A láthatatlan pénzvilág

A fenyegető rém a liberálfasizmus

2016. május 29. 02:00 - aL_Ex

A liberálfasizmus a menekültválság tükrében

 

Bevett szokásom, hogy blogbejegyzéseimet tematikus blogokba rendezem, mert az írásaim gondolatisága egymásra épül. Így könnyebb az írásaim történeti áttekintése, és a logikájuk is jobban követhető. És nem utolsó sorban könnyebb hivatkozni az előzményekre is. Jelen esetben is ez a helyzet.

A láthatatlan pénzvilág című blogom is azért született, hogy abban levezessem, a pénzvilág hogyan hozza létre a saját fasiszta rendszerét, amit liberálfasizmusnak csak azért nevezhetünk, mert a liberalizmus a kamuflázs, a fedőeszme szerepét tölti be a neoliberális/neokonzervatív pénzügyi, gazdasági és politikai elit számára. Szó sincs itt semmiféle liberalizmusról, így a liberális érv is tökéletesen irreleváns, hogy a liberalizmus és a fasizmus egymást eleve kizárja. Az, ami nincs, nem zárhat ki semmit, itt pedig szó sincs sem humanizmusról, sem szabadságeszméről. A New World Order az egyetlen eszme, ami itt ténylegesen fölmerül, vagyis a szabadkőműves álom, hogy a világot egyetlen világkormány uralhatja.

 

Jonah Goldberg

A liberálfasizmus fogalma szellemi atyjának Jonah Goldberg tekinthető, írásommal azonban nem neki kívánok tisztelegni, mert nem az ő liberálfasizmusról alkotott nézeteit követem, hanem saját elméletem van erről. Jómagam a neoliberalizmus totális diktatúráját nevezem liberálfasizmusnak. Nem fogadom el ugyanis Jonah Goldberg állítását, hogy a fasizmus alapvetően progresszív ideológia volna, és mint olyan, baloldali (left-wing). Goldberg gondolataival is ugyanaz a baj, mint az amerikai gondolkodók sokaságával, hogy a világnézete meglehetősen sekélyes műveltségen alapul, ezért hajlamos arra, hogy ne ismerje fel a mélyebben rejlő összefüggéseket a társadalmi mozgások mögött. Goldberg sem képes felismerni egy olyan alapvető tényt, hogy a nagytőke juttatta hatalomra Hitlert is annak idején Németországban. Márpedig hogy volna progresszív a nagytőke hatalmát támogatni? Vélhetően Goldberg a nagytőke hatalmát eleve természetes dolognak tartja. Én nem. Ez a forrása Goldberg politikai (és általában véve világnézeti) vakságának.

474px-jonah_goldberg_by_gage_skidmore.jpg

Jonah Goldberg

Valójában arról van szó, hogy bármiféle ideológia képes reakcióssá válni, amely fölött eljárt az idő, ahogy a liberalizmus felett is. Sőt, a kommunista eszme sem kivétel ez alól. Abban a pillanatban, amikor a liberalizmus már reakciós törekvésnek minősíthető, mert már csak a hatalom megtartására törekszik, akkor már csak a saját konzervativizmusát takargatja (leplezi) a humanizmusra való hivatkozással. (A kommunista rendszerek hibáit és bűneit is képesek voltak a hatalmat gyakorló bolsevikok ideológiai alapon elkendőzni. Ezt csak zárójelben jegyzem meg.) Ennek megfelelően a mai kor neoliberalizmusa sem azonos a hajdanán oly haladó szabadságeszmével, és a felvilágosodás korának humanizmusával, hanem gyakorlatilag a neokonzervativizmussal azonos végkicsengésű irányzattá vált. De lesz ez mg rosszabb is, mert ennek a negatív irányú fejlődésnek a végeredmény lesz a liberálfasizmus.

Jonah Goldberg nézeteivel szemben a kritikámat azzal zárom, hogy Jonah Goldberg láthatóan szeretett volna elég nagyot mondani ahhoz, hogy könyve bestseller legyen. Inkább ilyesmi motiválta, mint a társadalmi igazságosság vagy a progresszió keresése. Nem ritka az ilyen karrier-motívum az Egyesült Államokban. Lehetséges, hogy az amerikaiak politikai ficamában a fasizmus az a „left-wing”. Számomra nem volna meglepő ez sem, hiszen általában náluk a „baloldal” az neoliberális, a „jobboldal” pedig a neokonzervatív. Az előbb a demokrata párti, az utóbbi pedig a republikánus. Azaz miért ne sorolhatnák a fasisztákat ehhez az „amerikás baloldalhoz”? A hiba lehet egyszerűen a baloldaliság amerikai mércéjében is.

De ha így van, akkor az USA politikai rendszere maga ismeri el, hogy a neoliberalizmus kvázi egyenlő a fasizmussal.

 

A mai kor rejtőzködő liberálfasizmusáról

Én azonban mást állítok. Sem a fasizmus, sem a neoliberalizmus nem baloldaliság, ez egyenesen kizárt. A liberálfasizmus nem más, mint a neoliberalizmus/neokonzervativizmus egy sajátos megjelenési formája a politikában. A „világ csendőre” szerepét betöltő Egyesült Államok pedig egyebet sem tesz, mint ezt a neoliberális/neokonzervatív követelményrendszert juttatja érvényre nemcsak az Egyesült Államokban, hanem a vele szövetséges országokban mindenütt. S lévén, hogy globális kapitalizmusról és egypólusú világrendről beszélhetünk, ez ma már az egész világot jelenti. A globális kapitalizmusnál hatékonyabb kizsákmányoló rendszer pedig nem létezik. Erre tekintettel a Föld népességének elnyomorodása sem volt soha ilyen mértékű.

Tény, hogy az Egyesült Államok a „világ csendőre” szerepét alakítja. Ezt a szerepét egyelőre elég jól leplezi – például a terrorizmus elleni harc álcájával. S amíg az átlag amerikai polgárnak ebből a globális hatalomra való törekvésből (például a petrol-dollár rendszeréből) előnye származik, addig bőszkén tekint a hazájára, hiszen a jólétének ez az alapja. Elég, ha csak Bruce Springsteen „Born in the U.S.A. című dalára gondolunk, vagy arra, hogy az amerikai polgár képes akár csillagos-sávos alsógatyát is magára ölteni nagy nemzeti büszkeségében, és közben nem vesz róla tudomást, hogy az Egyesült Államok saját maga által létrehozott és támogatott csatlós államai milyen népirtásokat hajtottak végre szerte a világban, Chilétől kezdve Indonéziáig bezárólag. Ez persze – szerinte – nem az Egyesült Államok bűnei voltak, hanem a csatlós rezsimeké. Milyen jó is, hogy mindent másokra lehet kenni!

De majd ha az amerikai átlagpolgár is megérzi, hogy ez a rendőrállami rendszer éppúgy ellene is irányul, vagy netán a jóléte sínyli meg, akkor majd alább hagy a nemzeti büszkeségé, és tűzbe dobja a csillagos-sávos alsógatyáját is. Amikor ez a pillanat eljön, akkor az amerikai átlagpolgár is meg fogja érteni, hogy ez egy liberálfasiszta rendszer, amelynek a céljai nem őt, hanem a nagytőke gátlástalan profitérdekét szolgálják. Ez a pillanat pedig el fog jönni, hiszen a jövedelmi olló nyílik az Egyesült Államokban is, de a Piketty által kutatott vagyoni különbségek is nőnek a szegények és a gazdagok között. Ennek pedig előbb-utóbb törvényszerűen el kell jutnia az amerikai átlagember tudatába is – feltéve, ha van elég értelmes hozzá, hogy csillagos-sávos alsógatyában mindezt megértse.

Egyenlőre ebből a felismerésből és öntudatra ébredésből semmi sem igaz. Az európai neoliberálisok is sikeresen etetik meg a maszlagot az átlagemberrel, hogy a dolgozóknak, sőt a munka világából kirekesztett prekariátusnak is érdeke fűződik önnön kizsákmányolásához, mert állítólag abból lesznek az új munkahelyek. Arról nem szól a fáma, hogy a tőke miért dezertál a Távol-Keletre munkanélküliséget hagyva maga után, és a profit miért köt ki ilyen-olyan adóparadicsomokban. Hála istennek egyre többen vannak azért, akik ezeket az ellentmondásokat már észreveszik.

A liberálfasizmus még rejtőzködik, de már nem sokáig képes a látszatot fenntartani. Néhány éve még nálunk sem lehetett volna kimondani, hogy Magyarországon nem létezik politikai baloldal, mert a baloldali pozíciókat az Egyesült Államok által irányított csatlós politikusok – idegenszívű hazaárulók – bitorolják. Azt meg pláne nem lehetett volna kimondani, hogy ez nemcsak magyar sajátság, hanem egész Európára kiterjeszthetően igaz. Alapos okkal feltételezhető, hogy néhány éven belül a liberálfasizmusról beszélni is legális téma lesz a közbeszédben. Ma még nem az… Ehhez persze az kell, hogy a sok elvakult labanc-mentalitású nyugatimádó belássa tévedését. Vagy ha nem, legalább burkolódzón mély hallgatásba! Egyébként ez a mély hallgatás érződik már most is a levegőben, ahogy a „demokratikus” ellenzék ignorálja a társadalmi párbeszédet. Mi ez, ha nem kitérés a mindenkit érdeklő kérdések megvitatása elől?

 

A liberálfasizmus maga az ordas eszme

Az elmondottakból látszik, hogy az előző írásaimban nem véletlenül hivatkoztam a liberális kamuflázsra, és nem véletlenül utaltam Bokros Lajos véleményével kapcsolatban sem arra, hogy a neoliberalizmus magyarországi csatlósainak – de éppúgy at Egyesült Államok neoliberális politikusainak is – szükségük van az antiszemitizmus éberen tartására. A fasiszta veszély (és az ordas eszmék) emlegetéséhez szükség van ugyanis a fasiszta veszély érzetének fenntartására. De jelenlegi posztom alapján látszik csak igazán, hogy mennyire fals az ordas eszmékre hivatkozni, hiszen maga a liberálfasizmus az ordas eszme.

