okkal feltételezhető, hogy néhány éven belül a liberálfasizmusról beszélni is legális téma lesz a közbeszédben. Ma még nem az… Ehhez persze az kell, hogy a sok elvakult labanc-mentalitású nyugatimádó belássa tévedését. Vagy ha nem, legalább burkolódzón mély hallgatásba! Egyébként ez a mély hallgatás érződik már most is a levegőben, ahogy a „demokratikus” ellenzék ignorálja a társadalmi párbeszédet. Mi ez, ha nem kitérés a mindenkit érdeklő kérdések megvitatása elől?

 

A liberálfasizmus maga az ordas eszme

Az elmondottakból látszik, hogy az előző írásaimban nem véletlenül hivatkoztam a liberális kamuflázsra, és nem véletlenül utaltam Bokros Lajos véleményével kapcsolatban sem arra, hogy a neoliberalizmus magyarországi csatlósainak – de éppúgy at Egyesült Államok neoliberális politikusainak is – szükségük van az antiszemitizmus éberen tartására. A fasiszta veszély (és az ordas eszmék) emlegetéséhez szükség van ugyanis a fasiszta veszély érzetének fenntartására. De jelenlegi posztom alapján látszik csak igazán, hogy mennyire fals az ordas eszmékre hivatkozni, hiszen maga a liberálfasizmus az ordas eszme.

Bokros Lajos szájából is nagyon hamisan hangzik az ordas eszmék emlegetése. Úgy tűnik, nemcsak Jonah Goldberg, Bokros Lajos sem tanulta meg a történelmet, és nem tudja, hogy a fasizmust és a nácizmust is a nagytőke hozta létre.

Azt már látjuk, hogy az önmagát liberálisnak nevező politika hívta életre a szélsőjobboldalt Magyarországon, és a balliberális ámokfutás ágyazott meg a Fidesz kétharmados hatalomra jutásához. Látjuk azt is, hogy az impotens, humanizmusnak álcázott, de valójában embertelen neoliberális bevándorláspolitika tehető felelőssé Európa-szerte a jobbratolódásért, és esetlegesen a szélsőjobb hatalomra jutásáért is. Mert borítékolható, hogy Európa-szerte ez fog történni, ahogy történt Ausztriában is.

Előző cikkemben azt is megfogalmaztam, hogy mindebben akár a tudatos tervezés is feltételezhető. Persze nem a hazai „demokratikus” ellenzék, hanem az Egyesült Államok részéről. A magyarországi „demokratikus” ellenzéknek mindenképpen a balek, illetve a looser szerepe jutott.

 

Európa destabilizálása

A szélsőjobbra tolódás akár spontán következménye az impotens neoliberális bevándorláspolitikának, akár tudatos tervezés eredménye, az európai fasizálódásnak az oka mindenképpen a neoliberálisok térfelén keresendő. Nagyon úgy tűnik, ha Európa fasizálódik, akkor megismétlődik a történelem. Csakhogy most már látjuk, az Egyesült Államoknak érdeke, hogy Európát destabilizálja, mert Európa annál kisebb ellenállás kifejtésére lesz képes az USA nagyhatalmi törekvéseivel szemben. Hiszen látni, hogy a „világ csendőrének” szerepe ellen a legnagyobb gátat éppen az európai kultúra, az európai identitás és az európai demokratikus hagyományok jelentik.

S bár Jonah Goldberg véleményével nem értettem egyet a fasizmus általános leírásában, a következtetésben a véleményünk végkicsengése azonos: az Egysült Államok (neo)liberális politikája felelősnek lesz tekinthető a fasizmus kialakulásában.

Mindenképpen fontos azt felismerni, hogy a neoliberális/neokonzervatív globális kapitalizmustól nem idegen gondolat a fasizmus, s ha nem tudjuk megakadályozni, hogy a világkormány ilyen szélsőségesen jobboldali nézetek mentén valósuljon meg, akkor abból igen nagy valószínűséggel globális terror lesz, amelynek alapvető célja nemcsak a nemzeti érzés teljes kiölése az európai népességből, hanem ezen felül célja még a gondolatrendőrség megvalósítása is. Ezt látjuk a magyarországi kultúrharcból. De ezt látjuk abból is, hogy már a német média sem mer hitelesen tájékoztatni a menekültválságról. Agykontroll van már Németországban is.

 

A liberális intolerancia a liberálfasizmus bizonyítéka

Nem véletlenül tapasztaljuk, hogy bárki másként gondolkodót a véleményszabadság nevében fellépő (állítólagos) liberálisok egyszerűen idegengyűlölőnek, rasszistának és fasisztának minősítenek. Márpedig véleményem szerint a legnagyobb fasiszta az, aki az ellenvéleményt minden jogos ok nélkül azzal mossa le a porondról, hogy „lefasisztázza”. Tessék néven nevezni a fasisztákat, és tessék bizonyítani, hogy fasiszta! Az még önmagában nem ok a fasiszta minősítésre, hogy valaki nem ért egyet a liberális bevándorláspolitikával. Hiszen maga a liberális vélemény is lehet fasiszta! Ez volna a liberálfasizmus.

Nem tisztem a magyar miniszterelnököt védeni, de Európában a helyzet odáig fajult, hogy a szomszédos országok és az Európai Unió vezető politikusai „ fasisztázták le” Orbán Viktort és személyén keresztül az egész magyar népet. Közben persze számos európai ország is megépítette a maga kerítését, és ezzel elismerte, hogy a magyar miniszterelnöknek volt igaza. Ennek ellenére elfelejtettek elnézést kérni a korábbi becsmérlő szavaikért. (Azzal most nem foglalkozok, hogy a magyarországi mainstream liberális média mindebből szelektív módon csak az elmarasztaló véleményeket hallja meg.) Az egészből két következtetést vonok le. Egyrészt a vitakultúra Uniós szinten is mélypontra süllyedt. De ennél sokkal lényegesebb a következtetés, hogy az Európai Unió ezzel a „fasisztázással” a saját liberálfasizmusát bizonyítja. Ha pedig így van, akkor mindez az Egyesült Államok sugallatára történik így. Azaz létező problémáról van szó!

A nemzeti érzés és a hazaszeretet semmilyen értelemben nem bűncselekmény, és nem ítélhető el valamiféle belemagyarázott pejoratív értelemben. Ellenkezőleg, igenis pozitív tartalma van. Aki ezt kétségbe vonja arra hivatkozva, hogy a nemzeti érzés a liberális értékekkel szemben áll, az a saját liberalizmusát kérdőjelezi meg, mert nem hajlandó tolerálni a másik ember másságát. Ne csak a szexuális másságot ismerjük el, hanem a gondolat szabadságát is! Márpedig Európában, a menekültválság kérdésében már régen nincsen szó a gondolat szabadságáról és az eltérő vélemény tolerálásáról. Idegengyűlölőnek, rasszistának és fasisztának nevezzük a muszlim menekültekkel szemben érzett jogos félelmeket. Önmagában egyedül ez is egyértelmű bizonyíték arra, hogy létezik liberálfasizmus. Tagadjuk talán?

És közben tudjuk, hogy a menekültválság a neoliberális/neokonzervatív globális kapitalizmus terméke, nem más hozta létre, mint a globális kapitalizmus olcsó menekült-munkaerő iránti igénye. Aki ez ellen felszólal, mert például félti a munkahelyét, azt meg egyszerűen idegengyűlölőnek kiáltjuk ki, és „lefasisztázzuk”? Számomra ez a liberálfasizmus.

 

Igen egyszerű kérdésekre keressük a választ

Hogy eldöntsük, létezik-e liberálfasizmus, igen egyszerű kérdésekre keressük a választ. Például ilyenekre:

  • Volt-e Angela Merkelnek joga arra, hogy meghívja a menekülteket Európába? Azt majd a német választópolgárok eldöntik, felhatalmazták-e a kancellárjukat arra, hogy Németországba meghívja őket, mi magyarok ebbe nem szólhatunk bele. De azt gondolom, hogy mi, magyarok nem hatalmaztuk fel Angela Merkelt arra, hogy a Balaton partjára meghívja őket. Egy esetbe teheti ezt, ha fizeti a számlát. Véleményem szerint Angela Merkel egyszerűen a saját jogkörével nincsen tisztában.
  • Milyen jogon avatkozik bele Soros György Magyarország (és Európa) belügyeibe? Milyen demokratikus felhatalmazást kapott arra, hogy a menekült-logisztikát szervezze, és a menekültáradatot Magyarországon keresztül irányítsa? Az, hogy pénze van, nem jogosítja fel erre. Véleményem szerint ez egy olyan kérdés, amelyre valamilyen bíróság előtt kellene felelnie.