Bokros Lajos szájából is nagyon hamisan hangzik az ordas eszmék emlegetése. Úgy tűnik, nemcsak Jonah Goldberg, Bokros Lajos sem tanulta meg a történelmet, és nem tudja, hogy a fasizmust és a nácizmust is a nagytőke hozta létre.

Azt már látjuk, hogy az önmagát liberálisnak nevező politika hívta életre a szélsőjobboldalt Magyarországon, és a balliberális ámokfutás ágyazott meg a Fidesz kétharmados hatalomra jutásához. Látjuk azt is, hogy az impotens, humanizmusnak álcázott, de valójában embertelen neoliberális bevándorláspolitika tehető felelőssé Európa-szerte a jobbratolódásért, és esetlegesen a szélsőjobb hatalomra jutásáért is. Mert borítékolható, hogy Európa-szerte ez fog történni, ahogy történt Ausztriában is.

Előző cikkemben azt is megfogalmaztam, hogy mindebben akár a tudatos tervezés is feltételezhető. Persze nem a hazai „demokratikus” ellenzék, hanem az Egyesült Államok részéről. A magyarországi „demokratikus” ellenzéknek mindenképpen a balek, illetve a looser szerepe jutott.

 

Európa destabilizálása

A szélsőjobbra tolódás akár spontán következménye az impotens neoliberális bevándorláspolitikának, akár tudatos tervezés eredménye, az európai fasizálódásnak az oka mindenképpen a neoliberálisok térfelén keresendő. Nagyon úgy tűnik, ha Európa fasizálódik, akkor megismétlődik a történelem. Csakhogy most már látjuk, az Egyesült Államoknak érdeke, hogy Európát destabilizálja, mert Európa annál kisebb ellenállás kifejtésére lesz képes az USA nagyhatalmi törekvéseivel szemben. Hiszen látni, hogy a „világ csendőrének” szerepe ellen a legnagyobb gátat éppen az európai kultúra, az európai identitás és az európai demokratikus hagyományok jelentik.

S bár Jonah Goldberg véleményével nem értettem egyet a fasizmus általános leírásában, a következtetésben a véleményünk végkicsengése azonos: az Egysült Államok (neo)liberális politikája felelősnek lesz tekinthető a fasizmus kialakulásában.

Mindenképpen fontos azt felismerni, hogy a neoliberális/neokonzervatív globális kapitalizmustól nem idegen gondolat a fasizmus, s ha nem tudjuk megakadályozni, hogy a világkormány ilyen szélsőségesen jobboldali nézetek mentén valósuljon meg, akkor abból igen nagy valószínűséggel globális terror lesz, amelynek alapvető célja nemcsak a nemzeti érzés teljes kiölése az európai népességből, hanem ezen felül célja még a gondolatrendőrség megvalósítása is. Ezt látjuk a magyarországi kultúrharcból. De ezt látjuk abból is, hogy már a német média sem mer hitelesen tájékoztatni a menekültválságról. Agykontroll van már Németországban is.

 

A liberális intolerancia a liberálfasizmus bizonyítéka

Nem véletlenül tapasztaljuk, hogy bárki másként gondolkodót a véleményszabadság nevében fellépő (állítólagos) liberálisok egyszerűen idegengyűlölőnek, rasszistának és fasisztának minősítenek. Márpedig véleményem szerint a legnagyobb fasiszta az, aki az ellenvéleményt minden jogos ok nélkül azzal mossa le a porondról, hogy „lefasisztázza”. Tessék néven nevezni a fasisztákat, és tessék bizonyítani, hogy fasiszta! Az még önmagában nem ok a fasiszta minősítésre, hogy valaki nem ért egyet a liberális bevándorláspolitikával. Hiszen maga a liberális vélemény is lehet fasiszta! Ez volna a liberálfasizmus.

Nem tisztem a magyar miniszterelnököt védeni, de Európában a helyzet odáig fajult, hogy a szomszédos országok és az Európai Unió vezető politikusai „ fasisztázták le” Orbán Viktort és személyén keresztül az egész magyar népet. Közben persze számos európai ország is megépítette a maga kerítését, és ezzel elismerte, hogy a magyar miniszterelnöknek volt igaza. Ennek ellenére elfelejtettek elnézést kérni a korábbi becsmérlő szavaikért. (Azzal most nem foglalkozok, hogy a magyarországi mainstream liberális média mindebből szelektív módon csak az elmarasztaló véleményeket hallja meg.) Az egészből két következtetést vonok le. Egyrészt a vitakultúra Uniós szinten is mélypontra süllyedt. De ennél sokkal lényegesebb a következtetés, hogy az Európai Unió ezzel a „fasisztázással” a saját liberálfasizmusát bizonyítja. Ha pedig így van, akkor mindez az Egyesült Államok sugallatára történik így. Azaz létező problémáról van szó!

A nemzeti érzés és a hazaszeretet semmilyen értelemben nem bűncselekmény, és nem ítélhető el valamiféle belemagyarázott pejoratív értelemben. Ellenkezőleg, igenis pozitív tartalma van. Aki ezt kétségbe vonja arra hivatkozva, hogy a nemzeti érzés a liberális értékekkel szemben áll, az a saját liberalizmusát kérdőjelezi meg, mert nem hajlandó tolerálni a másik ember másságát. Ne csak a szexuális másságot ismerjük el, hanem a gondolat szabadságát is! Márpedig Európában, a menekültválság kérdésében már régen nincsen szó a gondolat szabadságáról és az eltérő vélemény tolerálásáról. Idegengyűlölőnek, rasszistának és fasisztának nevezzük a muszlim menekültekkel szemben érzett jogos félelmeket. Önmagában egyedül ez is egyértelmű bizonyíték arra, hogy létezik liberálfasizmus. Tagadjuk talán?

És közben tudjuk, hogy a menekültválság a neoliberális/neokonzervatív globális kapitalizmus terméke, nem más hozta létre, mint a globális kapitalizmus olcsó menekült-munkaerő iránti igénye. Aki ez ellen felszólal, mert például félti a munkahelyét, azt meg egyszerűen idegengyűlölőnek kiáltjuk ki, és „lefasisztázzuk”? Számomra ez a liberálfasizmus.

 

Igen egyszerű kérdésekre keressük a választ

Hogy eldöntsük, létezik-e liberálfasizmus, igen egyszerű kérdésekre keressük a választ. Például ilyenekre:

  • Volt-e Angela Merkelnek joga arra, hogy meghívja a menekülteket Európába? Azt majd a német választópolgárok eldöntik, felhatalmazták-e a kancellárjukat arra, hogy Németországba meghívja őket, mi magyarok ebbe nem szólhatunk bele. De azt gondolom, hogy mi, magyarok nem hatalmaztuk fel Angela Merkelt arra, hogy a Balaton partjára meghívja őket. Egy esetbe teheti ezt, ha fizeti a számlát. Véleményem szerint Angela Merkel egyszerűen a saját jogkörével nincsen tisztában.
  • Milyen jogon avatkozik bele Soros György Magyarország (és Európa) belügyeibe? Milyen demokratikus felhatalmazást kapott arra, hogy a menekült-logisztikát szervezze, és a menekültáradatot Magyarországon keresztül irányítsa? Az, hogy pénze van, nem jogosítja fel erre. Véleményem szerint ez egy olyan kérdés, amelyre valamilyen bíróság előtt kellene felelnie.

Mindkét kérdés azt jelzi, hogy problémás a demokrácia (neo)liberális értelmezése. Ezt még a pénz demokráciájának sem nevezhetjük. Ez már nyílt diktatúra.

Mindez álszent és képmutató álhumanizmust tükröz. A (neo)liberálisok még a munkát sem tudják garantálni a menekültek számára, mégis olcsó munkaerő-forrásként tartanak igényt rájuk. Nem állja meg helyét az álhumanizmussal való érvelés. Ráadásul teszik mindezt úgy, hogy a magyar állampolgároknak még az 50 ezer Ft alapjövedelmet sem tudják garantálni.

A menekültválságnak volna baloldali megoldása, de az feltételezi a munkához való jog elismerését. Soros György és az ál-liberális követői számára ez azonban elképzelhetetlen, mert a munkaerő úgy a legolcsóbb a munkáltatók számára, ha a tömeges munkanélküliséget továbbra is fenntartják. A menekültválság pedig törvényszerűen a munkanélküliség növekedését eredményezi. Azaz a fentiekben felsorolt két kérdéshez csatlakozik még egy harmadik:

  • Soros Györgynek öntörvényű módon jogában áll manipulálni a magyar (és az európai) munkaerőpiacot? Milyen alapon? Mert neki ez a véleménye, és ezt tartja helyesnek?

 

 

 

Lassan, de biztosan kirajzolódik előttünk a liberálfasizmus arculata. Egy olyan társadalom képét látjuk, amelyben tömeges munkanélküliség mellett a dolgozói szegénység is általánossá válik. Ez már nem polgári demokrácia. Ez már a totális fasizmus. Ezt a neoliberális ámokfutást Európa vagy meg tudja állítani, vagy elbukott. Éleződik a harc a liberálfasizmussal.

 

 

 

399 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://alex-penzvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr188755366

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

nu pagagyí 2016.05.30. 09:51:17

A cikk egyetlen célja a liberális eszme összekapcsolása a fasizmussal. Én nem zagyválnám ilyen nagyvonalúan az eszméket, mert a végén az író úr azt sem fogja tudni fiú-e, vagy lány?

Szalay Miklós 2016.05.30. 09:58:30

Akit kicsit közelebbről érdekelne a politikai (és gazdasági) bal- és jobboldal mibenléte, az ezt nézze meg:

egyvilag.hu/temak.shtml#temaid073

(A legfelső sor a kép tetején, "Bal oldal - Jobb oldal". Az írás doc és pdf formátumban tölthető le. Ez egyébként egy nagyobb mű egy darabja, mely megpróbálja módszeresen, de azért érthetően elmagyarázni, hogyan működik a világ.)

Tiborpapa 2016.05.30. 09:59:16

Ez a cikk is bizonyítja, mennyire trendi manapság az ostobaság.

pulsarito 2016.05.30. 10:07:55

Jó cikk! SAjnos a mindenkit elfogadó liberálisok mostanra eljutottak arra a szintre, hogy a mindent és mindenkit elfogadnak csak az ellenvéleményt nem. Ha valaki bármilyen ellenvéleményt mer megfogalmazni az azonnal náci-fasiszta-antiszemita-rasszista lesz és ezzel ki is iratkozott a "politikailag korrekt szalonokból" innentől az ilyen ember a sajtó által szabadon levadászható, rá minden rossz elmondható!

A liberálfasiszta kirekesztésre jó példa a bevándorlás kezelése.
Ez egy olyan kérdés, amiben a döntést széleskörű társadalmi párbeszédnek kellett volna megelőznie, ehelyett pár politikus saját hatáskörben úgy döntött, hogy csak hadd jöjjenek, sőt meghívta őket!
Azzal sem törődve, hogy ezzel a korábban saját maguk által felállított szabályrendszert rúgják fel (schengeni egyezmény).
Azóta aki más véleményt mer képviselni azonnal beskatulyázzák a szélsőjobboldaliak közé, függetlenül attól, hogy mi a konkrét programja! Lásd Németországban az AfD-t.

Életunt Cápa · http://eletuntcapa.blog.hu 2016.05.30. 10:25:02

:DDD

Majd szólj, kedves szerző, ha megvalósult a liberálfasizmusod és kollektívan kezdik begyűjteni és lemészárolni az illiberálisokat.

pulsarito 2016.05.30. 10:32:10

@Tiborpapa: érdekes érvrendszer, bár mondhatnám azt is tipikusan liberális!

Mr. Rustical 2016.05.30. 10:42:11

Két dolgot nem értek.

1. Ez egy 100% troll poszt, vagy a szerző csak azért írta, hogy egy fantaszta címmel felhívhassa magára a figyelmet. Bármelyik esetben túl hosszú a poszt, 1000 leütés elég lett volna.
2. Hogy kerül ez címlapra? Annyi sebből vérzik, hogy össze se lehet számolni.

pulsarito 2016.05.30. 10:49:04

Megjöttek a liberális bérkommentelők, akik nem vitatkoznak, érvelnek, hanem jó liberális szokás szerint kinyilatkoztatnak és minősítgetnek.
pl.: csak egyszerűen: ostobaság - nem pedig azt, hogy azért ostobaság mert . . ., na persze akkor elő kellene valami érvet, amiről ők már régen leszoktak, hiszen eddig evidens volt, hogy amit ők mondanak csak az az elfogadható.

Analyzer 2016.05.30. 10:59:50

Jo iras, koszonom. Az egyet nem ertoktol pedig oszinten varom az ellenerveket, ha masert nem, hat azert, hogy raebresszenek a butasagomra, amiert en is ugy latom a vilagban torteno dolgokat, mint a Szerzo.

nu pagagyí 2016.05.30. 11:01:26

@pulsarito: Egy totál baromságot minek cáfolni. A blogger maga írta: "Szó sincs itt semmiféle liberalizmusról, így a liberális érv is tökéletesen irreleváns". Tehát a nem létező semmit szedi elemeire, aminek elemei is nem létező semmik. Van fasizmus természetesen, de annak semmi köze a liberális tanokhoz, a fasizmus az illiberális államok egyik működési módja, olyasmi, amit itthon tapasztalunk:
- agyoncentralizálnak mindent, hogy minden embert ellenőrizni tudjanak,
- a más véleményen levők automatikusan ellenségek, mert csak a vezér véleménye az egyetlen igazság,
- az emberek nem egyenlőek, kiválasztottakra és szolganépre oszthatók.,
- boldogulni csak rendszernek tett hitvallás útján lehet, a kussolás is kevés.

dunántúli gyerek 2016.05.30. 11:08:29

Egyetértek a cikkel.

A posztolónak szerényen ajánlom, hogy negyedennyit írjon egyszerre, az is elég lesz.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.05.30. 11:11:02

A liberálfasizmus szó nem igazán jó, mert elvonja a figyelmet a valóságról. Helyesebb lenne liberális totalitarianizmusról beszélni.

nu pagagyí 2016.05.30. 11:34:43

A következő cikk a konzervatív-nácizmus és a kapitalista-kommunizmus kérdéskörét járja körül.

Tiborpapa 2016.05.30. 11:38:25

@pulsarito: "érdekes érvrendszer, bár mondhatnám azt is tipikusan liberális! "
Tipikusan ostoba megnyilvánulás. Nem érted, nem is akarod érteni, ezért megbélyegzel mindenkit, aki másként gondolkodik, mert így abban a hitben ringathatod magad, hogy te mindent értesz, és ezt mások is elhiszik rólad.
A fenti cikk tele van fogalomzavarral, és süt belőle a sötét szándék.
Egyet elárulok neked. Napóleon nem egy konyakról kapta a nevét.
Szép napot!

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2016.05.30. 12:06:09

Illiberális=demokrácia ellenes, oké, hogy két szó, de miért nem lehetne a magyar megfelelőjét használni az idegen kifejezésnek? Bár a magyarok zöme azt se tudja, hogy mi a demokrácia, ami nem azonos a 4 évenkénti színházzal, amikor cserélődnek a pártokat játszó gazdasági bűnszervezeteink.
Az írás egy nagy rakás zavaros hányadék. Érdemtelen rá, hogy kiválogassam az összetevőit.

jandera 2016.05.30. 12:16:27

"Soros Györgynek öntörvényű módon jogában áll manipulálni a magyar (és az európai) munkaerőpiacot? Milyen alapon? Mert neki ez a véleménye, és ezt tartja helyesnek?"
A saját pénzéből csinálja,még mindig jobb, mint Orbanisztán, ahol az én adómból csinálják"

chrisred 2016.05.30. 12:17:37

Csak az elejéig jutottam. Ha valaki megpróbál egy témát a maga szájíze szerint boncolgatni, akkor nem árt, ha legalább az alapokat ismeri.

1. Az olasz fasizmusnak (aminek egyébként semmi köze nem volt a német nemzetiszocialista mozgalomhoz) a gyökereinél megtalálhatóak voltak a progresszív baloldali nézetek, csak Mussolini hatalomra jutásával ez az irányzat lényegében teljesen elhalt.
2. A neoliberalizmus (neokonzervativizmus) egy gazdasági doktrína, és nincs köze a liberalizmushoz, mint társadalmi ideológiához.

pulsarito 2016.05.30. 12:18:00

@Tiborpapa: én bélygeztem meg volna bárkit is???
Nem te ostobáztál mindenkit kezdve a cikk szerzőjével és azokat akik esetleg egyetértenek vele? Tetted ezt úgy hogy egyetlen érvet odabiggyesztettél volna!
Most meg jössz ezzel a "tele van önellentmondással" gumicsonttal, ami megint csak nem érv, de baromi jól hangzik és megkímél az érvelés nehéz munkájától.
Egyébként amit a liberálisok nem akarnak érteni az az hogy az emberek jelentős része nagyon nem kér már ebből az általuk kreált politikailag korrektségből, ahol nem lehet nevén nevezni a dolgokat, ahol a kisebbségek kapnak plusz jogokat a többség kárára, ahol bizonyos dolgok kimondása is borzalmas bűn, ahol egyes hittételként kezelt dolgokat törvénnyel kell védeni stb.
Na tényleg további szép napot!

A.A. Cooper 2016.05.30. 12:49:39

Ez a szó, hogy liberálfasizmus, annyira baromság, hogy még a windows-os helyesírás-ellenőrző sem tud vele mit kezdeni. A liberalizmus éppen az ellenkező póluson van, mint a fasizmus, még összemosni sem egyszerű, összemosásához össze kell maszatolni az egész politikai palettát. A liberalizmus szabadelvű eszméket jelent, a fasizmus meg éppen hogy tekintélyuralom. Arról meg ki tehet, hogy különféle rendszerek igyekeznek liberalizálni a gazdaságukat, mert rádöbbentek, hogy egyedül a liberalizált gazdaság életképes hosszú távon. De a liberális szemlélet és a liberalizált gazdaság éppen csak érintőlegesen találkoznak, a liberalizált gazdaság a liberalizmus piciny szelete, mint ahogyan a jogegyenlőség a másik, de önmagában a liberalizmussal nem azonosítható szegmens.

aL_Ex 2016.05.30. 12:52:13

Micsoda meglepetés! Az ember felkel (már majdnem dél van errefelé), és egy csomó hozzászólás van a blogbejegyzéséhez. Kiemelt bejegyzés lettem talán?

Valaki árulja már el nekem, hol kell keresni az ajánlót? Valaki küldene egy linket? Hadd lássam magamat!

'it's cool to know nothing' 2016.05.30. 12:53:15

"Volt-e Angela Merkelnek joga arra, hogy meghívja a menekülteket Európába? Azt majd a német választópolgárok eldöntik, felhatalmazták-e a kancellárjukat arra, hogy Németországba meghívja őket, mi magyarok ebbe nem szólhatunk bele."