Mindkét kérdés azt jelzi, hogy problémás a demokrácia (neo)liberális értelmezése. Ezt még a pénz demokráciájának sem nevezhetjük. Ez már nyílt diktatúra.

Mindez álszent és képmutató álhumanizmust tükröz. A (neo)liberálisok még a munkát sem tudják garantálni a menekültek számára, mégis olcsó munkaerő-forrásként tartanak igényt rájuk. Nem állja meg helyét az álhumanizmussal való érvelés. Ráadásul teszik mindezt úgy, hogy a magyar állampolgároknak még az 50 ezer Ft alapjövedelmet sem tudják garantálni.

A menekültválságnak volna baloldali megoldása, de az feltételezi a munkához való jog elismerését. Soros György és az ál-liberális követői számára ez azonban elképzelhetetlen, mert a munkaerő úgy a legolcsóbb a munkáltatók számára, ha a tömeges munkanélküliséget továbbra is fenntartják. A menekültválság pedig törvényszerűen a munkanélküliség növekedését eredményezi. Azaz a fentiekben felsorolt két kérdéshez csatlakozik még egy harmadik:

  • Soros Györgynek öntörvényű módon jogában áll manipulálni a magyar (és az európai) munkaerőpiacot? Milyen alapon? Mert neki ez a véleménye, és ezt tartja helyesnek?

 

 

 

Lassan, de biztosan kirajzolódik előttünk a liberálfasizmus arculata. Egy olyan társadalom képét látjuk, amelyben tömeges munkanélküliség mellett a dolgozói szegénység is általánossá válik. Ez már nem polgári demokrácia. Ez már a totális fasizmus. Ezt a neoliberális ámokfutást Európa vagy meg tudja állítani, vagy elbukott. Éleződik a harc a liberálfasizmussal.

 

 

 

399 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://alex-penzvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr708755366

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sir Galád (már foglalt) 2016.05.31. 10:46:07

@aL_Ex: Akkor tisztázzuk. Leírom sorrendben az eseményeket, mert látom, hogy problémáid vannak vele.

1. Valaki azt írta, hányadék a cikked.
2. Te azt válaszoltad neki, hogy a stílusa minősíti.
3. Én azt mondtam, egy szinten van ezzel a cikkel.
4. Te azt mondtad, még szép, hogy egy szinten vagy, mivel te írtad.
5. Én ekkor rávilágítottam, hogy te kommentelsz mások nevében?
6. Erre írtál egy jópofi választ
7. Írtál egy haragudós választ.

Ha a gázkamra, meg a munkanélküliség ugyanazt jelenti, akkor tényleg fogalomzavaraid vannak. Ha pedig mindenki provokátor, aki nem ért egyet veled, ez nem csak skizofrénia, hanem paranoia is.

aL_Ex 2016.05.31. 11:23:13

@Jean Sol Partre:

"A cikk azért rossz, mert nem tárgyilagos, inkább csak próbálsz bevezetni egy fogalmat ami viszont alkalmatlan a meggyőzésre. Indulatokat gerjesztő, inkább hergelésre jó, nem meggyőzésre, akit viszont meg kéne győznie abban zsigeri ellenállást ébreszt."

Ha azt mondod, hogy nem (elég) tárgyilagos a cikkem, az jogos kritikának elfogadom. Törekedtem ugyan tárgyilagosságra de nem igazán sikerült. A többi megfogalmazásban is igazad lehet. Kétségtelen, hogy indulatokat ébreszt magának a liberálfasizmusnak a fogalma. Ezt nem is szándékoztam elkerülni. Bennem is indulatokat ébreszt, hogy ilyesmit kell az embernek elszenvednie - mások passzív hozzáállása miatt. Ami alatt azt értem, hogy a liberálisok ignorálják az ilyesféle kérdések társadalmi vitáját.

Nem akarok meggyőzni senkit, tudom úgy is, hogy ez reménytelen. Egyedül csak arra apellálok, hátha valakiben felébred a szégyenérzet. Ha valaki tudatosan "idegenszívű", azt te nem tudod meggyőzni, mert eleve letagadja, hogy neoliberális volna. Tudod mennyit hallgattam én ezt, hogy liberálisnak lenni, az egy életforma, egy életfelfogás, és hogy ennek semmi köze a neoliberalizmushoz? Hogy mosom kezeimet mindenféle szociális válságért?

A vitapartner jóindulatát meg lehet érezni. Az egész vitában egyetlen ember volt a liberális oldalon, akiben tegnap ezt a jóindulatot érezte. De az a vitapartner úgy is kezdte, hogy ezt és ezt elismerem. Az ilyen vitapartnerrel másképp kommunikálok én is. Nem is vitatkozok, hanem inkább beszélgetek vele. Viszont aki nem úgy kezdi, annak a jóindulatát és jóhiszeműségét eleve kétségbe is vonom.

"A neoliberalizmust támogatók ugyanis többségükben jó emberek, nem is feltétlenül ostobák, és a neoliberalizmust támogató érvek általában logikusnak hangzanak."
Mit jelent az, hogy valaki jó ember? Mondjuk rendes családapa? Ha arra célzol, hogy jóhiszemű módon liberális, azt kétségbe vonom. A táborelvű liberális nem jóindulatú, hanem kifejezetten rosszindulatú. A táborelvűség ezt eleve feltételezi. Te tőlem elvárod a tárgyilagosságot (ami jogos is, hiszen én írtam a vitaindítót), de a táborelvű vitapartner ezt eleve lehetetlenné teszi. Mert ő csak azt látja, hogy az Orbán-rendszer fasisztoid, és bármi áron le kell váltani. Az ő szemével nézve egy neoliberális kormány csak jobb lehet, mint az Orbán-rendszer. Szerintem pedig ez egyáltalán nincs így. Meg a 2/3 szerint sem. A 2/3 ugyanis azt mondja, adjunk hálát az istennek, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök. Akár tetszik, akár nem, ez a demokratikus többségi akarat. Innentől kezdve világos, hogy a táborelvű liberálist az elvakult Orbán-fóbia jellemzi. Az ilyen vitapartner korrekt és tárgyilagos párbeszédre nem is képes. Meg lehet győzni az ilyent valamiről? Ennyire naiv nem vagyok.

"Sokkal több érv, tény kellene és sokkal kevesebb rizsa."
Ez jogos.

"De az ilyen liberálfasizmusozással azonnal elveszted a jóindulatot..."
Miért hallgatnék erről? Hisz éppen ez a lényeg! Én komolyan gondolom, hogy az Egyesült Államok világhatalmi törekvése fasizmusba fog torkollani. Abban igazad van, hogy azt tárgyilagosan érvelve le kellett volna írni, milyen jelei voltak eddig, pl. hány áldozata volt a Pinochet-rezsimnek Chilében stb.

Mit lehet meggyőzni azokon, akik a munkához való jogról megfogalmazott konkrét kérdést minden szó nélkül, simán ignorálják? Hiszen a meggyőzés korrekt párbeszédet feltételezne. Az ignorálás pedig kitérés az érvelés elől.

Mindent egybevetve én sem vagyok elégedett sem a cikkemmel, sem a vitával. De én sem vagyok író.

aL_Ex 2016.05.31. 11:34:38

@Sir Galád (már foglalt):

Elnézést kérek azért hogy félreértettelek. Én azt hittem, a szavaidat úgy kell érteni, hogy ÉN vagyok egy szinten a cikkemmel. Erre válaszoltam, hogy még szép, hiszen én írtam. Fogalmam sem volt arról, hogy egy harmadik személyről beszélsz. Fogalmazhattál volna érthetőbben is.

Utálom az alpáriságot. Mi az, hogy "hányadék"? Az én cikkemben mi az alpári, hogy szerinted az alpári kommentelő egy szinten van a cikkemmel? A "liberálfasizmus" fogalma talán alpári? Szerintem nem. Még akkor sem az, ha valaki sért a fogalomban tükröződő kritikai tartalom.

Hogy én kommentelgetek mások nevében, azt meg egyszerűen gúnyolódásnak vettem. Lehetséges, hogy ez is félreértés volt a részemről? Ha így van, azért is elnézést kérek!

pitcairn2 2016.05.31. 11:48:01

@chrisred:

jól mutatja az itteni diskurzus színvonalát, hogy a klasszikus liberális értékeket képviselő libertáriusok csak a te kommentedben jelennek meg itt (futólag...)

különben nem véletlenül nevezték át magukat, mivel a mai liberalizmus kapcsán ők még jóindulattal is csak szocializmust látnak... (csúnyábbakat most inkább ne írjunk...)

Jean Sol Partre 2016.05.31. 11:50:12

@aL_Ex: "Nem akarok meggyőzni senkit, tudom úgy is, hogy ez reménytelen. Egyedül csak arra apellálok, hátha valakiben felébred a szégyenérzet. Ha valaki tudatosan "idegenszívű", azt te nem tudod meggyőzni, mert eleve letagadja, hogy neoliberális volna. Tudod mennyit hallgattam én ezt, hogy liberálisnak lenni, az egy életforma, egy életfelfogás, és hogy ennek semmi köze a neoliberalizmushoz? Hogy mosom kezeimet mindenféle szociális válságért?"

Ha nem akarsz meggyőzni senkit, minek írsz posztot? A szégyenérzet is csak abban támadhat fel, aki elgondolkodik és megérti amit mondani akarsz, tehát meg kell győznöd. Ráadásul szerintem a szégyenérzetnek semmi értelme, mire mész vele?
Nem nagyon értem, mi az, hogy valaki tudatosan "idegenszívű", nem tudok ezekkel a fogalmakkal mit kezdeni. Alapvetően gondolkodó emberek járnak errefelé, akiknek mind más tapasztalatuk van a világról, mást tartanak fontosnak és más következtetésre jutnak mindezek alapján. Nevezhetjük jóhiszeműségnek is, igen.
A liberalizmus szerintem sem egyenlő a neoliberalizmussal, és aki liberális az nem feltétlenül neoliberális, csak nagyon könnyen becsalható a neoliberalizmus csapdájába. Még csak azt sem gondolom, hogy a liberalizmus önmagában egyedüli okozója a neoliberalizmusnak, egy liberális simán láthatja, mi a gond és segíthet a megoldásban. Manapság az emberek nem szeretnek sokat gondolkodni, vannak bizonyos hívószavak amik jól működnek, panelek amikből szépen összeáll egy rendszer, egy "gondolkodási fal" ami aztán el is takarja amit nem szeretnénk látni. Ez nem tábori gondolkodás, csak sematikus, de megfelelő érvekkel kizökkenthető az ember (onnan tudom, hogy engem is kizökkentett).

Az Orbán kormány szerintem is fasisztoid és le kell váltani, mert az Orbán kormány ráadásul neoliberális is. Egy jobb neoliberális kormány igenis jobb lenne nála, és nem is lenne nagy kunszt. A mai világban nem nagyon látom, egy ország hogy vonhatná magát ki a globális rendszerből. Mindenki aki azt állítja, megpróbálja, az szerintem hazudik és lop, és a szép jelszavak leple alatt a saját pecsenyéjét sütögeti, diktatúrát épít. Putyin is, Orbán is, a többiek is. Arról most nem beszélek, hogy a 2/3 az 1/4 vagy annyi se :)

Szerintem, ha nem idegesíted fel az olvasókat mindenféle cimkézéssel, hanem világosan érvelsz, sokkal több eredményt érsz el. Ráadásul kár keverni a dolgokat, egy dolog a neoliberalizmus és annak a társadalomra való hatása, másik dolog (még ha hasonló eredetű is) Amerika katonai és hatalmi befolyása a világra, a manipulációi és világhatalmi törekvései. A másodikkal nem fogsz meggyőzni senkit arról, hogy a neoliberalizmus rossz, mert nincs közvetlen összefüggés.

pitcairn2 2016.05.31. 11:52:14

@chrisred:

megjegyzem a Goldberg-féle könyvtől még a libertáriusok is elhatárolódtak

mises.org/library/liberal-fascism-secret-history-american-left-jonah-goldberg

az alapvetéssel persze egyetértenek, a könyvet azonban tárgyi tévedésekkel telezsúfolt hevenyészett fércmunkának tartják...

Jean Sol Partre 2016.05.31. 11:52:47

@chrisred: ritkán értünk ennyire egyet.

pitcairn2 2016.05.31. 11:53:26

@Jean Sol Partre:

az újbeszél korában a szavak már rég elvesztették az eredeti értelmüket:)

pitcairn2 2016.05.31. 11:55:19

@chrisred:

"neoliberális" = szocdem:)

pitcairn2 2016.05.31. 12:04:19

@chrisred:

ez a derék Goldberg még a magyar történelmet is átírta az opusz keretében:)

„I have saved the best for last. He says that Napoleon's "victories against the Austro-Hungarian Empire prompted the captive nations of the Hapsburgs to greet him as 'the great liberator.' He beat back the authority of the Catholic Church, crowning himself Holy Roman Emperor…" (p. 41). No, no, Mr. Goldberg. Emperor Francis II, who had meanwhile become Emperor Francis I of Austria, dissolved the Holy Roman Empire in 1806. The Austro-Hungarian Empire did not come into existence until 1867, although of course the Habsburgs ruled over both Austria and Hungary throughout the nineteenth century.”

mises.org/library/liberal-fascism-secret-history-american-left-jonah-goldberg

pitcairn2 2016.05.31. 12:07:12

@chrisred:

Goldberg "munkássága" inkább az alaptétel lejáratására alkalmas...

talán ez is volt az egész projekttel a célja...

az orbitális tárgyi tévedések (lásd fentebb) még a mű egyébként értékes részeit is hiteltelenítik...

röhögő 2016.05.31. 13:00:22

@aL_Ex: Pedig máris hülyét csináltunk belőled, mert elkezdted a letiltásokat. :-))

röhögő 2016.05.31. 13:03:54

@aL_Ex: Olyan idióta szóösszetételeket én is tudok csinálni mint a liberálfasizmus. Például egészségesbetegség. Na ahhoz mit szólsz? Kb ennyi értelme van. De mit látod mások is kiröhögnek a hülyeséged miatt, mert kevered a liberalizmust a neoliberalizmussal.

belekotty

ui. Van még egy csomó nikkem, úgy hogy jácc6unk :-))
De majd figyelek rád amikor kimoccansz a blogodból. Gondolom ahhoz is gyűjtened kell majd a bátorságot, mint ahogy Kurt úrfinak válaszoltál. Stikában, éjszaka.

röhögő 2016.05.31. 13:05:54

@aL_Ex: De ahogy nézem nem nagyon mersz kimozdulni a saját világodból, csak elvétve.

röhögő 2016.05.31. 13:09:35

@aL_Ex: "Figyelmeztetlek, hogy a következő lépésem a kitiltás lesz. Tele van a hócipőm az ilyen kötekedő alakokkal. "

Pedig jövök még! :-)) Valahol van Java automatám a regisztrálásra, csak elő kell keresni. Annak csak a robot elleni képen látható szöveget kell beírni. Kb annyiba kerül beregisztrálnom, mint neked letiltani.
Bár annyit te nem érsz!

aL_Ex 2016.05.31. 13:14:38

@Jean Sol Partre:
I. rész

"Ha nem akarsz meggyőzni senkit, minek írsz posztot?"
Összefoglalom, letisztázom a gondolataimat. Magamnak írok, akár unaloműzésből is, vagy fontosnak tartom. Tornáztatom és frissen tartom az agyamat.
Naivitás volna azt hinni, hogy elvakult (vakhitű) embereket meg lehet győzni. Legfeljebb arról lehet szó, hogy belátják valamely tévedésüket. Ez pedig lehetséges.

Például, ha valaki valóban emberjogi liberális, akkor válaszolnia kell tudnia arra a kérdésre, hogy mi van a munkához való joggal? Ha nem válaszol erre a kérdésre, akkor hazugság és puszta önámítás, hogy emberjogi liberális. Ilyen egyszerű.

"Nem nagyon értem, mi az, hogy valaki tudatosan "idegenszívű", nem tudok ezekkel a fogalmakkal mit kezdeni."
Azt értem alatta, hogy valaki csak falból liberális. Kamuflázs, hogy liberális, mert valójában neoliberális. Tágabb értelemben az Egyesült Államok érdekeit képviselő személy, aki azzal indokolja a cselekedeteit, hogy ez felel meg a liberális értékrendnek. Az ilyen személy hazudik. A saját neoliberális értékrendjének lehet, hogy ez felel meg, de mit törődik az ilyen ember a társadalom érdekével?