Már miért ne szólhatnánk bele? Németroszág nem írta alá a társulási törvényt? Ott nincs határozottan megkötve, hogy egy ország kiket engedhet be és hogyan, milyen feltételekkel? Kizárt, hogy megfelelő ellenőrzés nélkül a németek beengedhetnének bárkit és ott letelepíthetik őket. Rájuk az EU szabályai ugyanúgy érvényesek! Mi az, hogy 130 000 embert nem találnak a németek, akit ők beengedtek? Nem kellene a németek EU tagságát felfüggeszteni emiatt, vagy legalábbis komoly kötelezettszegési eljárást indítani velük szemben? Gondoljunk bele, hogy mekkora hiszti volt, amikor a magyar kettősállampolgárság kérdése volt terítéken. Az ellenérv az volt, hogy nem adhatunk csak úgy EUs állampolgárságot nem EU állampolgároknak tömegével. Pedig ott nem ellenőrizetlen emberekről volt szó!

Munkaerő hiány pótlására kellenek a menekültek? Ez a legnagyobb ostobaság, amit gyakran olvasok a sajtóban. Miközben Dél-európában 20-25% a munkanélküliség, spanyolországban vannak régiók, ahol a fiatalok több mint 50%-a munkanélküli, arról beszélni, hogy munkaerőhiány van az EU-ban, a legnagyobb baromság. De még ezeknek az embereknek sem kellene tömegével vándorolni az EU-n belül pl. Németországba, mert a gyárosok nyugodtan építhetnek oda gyárat, ahol a fiatal, képzett munkaerő tömege áll rendelkezésre.

Nyilvánvalóan valami más kell, hogy a valós indok legyen.

aL_Ex 2016.05.30. 12:56:51

@nu pagagyí:

Ну погади! Úgy látszik, nem értetted meg az érveimet, hogy a neoliberalizmusnak semmi köze nincs a liberalizmushoz. Csak kamuflázs az egész az olyanok számára, mint te, akik beszopják ezt a maszlagot. Több köze van a fasizmushoz, mint a te szépséges liberalizmusodhoz.

aL_Ex 2016.05.30. 12:59:16

@Szalay Miklós:

Erre a linkre már többször rákattintottam, de nem tudom, hogy mit kell benne keresni. meg kellene nyitnom talán a pdf fájlokat?

'it's cool to know nothing' 2016.05.30. 12:59:38

@A.A. Cooper:
Na az olyan embereknek mint te, találták ki az egyházakat. Vannak a dogmák, amelyek vannak. Mondjuk, az már önmagában szürreális, hogy egy magát liberálisnak valló, hogyan fogadhat el bármilyen dogmát.
A lényeg, neked nem kell gondolkodnod, mások már kitaláták, hogy mi az IGAZ, és mi a HAMIS, neked csak el kell fogadnod ezeket.

Viszont kénytelen vagy azt is elfogadnod, hogy más emberek azért még mindig dondolkodnak.

Kolompár Tarzan 2016.05.30. 12:59:50

Annyira vicces látni a virtuális döbbenetet a sok, baloldali propagandában pácolt agyú kommentelőtől, akik most teljes képzavaban vannak. Mit keres ez a cikk az Indexen? Hogy merte a libeális satjó ez lehozni? Mi ez most? Elrettentő példa? Tanmese a gonoszról? Amikor látod a fején a teljes kétségbeesést, hogy most akkor
az index azt akarja mondani, hogy ezzel egyetért? Vagy annyira be vannak szédülve a szerkesztők, hogy ezt megjelenni engedik?

Biztos vagyok benne, hogy az index nem csinált politikai hátraarcot, és abban is biztos vagyok, hogy nem várhatunk az újságíróktól megvilágosodát.

De mindenesetre korrektnek és demokratikusnak tartom, hogy beengedték a hasábjaik közé ezt az írást.
Ez igazán tesztességes. Talán még tanulnak is valamit a leírtakból, még ha nem is érteneke egyet vele.

Khonsu 2016.05.30. 13:00:05

Van igazság a cikkben, de szerintem ennek a "liberálfasizmusnak" már egyáltalán nem olyan erősek a pozíciói, mint ahogy a szerző gondolja. Ennek a válságnak jól látható jelei vannak, ezek egyike a menekültek "meghívása" is.

Szerintem ugyanis épp egy globális elitváltás zajlik. Egykor, nagyjából az ipari forradalom kezdete utáni egy, másfél évszázadig az innováció volt a gazdaság motorja, a születő óriási vállalatok, vagyonok mögött valami innováció állt, a technológiai fejlődés magas fordulatszámon pörgött. Majd jött egy időszak, amikor az az intenzív fejlődés megtorpant, a már meglévő technológia további lassú tökéletesítésére korlátozódott, miközben a nagy áttörések elmaradtak. Ekkor vette át a vezetést a cikkben említett neoliberális pénzügyi elit. A pénzvilág, a bankrendszer lettek a gazdaság "motorjai", az innováció helyett pénzügyi bűvészkedés, és szélsőséges profitmaximalizálás lett az új irány. Ezt a pénzügyi elitet jelképezi egyébként többek között Soros is.

Miben gondolkodnak tehát ők? Pénzügyi optimalizálásban. Számokkal trükközésben, aminek a része többek között az adóoptimalizáció, az olcsó munkaerő, és az elengedett hitelezés, eladósodás.

Az utóbbi időszakban azonban visszatérni látszik a technológiai vállalkozások, az innováció kora. A gazdasági hatalom egyre inkább ennek képviselői kezébe tevődik át, miközben a "neoliberális/neokonzervatív" elit, és az általuk kiépített és támogatott egész komplex rendszer permanens válságba, hanyatlásba csúszott.

Visszatérve a menekültekre. Ott tökéletesen látszik a két világ két eltérő filozófiájának összeütközése.

Mit akar mindkettő?
Hatékonyabb termelést.

Hogyan képzeli ezt el a neoliberális elit?
Költséglefaragással, olcsó munkaerővel, pl. menekültek meghívásával.

Ez csak egy a két elit összecsapásai közül., és még nagyon az elején járunk a folyamatnak, fog ez még durvulni bőven, miközben a régi elit egyre kétségbeesettebben kapaszkodik majd, miközben az új feltartóztathatatlanul tör előre minden fronton.

Hogyan képzeli el a technológiai elit?
Innovációval, robotizációval.

A két filozófia totális ellentmondásban áll egymással már ezen a ponton is. A neoliberális felduzzasztja a munkaerő kínálatot népszaporulattal, betelepítéssel. Miközben a technológiai elit által vitt robotizálással még a meglévő munkaerőre sem lesz szükség, nem hogy újabb tömegekre.

Az európai szélsőjobb/szélsőbal erősödése, és egyéb anomáliák csak rövid epizódok lesznek a hatalomátvételben. Épp csak addig lesz rájuk szükség, amíg destabilizálják a régi rendszert, és kiütik pozícióikból a régi elit embereit. Amint ez megtörténik az új elit kiépíti saját rendszerét, és újabb egy, másfél évszázadra, vagy még tovább meghatározza majd a történelem további menetét.

'it's cool to know nothing' 2016.05.30. 13:02:08

@Tiborpapa:
Hát igen, pont az ilyen hozzáállást állította pellengérre a szerző. Jó illusztráció vagy, szépen hozod a kötelezőt.

Khonsu 2016.05.30. 13:04:18

@Khonsu:

Az "Ez csak egy a két elit összecsapásai közül." rész a "A két filozófia totális ellentmondásban áll egymással" rész után következik, csak összekavarodott kissé. :)

Tiborpapa 2016.05.30. 13:04:48

@pulsarito: Érveket akarsz? Minek? Hiába érvelek én bármivel, hogy ne dőlj be, ha te hiszel a bedőlésben. Térjünk erre vissza majd akkor, ha a hatalom seggbe rúg/dug. Ha nem is fogod érteni, legalább érzed majd. Bár a hatalom aberrációjában a magyaroknak történelmi tapasztalatai vannak, úgy tűnik újra és újra bedőlünk (hát én nem). Ez a normális?! Ettől magyar, aki magyar?!
Orbán keresztény? Konzervatív? Ezzel hiteget mindenkit, de azt is mondta, ne a szavait, hanem a tetteit nézzük. Könyörgöm, ezt az egy tanácsát érdemes lenne megfogadni a sok "süketnek" és "vaknak" is. De neeem! Hátra arc, előre hajol!
A Vonáék is készülnek már, a cipőjüket tisztogatják (másra jobb nem gondolni). Később már azt se. Tanultak a Fidesztől.
Többször beszélgettem már "tanulatlan" emberekkel. Szóba hoztam a valódi liberális értékeket, anélkül. hogy elárultam volna a lényeget. Aztán megkérdeztem tőlük, tudják-e mi az hogy liberális. Azt mondták, amit hallottak az utóbbi időben a kormánytól. Aztán szembesítettem önmagukkal. A jelentős többségről kiderült, hogy valójában liberálisak. Én is az vagyok. Meg konzervatív. Meg egyik sem. Ezek bélyegek, amit magunkra, és másokra oly előszeretettel ragasztunk. A valóság meg olyan más. De olyan.

aL_Ex 2016.05.30. 13:05:11

@Tiborpapa:

Trendi csak a mainstream liberalizmus lehet. Az ostobaság, amiről Ön beszél, az állapot. Mégpedig a liberális vakhitűek állapotától van szó. A cikkem csak egy vélemény.

Talán cáfolni próbálná a bejegyzésben felsorolt érveimet, de ezt sem Ön, sem más, Önhöz hasonlóan nyilatkozó olvasó meg sem kísérli. Csak minősítéssel válaszol mindenki, arról pedig tudjuk, hogy érvelési hiba.

ROZ 2016.05.30. 13:05:51

Aha.......
Az orvos mit mond? Van még remény, hogy visszanyered az ép elmédet, vagy ez már így marad?
Arról meg, hgy Orbán miért virtigli fasiszta, itt olvashatsz részletesen: progressziv.blog.hu/2014/09/18/_fasisztak_-e

Ballib Cenzúrázók Réme 10 2016.05.30. 13:06:26

@aL_Ex:

Jól megmondtad annak a túlművelt liberójának, így kell!
Ti már megkaptátok a legújabb NER 2 hitvallásunkat?