Én egyáltalán nem tartom jóhiszeműnek azt a személyt, aki érdekből (politikai megfontolásból) hazudik. Olyan politikusokat sorolok ide, aki például azzal eteti a szavazóit, hogy a szocialista párt majd szocialista programot fog megvalósítani, aztán mégis neoliberális módon kormányoz. És az első dolga, amikor kormányra kerül, hogy ellátogat Washingtonba instrukciókért. Ezt én nem vagyok hajlandó jóhiszeműségnek nevezni. Ez tudatos hazugság. Hogy az egyszerű blogger mit gondol erről, az más kérdés. Ebben a körben valószínűleg kevesebb, aki tudatosan hazudik, és több a jóhiszemű, de vakhitű. A vakhitű lehet, hogy "rendes" ember, de ostoba.

"A liberalizmus szerintem sem egyenlő a neoliberalizmussal, és aki liberális az nem feltétlenül neoliberális, csak nagyon könnyen becsalható a neoliberalizmus csapdájába."
Ezt elfogadom. De azért elvárnám, hogy értse a különbséget a két dolog között. Azonban aki most hirtelen a Wikipédiában keresi a különbség megfogalmazását, az nem igazán tudja, hogy miről van szó.

"Még csak azt sem gondolom, hogy a liberalizmus önmagában egyedüli okozója a neoliberalizmusnak, egy liberális simán láthatja, mi a gond és segíthet a megoldásban."
Nem állítottam olyat, hogy a liberalizmus volna az okozója a neoliberalizmusnak.
Viszont azonnal megkérdezem, hogy aki látja a problémákat, az miért is nem tesz ellenük? Mert ha nem tesz ellenük, akkor asszisztál nekik. Bűnösök között cinkos, aki néma.

"Manapság az emberek nem szeretnek sokat gondolkodni, vannak bizonyos hívószavak amik jól működnek, panelek amikből szépen összeáll egy rendszer, egy "gondolkodási fal" ami aztán el is takarja amit nem szeretnénk látni."
Pontosan ebből áll össze a kamuflázs. Nagyon jól leírtad.

"Ez nem tábori gondolkodás, csak sematikus, de megfelelő érvekkel kizökkenthető az ember..."
De az már táborelvű gondolkodás, amikor valaki azt mondja, hogy a liberalizmusnak nincs alternatívája, ez ma a világon a legsikeresebb társadalmi rendszer. Az Orbán-fóbia meg pláne táborelvű magatartás. Kizárt, hogy más lenne.

aL_Ex 2016.05.31. 13:25:54

@Jean Sol Partre:

"Az Orbán kormány szerintem is fasisztoid és le kell váltani, mert az Orbán kormány ráadásul neoliberális is."
Egyetértek. Váltsa le, aki le tudja váltani! Csakhogy itt szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy nagyjából kétharmados többsége van. A liberálisok a gőgjükkel (és az ámokfutásukkal) olyan sikeresen megutáltatták magukat a magyar néppel, hogy a választásokat megnyerni a Fidesszel szemben gyakorlatilag nincs esély. Valójában nem is Orbánt kell a demokratikus ellenzéknek legyőznie, hanem a közutálatot. A magyar választópolgár már dacból sem szavaz a demokratikus ellenzékre.

"Egy jobb neoliberális kormány igenis jobb lenne nála, és nem is lenne nagy kunszt. A mai világban nem nagyon látom, egy ország hogy vonhatná magát ki a globális rendszerből."
Nem gondolom, hogy nem lenne nagy kunszt. A liberálisokra a törpe kisebbség hajlandó csak szavazni. Szinte lehetetlen, amiről beszélsz. Akkor lennénk a legnagyobb bajban, ha Orbán Viktor valamilyen okból megbukik, pl. egészségügyi okokból nem tudja a munkáját ellátni. Kit választanak akkor meg helyette? Egyedül a Jobbik marad, mint alternatíva. Te még nem érzed, milyen bajban vagyunk. Imádkozhatunk, hogy a Fidesz minél tovább bírja.

Másrészt pedig a neoliberális gazdaság- és társadalompolitika fenntarthatatlan. Az embertelen jellege miatt közeleg az apokalipszis. Ha a globális kapitalizmus képes ezt az az apokalipszist katonai erővel megakadályozni (vagy leverni), akkor valóban létrejön egy globális fasiszta rendszer, egy rendőrállam. Annak te milyen jövőt jósolsz? Élvezni fogjuk azt az életet?

A legjobban pedig az zavar engem az egészben, hogy ti - nagyon sokan - ezt akarjátok. Látom rajtad, hogy te a neoliberalizmusnak tudatos apologétája vagy. És azt mondod, hogy ez nincs összefüggésben azzal, hogy a neoliberalizmus rossz. Innentől nincs is értelme kettőnk párbeszédének. Nem is tudom, hogy mit akarsz tőlem, minek írsz egyáltalán nekem.

Természetesen nem akarlak meggyőzni, most is azt mondom, mert értelmetlen dolog volna. Megyünk tovább a teljes összeomlás és a pusztulás felé. És ebben nagy szerepe van annak, hogy a szembenálló felek között nincs semmi készség konszenzusra, de még kompromisszumra se. Néha már szégyellem magamat, hogy magyar vagyok. Annyira lesújtó ilyesmivel találkozni.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:45:51

@aL_Ex: "Például, ha valaki valóban emberjogi liberális, akkor válaszolnia kell tudnia arra a kérdésre, hogy mi van a munkához való joggal?"

Persze, és ha értelmesnek érzi a vitát, válaszol is, hogy persze, mindenkinek joga van a munkához. Az egy második szint, hogy elgondolkodjon, van-e lehetősége mindenkinek élni ezzel a jogával, de még akkor is ott van az érv, hogy ha nincs, akkor tanuljon és akkor majd lesz. Ezek trivialitások, és innen már nehéz továbblépni, hogy na és mi van, ha tanulni sincs lehetősége, vagy tehetsége, akarata, bármi. Az itt kommentelők jelentős része valamennyire tanult, személyes tapasztalatai alapján ez az egyéni boldogsághoz vezető út, tehát logikusan mindenkinek így kell tennie. Nehéz belátni, hogy nem lehet így általánosítani, mert elfedi az egészet a "legyen joga hozzá" generálkívánság. Olyan ez, mint amikor a férfi azt mondja a nőnek, neked is ugyanannyi időd volt orgazmust elérni mint nekem.

"Azt értem alatta, hogy valaki csak falból liberális. Kamuflázs, hogy liberális, mert valójában neoliberális. Tágabb értelemben az Egyesült Államok érdekeit képviselő személy"

Ugyanmár, nem kémfilmben vagyunk, az itt kommentelgetők nem ügynökök, nem képviselik senki érdekeit, legalábbis nem tudatosan, nem szándékosan. A profi politikusok más tészta, de itt nem ez van. És az "ostobázás" se vezet sehová, ha valaki valamit nem tapasztalt, sőt, az ellenkezőjét tapasztalta, attól még nem ostoba. Ez is csak egy cimkézés, ha már nincs érvünk akkor remek, de leginkább a vita ellehetetlenítésére jó, ez is csak becsukja a füleket és saját magunkat cimkézzük meg vele.

"De azért elvárnám, hogy értse a különbséget a két dolog között. Azonban aki most hirtelen a Wikipédiában keresi a különbség megfogalmazását, az nem igazán tudja, hogy miről van szó."

Manapság a fogalmak elvesztették az értelmüket, mindenki használja valahogy, senki se tudja im az eredete, az eredeti értelme. Meg mindenkinek "saját világnézete" van, szemezget innen-onnan, katyvasz az egész, nincs liberális meg neoliberális ember, fogyasztó van aki valahogy látja a világot, jó esetben olvasott könyveket is, rossz esetben a facebookról szerezte be a világnézetét. Ha szeretnéd, hogy az olvasó értse a különbséget, akkor magyarázd el neki röviden, mert különben csak félreértések lesznek.

A liberalizmusnak (sőt a neoliberalizmusnak) jelenleg tényleg nincs alternatívája, legalábbis olyan, ami működne is és az embereknek tényleg jobb lenne tőle. Ahogy mondtam, szerintem aki ma alternatívát nyújt, az ugyanolyan kamuflázs elvekkel operál, saját hatalmát építi és alapvetően diktatórikus rendszert épít.
Nincs olyan utópia se, ami versenyezhetne. Akiknek nagy szüksége lenne a változásra, azoknak lehetősége se nagyon van ilyet kitalálni, nemhogy érvényesíteni, a többieknek meg nem érdeke és eszükbe se jut.

"Az Orbán-fóbia meg pláne táborelvű magatartás. Kizárt, hogy más lenne."

Miért kizárt?

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:49:41

@aL_Ex: "A legjobban pedig az zavar engem az egészben, hogy ti - nagyon sokan - ezt akarjátok. Látom rajtad, hogy te a neoliberalizmusnak tudatos apologétája vagy. És azt mondod, hogy ez nincs összefüggésben azzal, hogy a neoliberalizmus rossz."

Nem, én csak realista vagyok. Sajnos nem találták még fel azt a rendszert ami leválthatná a neoliberalizmust. Azt nem hiszem, hogy katonai erővel fenntartható lenne, de szerintem csak akkro lesz vége, ha elfogytak a gazdasági gyarmatok és a bőrünkön érezzük majd a fenntarthatatlanságát.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:51:01

@aL_Ex: abban pedig egyetértünk, hogy jelenleg nincs kormányképes erő, a Jobbik rosszabb az Orbán kormánynál is, más meg nincs. Ettől még az Orbán kormány rossz és kellene helyette egy jobb.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:51:43

Jól látom, hogy rengeteg kommentet kiirtottál? Miért?

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:03:36

Nocsak, nocsak! Elkezdődött a kitiltogatás? :-)) Érvek nem is voltak, ahhoz gyenge vagy.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:05:11

@aL_Ex: Sebaj! belekottynak szerintem van egy valag usere. De majd másütt vadászunk rád, ahol nem tudsz kitiltani minket. Úgyhogy arra számíts, ott fogunk égetni ahol csak tudunk!

aL_Ex 2016.05.31. 14:05:22

@Jean Sol Partre:

Valóban takarítottam. Egy troll szállt rám "belekotty" nicken, akit kitiltottam. Később visszajött "röhögő" nicken. Az ő kommentjeit takarítottan. Valószínúleg a kapkodásban véletlenül töröltem "pitcairn", pedig őt nem akartam törölni. Elnézést kérek tőle! Észrevettem én is, és éppen azon voltam, hogy visszategyem, de megelőztél.

aL_Ex 2016.05.31. 14:06:09

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:

Javaslom, hogy ne kezd el a kötekedést, mert mész a haverod után.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:06:35

sikerült már a neoliberalizmus és a liberalizmus között különbséget felfognod?

aL_Ex 2016.05.31. 14:07:53

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:

Ez ellen is van orvosság. legfeljebb nem megyek oda, ahol ti vagytok otthon. Megvagyok én a trollok nélkül is.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:07:57

@aL_Ex: Csak nyugodtan! Eddig egy értelmes mondatot nem tudtál írni, a kitiltogatás a saját pályádon, az a te szinted. Ez pont ugyanolyan gyávaság mint hogy nem válaszoltál, aztán az éjszaka leple alatt mertél csak írni.

aL_Ex 2016.05.31. 14:14:56

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] is elment a haverja után. Nincs szükségem liberális trollokra. Honnan veszi azt a pofátlanságot, hogy én köteles volnék eltűrni a zaklatásait? Ha kell, még a posztomat is piszkozatolom (vagy akár harakirizem) azért, hogy egy ilyen tahó parasztot levakarjak magamról.

A liberális troll semmivel sem különb bármilyen más "vallásúnál".

aL_Ex 2016.05.31. 14:42:32

@Jean Sol Partre:

„Persze, és ha értelmesnek érzi a vitát, válaszol is, hogy persze, mindenkinek joga van a munkához. Az egy második szint, hogy elgondolkodjon, van-e lehetősége mindenkinek élni ezzel a jogával, de még akkor is ott van az érv, hogy ha nincs, akkor tanuljon és akkor majd lesz. Ezek trivialitások…”
Nem, ezek nem trivialitások. Elbeszélünk egymás mellett.

Ha nincs lehetősége mindenkinek élni ezzel a jogával, akkor ez a jog smafu, szart se ér. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy valóság legyen! Volna is rá lehetőség, akár a munkanélküliség teljes felszámolására is. Hogy hogyan? A munkaidő csökkentésével. Ez kizárólag csak szándék és akarat kérdése. És ne mondd azt, hogy ennek nincs realitása, mert az cinikus válasz volna! Helyre kell állítani a népszuverenitást, és máris lesz realitása! Méghozzá globálisan kell helyreállítani a népszuverenitást – persze nem nekünk, hanem a világ összes népének!

Mit jelent az, ha valaki tanul? Egyénileg javulnak az elhelyezkedési lehetőségek. De a tanulás önmagában egyetlen munkahelyt sem teremt, azaz egyetlen fővel sem csökken a munkanélküliség. A munkanélküliség felszámolása szempontjából ez a javaslat irreleváns. Ha minden munkavállaló doktori diplomával rendelkezne, akkor doktori címmel lennének munkanélküliek.

A munkához való jogon igenis azt értem, hogy aki dolgozni akar (értsd bérmunkát szeretne végezni), az hozzá is jusson a munkához. Nos, aki ezt a jogot nem veszi komolyan, az ne beszéljen emberi jogokról! ez csak a formalitások szintjén megvalósuló emberi jog, a nesze semmi, fogd meg jól. Valójában a kirekesztés valósul meg. Ez olyan egyenlőség, mint amit az öröklési jog valósít meg. A vagyonos ember gyereke a vagyont örökli, a nincstelem emberé pedig a semmit. Ezt jelenti a jog előtti egyenlőség.

De ne is folytassuk, mert nem látom már benned sem az őszinte szándékot a párbeszédre! Ez komolytalan párbeszéd.

pulsarito 2016.05.31. 14:45:51

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:
"De majd másütt vadászunk rád, ahol nem tudsz kitiltani minket. Úgyhogy arra számíts, ott fogunk égetni ahol csak tudunk!"

Jellemző! Ezek vagytok ti! Az ellenvéleményen lévőket, kellemetlen kérdéseket feltevőket "levadászni", ellehetetleníteni, elhallgattatni, megbélyegezni.

Csak azon csodálkozom, hogy az utóbbi évek fő liberális érve még nem hangzott le!
"Nácikkal/fasisztákkal/antiszemitákkal/fajgyűlölőkkel (nem kívánt rész törlendő) nem vitázunk!"

A metodika pedig rém egyszerű:
1. lépés: rásütik valakire a náci/fasiszta/rasszista/antiszemita bélyeget
2. innen kezdve a másik már bármit mond azzal nem is kell vitatkozni, mert evidenciává emeltétek, hogy az illető nem vitaképes!
3. jön az üvöltő csaholó nyálcsorgató farkasfalka és a végtelenségig marják a delikvenst, amíg az el nem tűnik a nyilvánosság elől.

pulsarito 2016.05.31. 14:46:48

@pulsarito:
Csak azon csodálkozom, hogy az utóbbi évek fő liberális érve még nem hangzott le!
helyesen:
Csak azon csodálkozom, hogy az utóbbi évek fő liberális érve még nem hangzott el!

Jean Sol Partre 2016.05.31. 14:52:26

@aL_Ex: félreértettél. Az a trivialitás, hogy ezeket válaszolja. És az, hogy innen nem is jut tovább, mert az egyéni tapasztalatai és a neoliberalizmus paneljai idáig terjednek. És pont azt kell elmagyarázni neki, amit most nekem leírtál, mert ezt már nem látja, erre nem gondol. Alapállapotban elég neki az, hogy "legyen joga", a többit majd valaki vagy valami elintézi, vagy az már egyéni szoc probléma, ha nem tud élni a jogaival. Hogy ez nem egy maroknyi csoportot érint, hanem tömegeket, azt meg végképp nem gondolja.
Szóval innen jön a feladat, ezt elmagyarázni neki és meggyőzni :)

Jean Sol Partre 2016.05.31. 15:15:52

@aL_Ex: viszont azóta se tud írni :)

aL_Ex 2016.05.31. 15:21:47

@Jean Sol Partre:

Elnézést, most már fog tudni írni! Még egy helyen föl kellett oldani. Remélem, az e-mail címét nem tiltottam le, mert azt nem találom!

aL_Ex 2016.05.31. 15:31:16

@Jean Sol Partre:

Nekem már elment a kedvem mindenféle párbeszédtől a témában. Először megszállták a blogomat mindenféle aberrált trollok. Aztán meg kiderül, hogy a liberálisok hite az emberi jogokban csak amolyan formális emberi jogi liberalizmust jelent, azaz csak látszat az egész, amiben semmi komoly ígéret nem létezik, így nem is kell betartani semmit.