Soros, norvégok, külső erők, liberalizmus!
Kun Béla, Brüsszel, Még több felcsúti kisvasút!

Kell-e még valamit mondanom Viktor?

aL_Ex 2016.05.30. 13:09:41

@pulsarito:

"... mindent és mindenkit elfogadnak csak az ellenvéleményt nem."
A saját megfellebbezhetetlen felsőbbrendűségükbe vetett vakhit ez.

Egyetértek a véleményeddel.

Tiborpapa 2016.05.30. 13:13:04

Akik mindig az érveket akarnak, de szarnak rá. No, hagyjuk már!

Géza bácsi csodálkozva nézi Pistikét, aki a fa tövében guggol csukott szemmel.
- Mit csinálsz, Pistike?
- Szarok.
- Ahhoz előbb le kellene tolnod a nadrágod.
- Minek?
- Mert úgy szokás.
- Miért?
- Apád nem tanított meg rá?
- Mire?
- A higiéniára.
- Nem értem.
- Higiénia, tisztaság. Kapisgálod?
- Ne..e..em érte...m!
- Nem is érzed? Tisztasááág. Hm?
- Mi van vele?
- Ááá, reménytelen, hagyjuk.
- Na, mi van Gézabá, elfogytak az érvek?

aL_Ex 2016.05.30. 13:16:34

@Életunt Cápa:

Az olaszországi fasizmusban nem voltak koncentrációs táborok, és nem volt semmiféle "kollektív mészárlás" sem, az csak a nácizmusra volt jellemző. A fasizmust nem a Gestapo teszi fasizmussá, attól még lehet totális diktatúra egy rendszer, hogy nincsenek benne koncentrációs táborok.

Különben pedig megkérdezném, hogy a nyomor, amit a liberálfasizmus szerte a világon létrehozott az nem a munka világából kirekesztettek Taigetoszát valósítja meg? Az vajon nem holokauszt?

Liberálfasizmus alatt én a dolgozói szegénységgel felturbózott tömeges munkanélküliséget értem. Igazi humanizmust tükröz!

high up! 2016.05.30. 13:21:25

@aL_Ex: "Kiemelt bejegyzés lettem talán?"

Igen. Ma az index belőled csinálta meg a Nap Hülyéjét.

Még 2-3-szor megteszi, aztán Bogár, Drábik meg a többi elmebeteg kezdhetnek fosni, hogy letaszítod őket a trónjukról. Szerintem készülj fel a belső leszámolásokra.

FOLYTASSUK!

aL_Ex 2016.05.30. 13:24:55

@Mr. Rustical:

"Ez egy 100% troll poszt..."
Az valóban lehetséges, hogy a posztom túl hosszú. Aki lusta, ne olvassa!
De mitől troll poszt? Várom az érveket...

"Hogy kerül ez címlapra? Annyi sebből vérzik, hogy össze se lehet számolni."
Ez csak egy kijelentő mondat volt. Nem látom felsorolást.
Ettől függetlenül én is úgy érzem, hogy sokkal jobban meg lehetett (kellett) volna írni. A címlapra pedig valószínűleg azért került, mert van benne olyan tartalom, amin lehet (és érdemes) vitatkozni. Mi csodálkozni való van ebben?

Várom a felsorolást a vérző sebekről!

aL_Ex 2016.05.30. 13:26:21

@Analyzer:

Köszönöm az egyetértő véleményt!

Advanced Flight 2016.05.30. 13:33:45

@Analyzer: Az egyet nem ertoktol pedig oszinten varom az ellenerveket

Ellenérvek? Egy torta a pofádba, öcsém! Ballibsiéknél ez így megy, láthattuk a minap.

aL_Ex 2016.05.30. 13:34:22

@nu pagagyí:

"Szó sincs itt semmiféle liberalizmusról, így a liberális érv is tökéletesen irreleváns". (Én)
"Tehát a nem létező semmit szedi elemeire..." (Ön)

Ön téved! A liberális kamuflázs az létezik. Meg a szándék is létezik, hogy totálisan embertelen globális kapitalizmust humánusnak tüntessék fel.

Az Orbán-rendszer bírálatát természetesen értem, sőt, sok szempontból egyet is értek. De ne tévesszük össze a dolgokat, mert én a neoliberális/neokonzervatív globális kapitalizmusról írtam, és nem az Orbán-rendszerről. A globális kapitalizmus ért körül a Földön, és nem az Orbán-rendszer.

Az Orbán-rendszert meg lehet buktatni (aki akarja, tegye), a globális kapitalizmust nem.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2016.05.30. 13:35:23

Jó cikk, nagyrészt egyet tudok érteni vele. Azonban előre is bocsánatot kérek a posztolótól a nyelvtannáciskodásomért, de

"illetve a looser szerepe jutott"

Nem looser, hanem loser. Vagy magyarul lúzer. :)

aL_Ex 2016.05.30. 13:37:48

@dunántúli gyerek:

A bírálat jogos. Elismerem, sokszor valóban bőbeszédű vagyok. Mentségemre szolgáljon, hogy a bőbeszédűség a korrektségre való törekvés jegyében történik.

majomábécé 2016.05.30. 13:38:17

még néhány könyv, néhány csöndes gondolkodással eltöltött óra után a szerző maga fogja szégyellni magát emiatt az írás miatt. sötétség délben.

aL_Ex 2016.05.30. 13:42:23

@BircaHang Média szerkesztősége:

A fasizmusnak eleve jellemzője, hogy totális hatalomra törekszik. Tény, hogy sok terelő szándék megfogalmazódik a fasizmussal kapcsolatban. De miért kellene ezért elterelni a figyelmet a valóságról? A fasizmus a valóság a neoliberalizmus részéről. Talán nem tör totális hatalomra? Miért kellene őj fogalmat kreálni erre?

Pop40 2016.05.30. 13:42:35

A liberalizmusnak valóban van szélsőséges része is, pl a mostani migránscirkusz, vagy mikor a tömeggyilkos Breivik sikerrel pereli a norvég államot, hogy nem játszhat a legújabb playstationnel.

Ugyanakkor ezt összefüggésbe hozni a fasizmussal hatalmas baromság.

aL_Ex 2016.05.30. 13:43:29

@Tibi !:

Jó étvágyat hozzá!

sas70 2016.05.30. 13:43:44

Fából vaskarika, két logikai bakugrással.
-Van akváriumod?
-Nincs.
-Akkor te buzi vagy!
Nagyjából ez a vonal. De van aki ennek tapsol.

aL_Ex 2016.05.30. 13:45:34

@nu pagagyí:

Majd azt eldöntöm én, hogy miről írom a következő cikkemet. Ezen nem kell Önnek aggódnia!

sas70 2016.05.30. 13:48:02

@Pop40: Valóban. Sajnos a liberalizmusból az is következik, hogy még egy utolsó, szemét, gecinek is vannak jogai. Mert az elv az, hogy inkább ússza meg egy geci, minthogy csorbuljon 100 másik ember joga.

aL_Ex 2016.05.30. 13:48:32

@Tiborpapa:

"A fenti cikk tele van fogalomzavarral, és süt belőle a sötét szándék."
Tessék sorolni a fogalomzavart! Tessék bizonyítani a sötét szándékot! Az miért volna sötét szándék, hogy bírálom a neoliberális globális kapitalizmust?

aL_Ex 2016.05.30. 13:51:19

@Gamma Leonis:

"Az írás egy nagy rakás zavaros hányadék."
Ez is egy vélemény. Aminek a súlyát csak az alpári szavak adják meg.

Sir Galád (már foglalt) 2016.05.30. 13:59:16

@aL_Ex: Egy szinten van ezzel az írással.

high up! 2016.05.30. 14:05:36

@aL_Ex:

te Ész Lajos, amikor a totaliáris kussolás és a nemzeti faszagyerekezés rendszerét taglalod, akor viccöld má meg magadat azzal, hogy felcseréled az "Amerika" szót "Magyarországra", az "amerikai embert" felcseréled "Átlaghülyemagyarra", oszt mindjárt rájössz, hogy magadról írtál egy mindnekit megröhögtető blogot.

Oszt akkor majd megérted, hogy miért b.szott ki veled az index, hogy címlapra tett.

FOLYTASSUK!

aL_Ex 2016.05.30. 14:14:26

@jandera:

"A saját pénzéből csinálja,még mindig jobb, mint Orbanisztán, ahol az én adómból csinálják"
Ha Soros György a saját pénzéből csinálja, akkor is beavatkozás egy szuverén ország belügyeibe. De ez ne zavarjon téged a véleményedben!
Tipikus táborelvű mentalitás. A magyar történelemben nagyon sokszor volt ilyen, hogy idegen hatalmak segítségét kértük - a belső ellenséggel szemben. Ennek szellemében esküdtünk fel idegen királyokra. Elfogadod, hogy ez labanc-mentalitás?

Egyébként a jelen cikkben nem Orbán Viktor a téma. Ha Orbán Viktort akarod bírálni, akkor írj egy saját poszot, szívesen hozzászólok - nem táborelvű módon. Ugyanis az Orbánnal szemben megfogalmazott bírálattal sok vonatkozásban egyet tudok érteni. De az nem a menekültválság témája lesz, mert én is úgy gondolom, hogy hálát adhatunk az istennek, hogy a mai időkben nem (neo)liberális Amerika-barát lakáj kormányunk van. Szóval nem kellene "orbanisztánzni"!