A liberális hit egy kamu. Körülbelül olyan, vagy még olyan se, mint vizet prédikálni és bort inni.

Legszívesebben törölném a bejegyzést. Kiábrándító az egész.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:38:01

@pulsarito: Na most tisztázzuk. Ő tiltott ki minket. Először is nem válaszolt a kényes kérdésekre. Aztán nekiállt éjszaka válaszolgatni amikor nem voltam ott. Aztán azt írta hogy nem válaszol nekem, miközben írt vagy egy tucat választ. Mire belekotty beolvasott neki, erre letiltotta. Aztán még le is írja hogy nem teszi ki a lábát a blogjából.
Úgy látom te sem érted mi volt itt a probléma. A csávó nem tudja mi a neoliberalizmus mint gazdasági fogalom és a liberalizmus mint világnézeti fogalom között.
Ehhez hozzászerkeszti a fasizmust, ami teljesen ellentétes a liberalizmussal, mert az alapfogalmakkal nincs tisztában.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 15:38:52

@aL_Ex: az emberek nagy részének nincs liberális hite. Semmilyen hite nincs, ha megkérdezed, micsodák, akkor azt mondják, liberálisok, vagy nemzetiek, vagy konzervatívok, vagy bármi, de alapvetően a legtöbb embert nem izgatják ezek a dolgok. Egyik hit sem kamu, de az emberek bármelyik "hit"-ről keveset tudnak, elég nekik a megfelelő panel. Az pedig eddig terjed, "szabadság, egyenlőség, testvériség", "egy a tábor egy a zászló" és hasonlók. Ha vitatkozni kezdesz velük, először csak ezeket a paneleket kapod vissza. Ha meg akarod őket győzni, akkor türelmesen kell lebontanod a paneleket és elgondolkodtatnod őket.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:39:53

@aL_Ex: Örülök hogy kiábrándultál. :-)) Ennél nagyobb örömöt egy trollnak nem is okozhacc, h ezt leírod. :-))
Tehát lenyomtunk mint a bélyeget. :-))
Nem is volt olyan nehéz. De Utherrel is elbántunk az MNO-n annak idején. Belekotty tudna róla mesélni.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:40:37

@Jean Sol Partre: "Egyik hit sem kamu, de az emberek bármelyik "hit"-ről keveset tudnak, elég nekik a megfelelő panel."
Ez egy remek meglátás. A bloggazda erre a legjobb példa.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:41:11

Ja!

aláírás

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll

KaImár 2016.05.31. 20:54:46

"A liberális hit egy kamu. Körülbelül olyan, vagy még olyan se, mint vizet prédikálni és bort inni."

Mi ez az orbitális hülyeség? Megmagyaráznád? Tudod egyáltalán mi az a liberalizmus?

aL_Ex 2016.05.31. 21:03:12

@KaImár:

Most mit mondjak erre? Mondjad csak nyugodtan, de nincs mit válaszolni rá. Túl vagyok a blogvita első napján, átestem egy rakás aberrált troll támadását, már kipihentem annak idegi terheit is. Viszont egyetlen értelmes liberális véleménnyel nem találkoztam, mert amelyiket a leginkább értelmesnek gondoltam volna, az sem volt egyéb, mint közönséges cinizmus. Az általad idézett szöveg is neki szólt.

De, hogy egészen pontos legyek, nem volt olyan hozzászóló egy nap alatt, aki ne ugyanazt írta volna, mint te. Már hogyne tudnám, hogy mi a liberalizmus, nem írtam volna a cikket, ha nem tudnám, mi az. Sokkal valószínűbb, hogy te nem tudod, mi az.

KaImár 2016.05.31. 21:11:37

@aL_Ex: "A liberális hit egy kamu. Körülbelül olyan, vagy még olyan se, mint vizet prédikálni és bort inni."
Akkor magyarázd meg ezt!

KaImár 2016.05.31. 21:22:17

@aL_Ex: "De, hogy egészen pontos legyek, nem volt olyan hozzászóló egy nap alatt, aki ne ugyanazt írta volna, mint te."
És ez nem gondolkoztat el? Mindenki hülye, csak te vagy a villamos?

aL_Ex 2016.05.31. 21:40:03

@KaImár:

A vitában felmerült egyetlen valamire való értelmes és kulturált liberális vélemény is nagyjából úgy foglalható össze, hogy a neoliberális globális kapitalista végkifejlet - amit én úgy képzelek el, hogy liberálfasizmust fog megvalósítani - a szükséges rossz, és elkerülhetetlen. De a szavaiból kiderült, hogy ő sem liberális, hanem neoliberális. Ha jól értettem a hozzászólót. Ha nem értettem jól, akkor elnézést kérek tőle.

Teljes jóindulattal és mindenféle hátsó szándék nélkül csak annyit mondhatok, hogy liberalizmus nincs mr nem létezik. ami létezik, és a reális jövő, az a szükséges rossz, a neoliberalizmus. Ami viszont nem jöhetne létre a sok jóhiszemű liberális támogatása nélkül. Ezt jelenti számomra a liberális kamuflázs, amivel a neoliberalizmus takaródzik.

Ezt írja le az általad idézett mondat, hogy a liberális hit egy kamu, mert akaratlanul is a neoliberálisok szekerét toljátok, csak nem tudtok róla. Ezt én mindenféle rosszindulat nélkül fogalmaztam meg, Körülbelül olyan kijelentés ez, mintha azt mondanám, hogy a kommunista eszme egy nagyon szép dolog, de a történelmileg megvalósult szocializmusban - a jóindulatú kommunisták akarata és szándéka ellenére - nem a kommunista eszme és nem a munkásosztály hatalma valósult meg, hanem az élcsapat diktatúrája a nép felett. Ami nem sokban különbözött a nácizmustól sem. És én ezt az utóbbit is komolyan gondolom. Meg is sértődnek rám a kommunisták, és fasisztának is neveznek engem ezért.

Neked sem zsigerből kellene a szavaimat támadni, hanem végig kellene gondolni magát a gondolatot!

aL_Ex 2016.05.31. 21:47:10

@KaImár:

Elnézést, a válaszod megelőzte az én válaszomat. Erre is csak azt tudom mondani, hogy ne zsigerből reagálj, hanem gondold át a válaszomat! A jóhiszemű liberálisokban nem tudatos, hogy liberalizmus már nem létezik, az csak egy kamuflázs a neoliberálisok számára.

Egyáltalán nem jelent semmit, hogy hányan jönnek szembe az autópályán, mert ez csak annyit jelent, hogy minden jóhiszemű liberális tévedésben van. Ráhatásuk viszont egyáltalán nincs a neoliberális politikára, mert a reálpolitika neoliberális. Ebből a felismerésből származik a liberálisnak vélt demokrácia sok-sok ellentmondása.

Láthatod, hogy nem kötekedő szándékkal fogalmazom meg a gondolataimat, és nem az a célom, hogy minden liberálist hasba akasszak, hanem filozófiai gondolatokat fogalmazok meg.

KaImár 2016.05.31. 22:17:32

@aL_Ex: Beleolvasgattam a posztba. Egyértelmű, hogy egy csomóan leírták neked hogy a liberalizmus egy világszemlélet, a neoliberalizmus pedig egy gazdasági fogalom. Ha ennyi ember leírja neked és képtelen vagy megérteni, azzal nincs mit tenni.
Ja, megint beszoptad! :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll

aL_Ex 2016.05.31. 22:21:26

@KaImár:

A válaszomat már előre megfogalmaztam, később új blogbejegyzés formájában fel is töltöm a blogfelületre. Most csak idézem belőle, ami ide vonatkozik.

„Welcome back, kedves troll! Ne zavartassa magát! Csinálja csak nyugodtan, amihez kedve van! Elég nagy a blogtér, elfér benne.”

Tiszteletben tartom, hogy egy pszichopata trollnak is vannak emberi jogai. Mint Breiviknek...

aL_Ex 2016.05.31. 22:27:52

Tájékoztatom az olvasóközönséget, hogy az összes pszichopata troll tiltását megszüntettem. Nem volt helyes a kitiltásuk, hiszen egy pszichopatának is vannak emberi jogai. A visszahelyezett hozzászólásaikkal legalább bizonyítom tudom, hogy valóban pszichopaták. Bárki elolvashatja a kommentjeiket és meggyőződhet állításom valódiságáról. Önvédelemből legalább ennyit meg kell tennem!

aL_Ex 2016.05.31. 22:32:20

@KaImár: Azért megköszönöm, hogy jelezted felém, miszerint azonos vagy a pszichopata trollal, így a jövőben nem kell fárasztanom magamat azzal, hogy a kommentjeidre reagálok.

aL_Ex 2016.06.01. 00:04:17

Vita a liberálfasizmusról
2016. május 31. 23:00 - aL_Ex
Beszámoló a vita első napjának tapasztalatairól, a pszichopata trollokról és cinikus véleményekről

alex-penzvilag.blog.hu/2016/05/31/vita_a_liberalfasizmusrol

aL_Ex 2016.06.01. 00:26:52

@pulsarito:

Neked pedig köszönöm a támogató véleményedet is, meg a szolidaritásodat is!
Jellemző, hogy ugyanezt a liberális oldalon senki nem tette meg a trollokkal kapcsolatban.

Pop40 2016.06.01. 08:50:52

@MikeBoy:

"Ha nem a rendszer a rossz, akkor Breivik perelhet."

Valamit félreértettél...
Én egy szóval nem mondtam, hogy azzal van gond, hogy B perelhetett.

A gond nem ez. A gond az, hogy MEGNYERHET egy ilyen pert. A gond az, hogy van olyan elmebeteg bíróság, amelyik elmeszeli a norvég államot azért, mert egy tömeggyilkosnak "csak" 3 szobás luxuslakosztálya van a börtönben, és nem a legújabb pléjsztésönnel játszik.

Normális bíróságon ugyanis röhögnének egyet, és 2 másodperc alatt kukáznának egy ilyen beadványt.

pitcairn2 2016.06.01. 08:52:47

@aL_Ex:

azért ezt rakjuk hozzá kiegészítésképpen a fentebbi kommentedhez:)

"Valószínúleg a kapkodásban véletlenül töröltem "pitcairn", pedig őt nem akartam törölni. Elnézést kérek tőle!"

alex-penzvilag.blog.hu/2016/05/29/a_fenyegeto_rem_a_liberalfasizmus/full_commentlist/1#c30408492

Pop40 2016.06.01. 08:59:28

@aL_Ex:

"Csupán annyiról van szó, hogy a humanizmus és felvilágosodás eszméje az emberre (aki fehér, és férfi) vonatkozik, a rabszolgát pedig nem tekintetté annak"

Igen, ezzel meg is magyaráztad a saját felvetésed okát. :-)
Pont azért terjedt ki rájuk, mert a nők, a feketék, stb fel sem merültek.

200 éve Amerikában a legliberálisabb ember is ezerszer konzervatívabb volt mai szemmel, mint egy mai konzervatív. Pl mekkora felhördülést váltott ki szimplán csak az, mikor a négerek először ülhettek fehérek mellé a buszon...
200 éve az, hogy a néger nem rabszolga, már egy kifejezetten liberális nézetnek számított. Ma, aki ennyivel elintézné a négereket, hogy azoknak összesen annyi joguk van, h nem rabszolgák, nemhogy konzervatívnak, de kifejezetten rasszistának számítana. :-))

Ez nem a rendszer hibája volt. A liberalizmus egy új eszmerendszer volt, nyilván minden ilyennek vannak gyengeségei, és az adott korhoz mérten kell őket értelmezni.
Márpedig a 19. században a liberalizmus egy kifejezetten progresszív, előremutató irányzat volt.

pitcairn2 2016.06.01. 09:02:58

@KaImár:

a klasszikus liberalizmus eredetileg az un. negatív jogok talaján állt és ennek következtében masszívan individualista volt, a modern liberalizmus azonban már nagyon keményen átment az un. pozitív jogok világába, amelyek a kollektivizmus felé mutatnak és ezért értelemszerűen antagonisztikus viszonyban állnak a negatív jogokkal

Negative and positive rights
en.wikipedia.org/wiki/Negative_and_positive_rights

no ez a tendencia vezetett ahhoz, hogy egyre több közös pontot lehet találni a modern liberális világképben az egykori korporatív fasizmus eszmerendszerével

Pop40 2016.06.01. 09:03:28

@aL_Ex:

"Örülök, hogy legalább ennyit elismersz! "

Persze, hogy elismerem, ebben semmi különleges nincs.

Csak egy eszmerendszert nem a szélsőségei alapján kell megítélni.

A kereszténységről sem az inkvizíció alapján formálsz véleményt.

pitcairn2 2016.06.01. 09:04:46

@Pop40:

úgy összességében a 200 évvel ezelőtti Amerika sokkal liberálisabb volt mint a mai (klasszikus értelemben)

pitcairn2 2016.06.01. 09:10:47

@Pop40:

különben ezt a kérdést inkább úgy érdemes megközelíteni, hogy a "liberális forradalom" vezetett a rabszolgaság felszámolásához

ami pedig a déli államokat illeti az USÁ-ban, nem lehet néhány nap alatt megreformálni egy komplett társadalmi rendszert

pitcairn2 2016.06.01. 09:20:47

@Pop40:

+ mivel a klasszikus liberalizmus a __negatív jogok__ talaján állt nem is volt alkalmas afféle "holnaptól __központi akarattal__ eltöröljük" a rabszolgaságot akcióra, mivel ehhez masszív erőszak alkalmazása kellett volna

ha egy kissé elmélyedsz az amerikai történelemben, akkor az ottani liberális folyamatok inkább afféle alulról építkező általában passzív, de néha aktív ellenállásra épültek

azaz pl. a vadonban lakó telepesek egyszerűen nem vettek tudomást a nekik nem tetsző törvényekről meg hasonló

kb. úgy lettek szabadok, hogy egyénileg felszabadították magukat

pl. egyszerűen felkerekedtek és elmentek nyugatra, ahol a saját elképzeléseik szerint éltek...

pitcairn2 2016.06.01. 09:40:00

@Szalay Miklós:

ez sokkal szemléletesebb ábra

http://1.bp.blogspot.com/_L5EFG-vZEHo/Sykwr4ca1FI/AAAAAAAAB7U/nz-hpFYcfQs/s400/World's+Smallest+Political+Quiz.bmp

a mai liberálisok inkább már a "left liberal" táborban vannak, azaz meglehetősen közel kerültek a némi sarkítással fasisztoidnak címkézhető gondolatokhoz

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 09:40:04

@Pop40: "A kereszténységről sem az inkvizíció alapján formálsz véleményt. " - hehehe.. ez jó!

pitcairn2 2016.06.01. 09:58:44

@A.A. Cooper:

"A liberalizmus éppen az ellenkező póluson van, mint a fasizmus,"

az manapság már libertarianizmusként fut

pitcairn2 2016.06.01. 10:02:04

@Pop40:

a migrácscirkusznak és breiviknek semmi köze sincsen a klasszikus liberális értékekhez...

pitcairn2 2016.06.01. 10:04:57

@sas70:

a klasszikus liberális gondolatvilág minden további nélkül összegeztethető a halálos ítélettel

mises.org/library/libertarian-position-capital-punishment

chrisred 2016.06.01. 11:00:25

@Pop40: Mitől lenne normális ez a bíróság? Normális bíróság nem azt nézi, hogy ki nyújtotta be a keresetet, hanem hogy a jogszabályok szerint a követelés jogszerű, vagy nem.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 12:32:48

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Látod barátom, mégsem miattad nem volt tegnap elérhető a blog.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 12:35:35

@pitcairn2:
Véleményem szerint inkább a bolsevikokkal és a jakobinusokkal vannak egy platformon. A gyökér minden estre ugyanaz.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 13:53:13

@Afrika steht an der Elbe: De, de miattam vót. csak elszégyellte magát oszt visszatette. olvasgass ne libsizz!
A te korodban a merevedés már árt a prosztatádnak.