2016.05.30. 14:15:08

@aL_Ex:

"Ez is egy vélemény. Aminek a súlyát csak az alpári szavak adják meg. "

És, ha túl sokan kezdik mondani, akkor mi a szitu?
Ember, az írásod alapján Te olyan ostoba vagy, amire alig vannak szavak!
Ahogy más is írta, Bogár meg Drábik szintjén állsz.
De hogy ne kelljen csak sírnod a kritikák miatt egy-két jobb oldali trolltól (pl. Lencsés István alias Birca) kaphatsz még vállveregetést.

nyubocs 2016.05.30. 14:16:23

"Egy olyan társadalom képét látjuk, amelyben tömeges munkanélküliség mellett a dolgozói szegénység is általánossá válik. Ez már nem polgári demokrácia. Ez már a totális fasizmus."
Több egyéb mellett ebben tökéletesen igazad van :) Ezt látjuk :D

aL_Ex 2016.05.30. 14:26:16

@chrisred:

"Az olasz fasizmusnak (aminek egyébként semmi köze nem volt a német nemzetiszocialista mozgalomhoz) a gyökereinél megtalálhatóak voltak a progresszív baloldali nézetek, csak Mussolini hatalomra jutásával ez az irányzat lényegében teljesen elhalt."
Nem vitattam. A magyarországi hungarista és nyilas mozgalmaknak is voltak baloldali gyökerei. A mai szélsőjobbnak is vannak baloldli "gyökerei". Olyan értelemben egészen biztosan, hogy valós baloldali alternatíva hiányában szavaznak a szélsőjobbra.
A döntő mozzanat talán legyen az, amit a szavaidban is megfogalmaztál, hogy "Mussolini hatalomra jutásával ez az irányzat lényegében teljesen elhalt". Ha így olvassuk, akkor most "baloldali" gondolat a fasizmus, vagy nem? Én nem hinném...

"A neoliberalizmus (neokonzervativizmus) egy gazdasági doktrína, és nincs köze a liberalizmushoz, mint társadalmi ideológiához. "
Ó igen, persze! Nagyon szeretnénk a neoliberalizmus lakájait úgy feltüntetni, hogy ők nem politikusok, hanem csak doktriner közgazdászok. Tényleg? Akkor a balliberális ámokfutás Magyarországon az csak a filozófiában érvényesült? Magyarország nem is lett kiárusítva a rendszerváltás után a Nyugatnak?

Szerintem ez nagyon sekélyes érv. Javasolni merném a liberálisoknak, hogy vakarják már le magukról ezt a neoliberális gazdasági doktriner befolyást! Mert amíg nem teszik, addig csak szánakozni tudok az ilyen érvelésen.

Tiborpapa 2016.05.30. 14:26:52

@Pop40: Szodoma városát és a sok gyilkost, meg gazembert megkímélte volna az Isten, ha csak egy igaz ember is él ott. Tehát a Jóisten liberális. Ha tudná!!!

2016.05.30. 14:37:17

@Pop40: @sas70:

Ha egy rendszer bonyolultabb egy faéknél, általában tömve lesz "hibával" is.

aL_Ex 2016.05.30. 14:41:22

@A.A. Cooper:

"Ez a szó, hogy liberálfasizmus, annyira baromság, hogy még a windows-os helyesírás-ellenőrző sem tud vele mit kezdeni."
A helyesírás ellenőrző programodba neked kell felvenni az új szavakat! Ezt ne feledd. Ezzel akarod bizonyítani valamiről, hogy baromság? Hát vedd fel a szótáradba és máris nem lesz az! Akkor el fogod hinni, hogy nem "baromság"?

"A liberalizmus éppen az ellenkező póluson van, mint a fasizmus..."
Előre tudni lehetett, hogy sokan ezt fogjátok mondani. De talán azt bizonyítsd be, hogy a neoliberális globális kapitalizmus nem a munka világából kirekesztettek holokausztját jelenti! Bizonyítsd be, hogy a globális kapitalizmus nem a nyomort és a szegénységet terjeszti a világon!

"A liberalizmus szabadelvű eszméket jelent, a fasizmus meg éppen hogy tekintélyuralom."
A neoliberalizmus pedig szabadelvűnek álcázva eszményíti a magántulajdon tekintélyét. Hol a különbség?

"Arról meg ki tehet, hogy különféle rendszerek igyekeznek liberalizálni a gazdaságukat, mert rádöbbentek, hogy egyedül a liberalizált gazdaság életképes hosszú távon. "
Na neeee! Ezzel eleve a saját véleményedet kiáltottad ki az isteni igazságnak. Mi van azokkal a véleményekkel, akik azt állítják, hogy a kapitalista fejlődés ebben a formában nem tartható? Akkor máris rádöbbenhetsz arra, hogy a liberalizált gazdaság csak egy politikai smafu kevesek érdeke. És kevesek érdeke a sok birkát e mellé az érv mellé felsorakoztatni.

Miért nem lehet ez a kérdés társadalmi párbeszéd tárgya? Miért nem lehet az állításodat nyilvánosan vitatni? Miért nem vagytok képesek erre a párbeszédre? Miért kell ebből tabut csinálni, és kivonni a vitatható dolgok köréből?

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 14:43:50

Ez így van. Korunk legnagyobb veszedelme a totális liberális diktatúra. Ennek kiépítése folyik az utóbbi esztendőkben a szemünk láttára egész Nyugat-Európában.

Pop40 2016.05.30. 14:48:28

@sas70: Az, hogy mindenkinek vannak jogai, rendben van, de ez még nem jelenti a fenti szélsőségeket.

Breiviknek pl joga lenne ahhoz, hogy ne húzzák fel az első fára, amit amúgy megérdemelne, de ennyi.
Nehogy már a legújabb playstationhöz, meg a 3 szobás lakosztály börtöncellához is joga legyen egy tömeggyilkosnak, adófizetői pénzből.

Így ugyanis előáll az a nonszensz, hogy a tömeggyilkosnak olyan dolgokhoz van "joga", amik nemhogy nem illetik meg az ártatlanokat, de még az ártatlan adófizetőknek kell állni a cechet.

Más szóval: az adófizetők ártatlanok, de nemhogy nincs joguk ingyen playstationhöz, de még -ártatlanként- kötelességük a tömeggyilkos playstationjét finanszírozni.

Ez viszont már NEM következik a liberalizmusból. Ez ugyanolyan eltorzított formája a liberalizmusnak, mint a kereszténységnek volt az inkvizíció.

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 14:49:47

@Afrika steht an der Elbe:
Annyiban helyesbítek, hogy valójában 1968 óta építik leplezetten a (neo)liberális diktatúrát a nyugat.európai országokban. A diktatúra kiépítése az utóbbi években azonban már leplezetlenül folyik.

Pop40 2016.05.30. 14:51:08

@MikeBoy:
Ez igaz, de az említett történet már nem hiba, hanem bűn...

aL_Ex 2016.05.30. 14:51:12

@'it's cool to know nothing':

Igazad van, én is úgy gondolom, hogy mi is beleszólhatnánk abba, vajon Angela Merkel behívhatja-e a muszlim tömegeket Európába. Sőt, ha a neoliberálisok megszabhatják, ők hogyan kívánják értelmezni az európaiság eszméjét, és annak szellemében követelményeket támaszthatnak velünk szembe, akkor nekünk is jogunk van ugyanerre.

"Munkaerő hiány pótlására kellenek a menekültek? Ez a legnagyobb ostobaság, amit gyakran olvasok a sajtóban."
Egyetértek veled abban, hogy ez hazugság. Azzal is, hogy ostobaság maga az érv. De sajnos tény és való, hogy ezt az ostobaságot akarják lenyomni a torkunkon. Hisz olvashatod akár az akadémikusok állásfoglalásában is. Még az akadémikusok sem röstellik a szolgalelkűségüket!

Nem kell ezen kiakadni! Meg kell tanulni ezzel is érvelni - a neoliberális szolgalelkűség ellen! Így kell a saját fegyverüket ellenük fordítani!

aL_Ex 2016.05.30. 14:53:14

@'it's cool to know nothing':

Egyetértek veled abban, hogy ez a fajta liberális vakhitűség valóban dogmatizmus. Nagyon jól látod!

2016.05.30. 14:54:10

@Pop40:

De "kinek" a bűne? A rendszeré?

dunántúli gyerek 2016.05.30. 14:54:41

@Afrika steht an der Elbe: A ma szidott 'liberális diktatúra' gyökerei a felvilágosodásban keresendők, vagy ízlés szerint datálható az általános választójog és a tömegmédia elterjedésétől, a nők mukába állításától, a feketék jogegyenlőségi kampányáig.

És a már elért célok között van sok olyan ami igazolható, ami nélkül a mai civilizáció értelmetlen.

A baj, de ez is 'csak' a kultúrnyugat baja (ami a világ népességének már csak a hatodát teszi velünk együtt), hogy mára önmaga paródiájává vált a kisebbségi, emberi jogokra való hivatkozás a józan ésszel nem igazolható célok érdekében.

aL_Ex 2016.05.30. 14:58:30

@Kolompár Tarzan:

Lehetséges, hogy ez valóban demokratizmus, de szerintem csupán egy olyan realista megfontolásról van szó, hogy növekszik az olvasottság, nő a kommentek és a klikkelések száma. Márpedig a téma vitára érdemes, és látszik is, hogy valóban vitát generál.

Volt olyan kiemelt cikkem, aminek az olvasottsága 20 ezer fülé ment. Ezt jelenti a "kiemelés". Lehetőséget adnak arra a szerkesztők, hogy te is elolvasd.

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 15:02:05

@dunántúli gyerek:
Szomorúan szemlélem, hogy sajnos ismét Németország az új totális diktatúra legelkötelezettebb híve. 1990-ben nem hittem, hogy igaza lesz Thatchernek és Mitterandnak, de mára úgy tűnik, mégis nekik lett igazuk.

fidesz jobbik mszp dk együtt pm lmp fodor egykutya 2016.05.30. 15:04:29

"...sem arra, hogy a neoliberalizmus magyarországi csatlósainak – de éppúgy at Egyesült Államok neoliberális politikusainak is – szükségük van az antiszemitizmus éberen tartására."