aL_Ex 2016.06.01. 14:08:27

Látom, a pszichopata lelkesen ügyködik. Egészen pontosan antiszociális személyiségzavarról van szó.
A pasi szeret a Wikipédiából művelődni. Javaslom, olvasgassa ezt!

hu.wikipedia.org/wiki/Antiszoci%C3%A1lis_szem%C3%A9lyis%C3%A9gzavar

aL_Ex 2016.06.01. 14:10:53

Nem veszi észre a fazon, hogy semmivel sem különb a náciknál. Tulajdonképpen nem is liberálfasizmusról kellene már beszélni, hanem liberális nácikról.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 14:14:49

@aL_Ex: Mi van kispofám? Már nem mersz nekem írni direktben? Na jó a fejlődést értékelem, nem várod meg az éjszakát hogy előbújj válaszolni. Még mindig ott tartunk, h az egész levezetésed hibás. Még azok is elkottyantyák magukat akik kiállnak melletted, hogy sokan csak liberálisnak hazudják magukat, holott nem azok, pedig te erre a viselkedésre építetted az elméleteidet. Ráadásul a neoliberalizmus és liberalizmus két külön fogalom, de látom nem megy a fejedbe az istennek sem.
Komolyan a pszichiáter nagydoktorit lehetne írni belőled.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 14:15:56

@aL_Ex: 1ébként qrvára élvezem az új avataromat. :-))

aL_Ex 2016.06.01. 15:51:44

@pitcairn2:

Elnézést kérek a tegnapi akaratlan törléseimért. Idegességemben történhetett. Remélem minden kommentedet helyreállítottam!

aL_Ex 2016.06.01. 16:03:38

@Pop40:

Ez egy nagyon jó hozzászólás! Végre eljutottunk oda, hogy a trollok helyett valós kérdésekre koncentrálhatunk!
Egyetértek a kifejtett véleményeddel. Én magam is azt tartom, hogy Dickens kora óta rengeteget változott a világ. Éppen ezért állítom azt, hogy a munkához való jogot ideje volna az alapvető emberi jogok közé emelni. Nehogy már a kizsákmányolás joga legyen alapvető emberi jog! Márpedig a magántulajdonhoz való jog anakronisztikus módon azt valósítja meg.

aL_Ex 2016.06.01. 16:16:54

@Pop40:

"Csak egy eszmerendszert nem a szélsőségei alapján kell megítélni.
A kereszténységről sem az inkvizíció alapján formálsz véleményt."

Azért ez nem ilyen egyszerű. A kereszténységről szólva igenis tudni kell, hogy az egyház igencsak megmanipulálta az eredeti őskeresztény tanokat, mire az államvallás lett. Jómagam hajlamos vagyok azt feltételezni, hogy Jézus esszénus nézeteket tükröző tanai nagyon is kommunisztikusak voltak, azaz forradalmi módon különböztek a zsidó vallástól, amely a magántulajdon szentsége talaján állt. Mi valósult meg ebből az Észak-atlanti kultúrkörben? A magántulajdon szentsége! Mondom ezt úgy, hogy az antiszemitizmus minden formáját elutasítom.

A világ népességének jelentős része pedig globalizmus-ellenes. Öntudatlanul ugyan, de az antiszemitizmus egy való tárgyi alapjához jutottunk el, a magántulajdon szentségéhez. Szóval igenis vizsgálni kell a szélsőségeket, hogy azoknak vajon van-e valós alapjuk!

aL_Ex 2016.06.01. 16:25:26

@Afrika steht an der Elbe:

Valójában az történt, hogy mivel ezt a pszichopatát nem tudtam levakarni magamról, átmenetileg piszkozatba helyeztem. Miután lehiggadtam, akkor pedig újra publikussá tettem.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 16:43:00

@aL_Ex:
Ezeket ki kell tiltani. Ez az arc egy 1919-es komisszár. Addig örüljön, amíg csak kitiltják és nem munkatáborba viszik a náczik, akikkel kel és fekszik minden nap 1989 óta.

aL_Ex 2016.06.01. 18:47:22

@Afrika steht an der Elbe:

Hát, én úgy döntöttem, hogy nem tiltom ki. Hadd égesse magát! Meg kell adni neki erre a lehetőséget. Ha levegőnek nézzük, akkor lekopik magától is, mert semmi se bosszantja jobban, mint az, ha nem éri el célját.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 20:50:46

@aL_Ex:
Ebben is van valami.
Tetszik az írásod.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 20:57:45

@Afrika steht an der Elbe: Látod h mégis miatt volt elérhetetlen a poszt? :-)) Bebebe...

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 21:01:30

@aL_Ex: Te égtél kispofám! Elő* nem válaszoltál, aztán iccaka suttyomban mertél csak válaszolni, majd letiltottál.
Ezekután többször behúztalak a csőbe, majd eltüntetted a posztot és írtál másikat. Az az igazság úgy ugrálsz ahogy én fütyülök. És már tudod mi a neoliberalizmus és a liberalizmus köz5t a különbség? :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 21:03:10

@aL_Ex: A remek avatarról már ne is beszéljünk. :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 21:04:05

És fogaggyunk nyomogatod a frissítést, mikor jövök lealázni téged.

aL_Ex 2016.06.01. 22:08:25

@Afrika steht an der Elbe:

Köszönöm a pozitív szavakat, és köszönöm az egyetértő véleményt is.
Máskor is szívesen várlak, hogy véleményt cseréljünk. Bár - nekem úgy tűnik - eltérő a világnézetünk, de ez nem akadályozhat meg bennünket ebben. Ennyivel -legalább - különbek vagyok az ilyen "teutonordikus parasztoknál".

aL_Ex 2016.06.01. 22:10:18

Úgy látom, a parasztéknál nem ismerik a szólást, hogy az öndicséret büdös. Csak azért pillantottam bele a kommentjeibe, mert idáig érződik a bűz.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.02. 08:08:09

@aL_Ex: Aszontad nem olvasol engem. Oszt mégis. Nem bírtad ki, te kis fasiztázó! :-))
Kurva szar lehetett neked miután beírtam hogy nyomogatod a frissítést, várnod kellett egy órát hogy válaszolj, különben körbe röhögtelek volna. Most megint tűkön fox ülni. :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.02. 08:14:53

@aL_Ex: Az a helyzet öcsi, mint írtam, én ilyen a másik kikészítésére menő vitát végigcsináltam már több százat. Ráadásul igazi kőkemény trollokkal. (Uther, vitéz) Vagy komoly jobbos agyakkal, mint guminyuszi, Blogger Géza.
Ezekhez képest te ujjgyakorlat vagy, minden húzásodra nekem van lépésem kapásra. Te egyet tehecc, becsukod a blogodat, vagy megszünteted a kommentelést és nicket váltasz.
Vagy abbahagyod a liberálfasiztázást. Addig nem szabadulsz tőlem. Én egy nagy rendszert felügyelek, annyi a dolgom hogy ha baj van a 35 éves gyakorlatommal azonnal közbeavatkozzak, különben szó szerint megborulhat az ország. Időm mint a tenger nyomulni a neten.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.02. 10:37:35

Unatkozom, itt a netes tápláléklánc csúcsán... :-))

NekemNemEzKell 2016.09.20. 18:54:16

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Jé, felmászik egy adag általa kinyomott hányadékra, s azt hiszi a tápláléklánc csúcsán van ez a kis kiköpött, manócska? Egy kicsit bosszantó legyecske zümmög, mert még nem csapták agyon, hogy " én vagyok a Tyrannus Rex"? Röhej!

aL__Ex 2016.09.22. 23:11:50

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"... várnod kellett egy órát hogy válaszolj..."
Több, mint 3 hónapot vártam a válasszal. Ennek alapján elhiszed, hogy nem etetem a trollokat? Tőlem annyit pattogsz, amennyit akarsz...

aL__Ex 2016.09.22. 23:13:47

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Te egyet tehecc, becsukod a blogodat, vagy megszünteted a kommentelést és nicket váltasz."
Dehogynem, mást is tehetek. Például azt, hogy tojok a kommentjeidre.

aL__Ex 2016.09.22. 23:15:33

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Unatkozom, itt a netes tápláléklánc csúcsán... :-))"
Nna, csak nem te szenvedsz függőségben? Nem bírod elviselni áldozat nélkül. Ez a te aberrációd...