Az antiszemitizmust mindenhol a világon az antiszemiták tartják életben.

"A fasiszta veszély (és az ordas eszmék) emlegetéséhez szükség van ugyanis a fasiszta veszély érzetének fenntartására."

A fasiszta veszélyt a fasiszta gondolatok és hatalmi törekvések terjedése okozza, és pont nem azok a politikusok és értelmiségiek (írók, művészek, társadalomtudósok, stb.) okozzák, akik felhívják erre a figyelmet.

Posztoló észjárásából következően gondolom a pedofíliáért sem a pedofilok a felelősek, hanem a pedofília ellen küzdő nyomozó szervek, és társadalmi szervezetek. Mint ahogy pl. a nők elleni erőszakért sem a nőket bántalmazó egyének, hanem a női erőszak ellen hangjukat felemelő civil mozgalmak. Azok a felelősek, akik beszélnek róla, akik tesznek ellene. Ha ők nem lennének, nem lenne gyermekerőszak, női bántalmazás, vagy éppen gyermekéhezés, hiszen nem is tudnánk ezekről. Amiről meg ugyebár nem tudunk, az nem is létezik.

Ráérek 2016.05.30. 15:22:49

@aL_Ex: Teljesen fölösleges rákattintani.... :-D
Pár hónap óta a létező összes blogba benyomja az agyszüleményeit, de nem igazán talál fogadóközönségre.
Bullshitelés ezerrel...

Pop40 2016.05.30. 15:27:09

@MikeBoy:
Magában a liberalizmus eszmerendszerében ilyen szélsőségek nem szerepelnek. Ha megnézed a klasszikus, 19. századi liberalizmust, ott ilyen szóba sem kerül.

Ennélfogva csakis a döntéshozóknál (illetve azok egy részénél) lehet a gond.

Janossz 2016.05.30. 15:35:14

.
.
.
És vígasztald meg, ha vigasz
a gyermeknek, hogy így igaz.
Talán dünnyögj egy új mesét,
fasiszta kommunizmusét -
mivelhogy rend kell a világba,
a rend pedig arravaló,
hogy ne legyen a gyerek hiába
s ne legyen szabad, ami jó.
.
.
József Attila

Nem erről akartál írni inkább? Moszkvában ez járja.

vénkujon 2016.05.30. 15:41:29

a nemzeti érzés és hazaszeretet átjárja a testem...de csak addig míg be nem fizetem az adómat. utána azonnal átmegyek liberáfasisztába, mert eszembejut viktor, meg polt bubu, meg tállai cucu:(

aL_Ex 2016.05.30. 15:43:05

@Khonsu:

"Van igazság a cikkben, de szerintem ennek a "liberálfasizmusnak" már egyáltalán nem olyan erősek a pozíciói, mint ahogy a szerző gondolja."
Hogy mennyire erősek a liberálfasizmus pozíciói, javaslom elolvasni az alábbi cikket, amely a rednews portálon és a Kettős Mércében is megjelent:
kettosmerce.blog.hu/2016/05/29/dzsihad_es_kapitalizmus
rednews.hu/index.php/az-elmelet-gyakorlata/717-balazs-gabor

Annyira erősek a liberálfasizmus pozíciói, hogy a vele szemben alkalmazható alternatíva még meg sem született. A világkormány megalakulása pedig elérhető közelségbe került. Az Európai Egyesült Államok projektját egyesek szerint már 2022-re összegründoljak. A TTIP szabadkereskedelmi egyezményt pedig nyilván még ezt megelőzően tető alá hozzák. (Hogy is viszonyul ehhez Orbán Viktor? Ha kis pénzt ígérnek neki, amit a maffia között szétoszthat, simán aláírja.)

"Szerintem ugyanis épp egy globális elitváltás zajlik."
Én nem látok ilyen elitváltást. Az ne tévesszen meg senkit, hogy európai országok sokaságában zajlik jobbra- és szélsőjobbra tolódás. Még az is meglehet, hogy ez megtervezett. A szélsőjobb ugyanis a liberálisoknál hajlamosabb a rendőrállami rendszer bevezetésére. De hiszen az Egyesült Államok sem akar mást! És azt fogja a sajt polgárai ellen használni!

Szerintem te a pénzügyi elit fogalmát rosszul értelmezed. Ha igaznak fogadjuk el a hírt (a linket most nem keresem), hogy a tőke meghatározó része (mondjuk) 100 klán kezében van, akkor ez a 100 klán birtokolja az ipari tőkét és a banktőkét egyaránt. És miért ne volna igaz? Kereszttulajdonlások révén ez tökéletesen megvalósítható. Ki mondja meg, hogy például a Rockefeller család az olajbizniszben, vagy a bankbizniszben utazik? Ha én mágnás volnék, én is azt tenném, hogy egy bakot alapítok, mellette apró kft-k sokaságát, akiket a saját bankom hitelez, és máris pörög a pénz. Ugyanabból a semmiből teremtett pénzből prosperál a bankom is, meg az iparvállalataim is. Hát nem ez az érdekem?

De ha ugyanazok a klánok birtokolják a banktőkét és az ipari tőkét is, akkor téves az a feltételezés, hogy itt elitváltás zajlik. Az pedig, hogy hány klán a tulajdonosa a világ összes vagyona domináns részének, teljességgel lényegtelen, mert x évente feleződik ez a szám. A világkormány létrejöttének az esélye pedig minden ilyen feleződéssel duplázódik. Mihelyt kellően kevesek birtokolják ezt a domináns részt, netán egyetlen klán lesz a tulajdonos, már létre is jön a világkormány. S hogy ez egy klán, vagy csupán egyetlen cezaromániás ember, az is lényegtelen. Hogy beleül-e a trónusba, vagy csak a háttérből irányítja a világkormányt, az is lényegtelen, mert mindenféleképpen az ő akarata fog érvényesülni. NEM ELITVÁLTÁS FOLYIK, HANEM A HATALOM KONCENTRÁCIÓJA!

A technikai-technológiai fejlőréd is ezt a hatalomkoncentrációt szolgálja. Ahogy a gépesítés és robotizálás egyre több embert szorít ki a társadalmi termelés folyamatából, úgy sekélyesedik az egész polgári demokrácia intézményrendszere, hisz a népesség egyre nagyobb rettegésbe és függőségbe kerül az egyre koncentrálódó hatalomtól. Rettegésünkben egy kis alapjövedelmet beígérnek, annak összegébe pedig belefér a kannásbor (nem több). Ez nem más, mint a Brzezinski-féle "tittytainment". Én nem látom ennek a kétféle elitnek a szembenállását. Ugyanazt a célt szolgálja mindkettő: a hatalom koncentrációját.

Köszönöm a terjedelmes hozzászólásodat! Rajtad érződik, hogy gondolkozol a világ dolgain.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 15:43:10

A liberalizmus egy műszó. A jelenleg használt politikai értelmében legalábbis bizonyosan az.
A szó eredeti értelmében vett szabadság utáni vágy, minden ember sajátja, kivétel nélkül.

A liberalizmust jelen esetben semmi másra nem használják, csak arra, hogy megerőszakolják a demokráciát.
Hogy olyan dolgokat nyomjanak le a tömegek torkán, amit demokratikus keretek között soha senki nem tudna lenyomni.

A liberalizmus ilyenformán a demokrácia legnagyobb ellensége.
Amit nem tudnak lenyomni a tömegek torkán a "liberálisok", azt lenyomják a liberalizmusra, "szabadságra" hiavtkozva.

Tehát a liberalizmus köntösébe csomagolt verbális, politikai, és fizikai agresszióval erőltetik a ballibek az emberekre a marhaságaikat, a migráns imádattól, a multikultúrális Európán keresztül, a nemzetállamok megszüntetéséig, avagy éppen jelen esetben más véleményen levő emberek megsemmisítéséig.

pulsarito 2016.05.30. 15:44:23

@aL_Ex:
Felhorgadt az index többségében liberális olvasó közönsége.
Amikor már annyira nem tudnak érvelni, hogy csak a hülyézés megy, akkor tudhatod, hogy valamit jól csinálsz!
Hova lett már Voltaire valódi liberalizmusa:
"Egyetlen szavával sem értek egyet, de mindhalálig védem a jogát ahhoz, hogy elmondhassa."

Egy totalitarius hatalomra törő eszmerendszer nem adhat ekkora sanszot az ellenzőknek, még elkezdenének másként vélekedni az emberek, élve a liberalizmus adta jogukkal.

És akkor nem lehetne igaz Mark Twain mondása sem:
"Ha a választás bármin is változtatna, már rég betiltották volna!"
Az osztrák választások eredményét még tudták manipulálni, de egyre nehezebb lesz, ahogy Európa népei egyre inkább testközelből tapasztalják meg pl. a migráció "áldásait"!

tron.encom 2016.05.30. 15:45:39

@nu pagagyí:

"- agyoncentralizálnak mindent, hogy minden embert ellenőrizni tudjanak,
- a más véleményen levők automatikusan ellenségek, mert csak a vezér véleménye az egyetlen igazság,
- az emberek nem egyenlőek, kiválasztottakra és szolganépre oszthatók.,
- boldogulni csak rendszernek tett hitvallás útján lehet, a kussolás is kevés."

Szépen pontokba szedve le is írtad hogyan működik a cikkben vázolt, és általad tagadott liberálfasizmus.
Minden pontja illik a mai világ, mainstream, uralkodó, "liberális" elitjének törekvésére.
Csak pár apró példa : facebook, német média egyoldalúsága, liberálistól eltérő vélemények elhallgatása és üldözése, áttörhetetlen társadalmi hierarchia és egyre mélyülő jövedelemi külünbségek (kiválasztottak vs szolganép) ...

aL_Ex 2016.05.30. 15:49:09

@Tiborpapa:

Nem ártana, ha néha önmagadat is szembesítenéd azzal a propagandával, amit a "demokratikus" ellenzék művel. Talán meglátnád, hogy mennyire szánalmas szerepet osztottak rád az "antifaxista egységfrontban". A vita során eddig semmi komolyat nem mondtál még a brossóra-szövegen kívül. Ez is kimeríti ám a populista demagógia kereteit.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 15:49:28

@fidesz jobbik maszop dk együtt pm lmp egykutya:

Mesélj kérlek hol vannak az antiszemiták ?
Bácsfi Dia hova lett ? Szabó Albert mit csinál manapság ?

Ezekre és barátaikra csak éppen addig volt szükség amíg egy TV klippet össze nem hoztak róluk, hogy fasizmussal lehessen vádolni egy országot.

aL_Ex 2016.05.30. 15:56:28

@ROZ:

Hát igen... Igen trendi manapság az elgurult gyógyszerekkel érvelni. De az ilyesmi az érvelés kritériumát nem elégíti ki.

Neked teljesen elkerülte a figyelmedet, hogy én egyáltalán nem foglalkoztam a posztomban Orbán Viktorral. Azt sem állítottam, hogy az Orbán-rendszer ne volna fasisztoid, így az idebiggyesztett linked is célját tévesztette. Csupán annyit állítottam, hogy a mai világban a legnagyobb veszély a liberálfasizmus. Ez még akkor is igaz, ha netán az Orbán-rendszer is fasisztoid volna, mert a liberálfasizmus a nemzeti-jellegű fasizmussal szemben globális veszély, tehát nagyságrendekkel veszélyesebb és kártékonyabb.

aL_Ex 2016.05.30. 15:58:24

@Tiborpapa:

Ez most érv lett volna? Mi köze ennek a posztomhoz?

chrisred 2016.05.30. 15:59:40

@Ballib cenzúrázók réme 12: Nem, a politikai liberalizmus egyáltalán nem valamilyen általános, megfoghatatlan szabadságvágyról szólt, hanem a polgárnak az államhatalommal szembeni szabadságáról és annak gyakorlati érvényesüléséről. Aki a liberalizmust tagadja, logikai alapon egyben abban is hinnie kell, hogy az állam korlátlan és feltétlen hatalommal bír a polgárai felett.

Fritz Gerlich 2016.05.30. 16:00:48

A liberálfasizmus kifejezést két külön halmazba tartozó embercsoport "metszés-tartománya" szokott emlegetni. Az egyik halmazt a nemzeti populisták (szervilis fidesznyikek) alkotják, míg a másik halmazba a történelmileg tudatlanok tartoznak. Ahol ez a két halmaz metszésmezőt képez ... na ott liberálfasisztáznak leginkább. Ebben az okoskodó, szófosó posztban is gyönyörűen látszódik mindkét tünet: a tudatlanság és a nemzeti populista szervilizmus. Gratula!

chrisred 2016.05.30. 16:10:55

@aL_Ex: "Akkor a balliberális ámokfutás Magyarországon az csak a filozófiában érvényesült? Magyarország nem is lett kiárusítva a rendszerváltás után a Nyugatnak?"

Nem, a magyar állam és a vagyona a rendszerváltás előtt lett kiárusítva a nyugati hitelezőknek. A rendszerváltás lényege az volt, hogy ezek a hitelezők hozzájussanak a jogos követeléseikhez. A végrehajtókat pedig maga a szocialista állam választotta ki (lásd Ellenzéki Kerekasztal), tehát az ámokfutók között voltak baloldaliak, liberálisok, konzervatívok és kereszténydemokraták is vegyesen. Nem beszélve Orbánról, aki a karrierje során az egész spektrumot kitöltötte, és az általa vezetett kormány most is neoliberális gazdaságpolitikát folytat - vagyis nem értem, miért nem fér bele a az általad rejtélyesen liberálfasizmusnak nevezett elméletbe.

fidesz jobbik mszp dk együtt pm lmp fodor egykutya 2016.05.30. 16:14:49

@Ballib cenzúrázók réme 12: "Mesélj kérlek hol vannak az antiszemiták ?"

Ott vannak mindenütt. Az utcákon, a tereken, a munkahelyeken, otthon a négy fal közt.

És itt vannak a blog.hu-n is nickek garmadájával felszerelkezve.

2016.05.30. 16:20:14

Csak egy "totál egyszerű" kérdésem lesz:

Sárgával kiemelve a cikkben:
"a neoliberalizmus totális diktatúráját nevezem liberálfasizmusnak"

Na most néhány dolog:
hu.wikipedia.org/wiki/Neoliberalizmus
hu.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus
hu.wikipedia.org/wiki/Diktat%C3%BAra
hu.wikipedia.org/wiki/Fasizmus

Tehát itt négy dolog van alapvetően, amik furán keverednek:
Liberalizmus, neoliberalizmus, diktatúra, fasizmus.
A kérdés pedig:
A neolibaralizmus diktatúrájából (mondjuk most hagyjuk azt, hogy ezt eleve értelmezni kéne) hogy a bánatban lesz liberálfasizmus?
Miért nem pl. egyszerűen liberális diktatúra vagy neoliberális diktatúra vagy neoliberális fasizmus?
A neolibaralizmus hogyan transzformásódik liberalizmussá?
A diktatúra meg fasizmussá?

aL_Ex 2016.05.30. 16:20:31

@high up!:

Ez sem érvelés, hanem csupán alpári minősítés.
Ha akartál valami mondani, azt értelmesen ki kellett volna fejteni!

Egyébként képzeld, Bogár Lászlónak is szokott olykor igaza lenni. Meg Drábik Jánosnak is. Az más kérdés, hogy szubjektív módon Drábik stílusa nekem sem szimpatikus. Nem tetszik a temperamentumos érvelése. Ráadásul néha - mire befejezi a mondatot - már nem tudja, hogyan kezdte, azaz érződik már az időskori szenilitás nála. De ez nem jelenti azt, hogy olykor ne lehetne igaza.

Érződik a véleményeden a táborelvű előítéletesség.
Eszem ágában sincs senkit letaszítani a trónjáról.

_most_ 2016.05.30. 16:20:34

Ez a sorosozás komolytalanná teszi az egész cikket.

aL_Ex 2016.05.30. 16:23:34

@Advanced Flight:

"Egy torta a pofádba, öcsém! Ballibsiéknél ez így megy, láthattuk a minap."
Hova lett a kultúrfölény? A torta dobálásban nem tükröződik semmiféle értékrend.

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:25:03

hu.wikipedia.org/wiki/Fasizmus
"Fasizmus

A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában megjelent formája.[1][2] Nevét az olasz változatáról, a legkorábban kialakult olasz fasizmusról kapta. A fasiszták az adott nemzet totalitárius állammá történő egységesítésére törekedtek a nemzeti közösség tömegeinek mozgósítása révén, az élcsapat szerepét betöltő pártra támaszkodva. A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a kommunizmussal szemben."

hu.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus
"Liberalizmus

A liberalizmus, más néven szabadelvűség, a szabadság-ot jelentő liberty szó után alapvetően a személyes szabadságon és törvény előtti egyenlőségen alapul, vagyis a szabad gondolatok széles spektrumát jelentő eszmerendszer, melyek közös vonása, hogy az egyén szabadságát jelölik meg mint legfontosabb politikai célt. Gyökerei a 17–18. századra, a felvilágosodás idejére nyúlnak vissza. Olyan korábbi alapvető elveket tagadott meg, mint az uralkodók isteni felhatalmazása, az öröklött kiváltságok, államvallás és protekcionizmus."

Aki ennek a két szónak a jelentését ismeri, az nem alkot belőlük egy közös fogalmat. Erről ennyit.

aL_Ex 2016.05.30. 16:25:11

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Jogos a kritika! Nem kell érte bocsánatot kérni! Ha lesz időm, ki is javítom.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:25:48

@aL_Ex:

Azon én is csodálkozom, hogy címlapos lettél.
A számtalan ballib hazudozás közé néha ugyan betesznek 1-2 ellenvéleményt, de ebből annyi van, hogy címlapra kerülni csak mázlival lehet.
A ballib véleménydiktatúra az indexnél kiválóan működik.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:28:42

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Hívhatjuk sokféleképpen, avagy akárhogy..

A lényege a cuccnak, hogy a liberalizmusra mint ideológiára hivatkozva, a ballibek elnyomó rendszert építenek, ahol cenzúráznak, máskéntgondolkodókat kivetnek, megbélyegeznek, és a többségi akarat ellenében ráerőszakolnak a társdadalomra baromságokat.

Nekem tetszik a liberálfasizmus szó.
Te hogy nevezed a jelenséget ?

aL_Ex 2016.05.30. 16:30:39

@majomábécé:

Miért kellene szégyellnem magamat a cikkemért?

Ha leesik neked, mit jelent az idegenszívűség (a labanc mentalitás), szerintem te fogod szégyellni magadat. De egyáltalán nem biztos, hogy képes vagy önmagaddal önkritikusan szembenézni. Tanulmányok egész sorát írták arról, miféle önigazoló mechanizmusok működnek az emberben.

Nagyon tanulságos, hogy ebben a blogvitában érdemben még egyetlen érv nem hangzott el a liberális oldalon. Csak és kizárólag minősítésekkel találkozom. Ez nem olyasmire utal, hogy itt a liberálisoknak van oka szégyenkezni?

aL_Ex 2016.05.30. 16:34:50

@Pop40:

"A liberalizmusnak valóban van szélsőséges része is, pl a mostani migránscirkusz, vagy mikor a tömeggyilkos Breivik sikerrel pereli a norvég államot, hogy nem játszhat a legújabb playstationnel."
Örülök, hogy legalább ennyit elismersz!

"Ugyanakkor ezt összefüggésbe hozni a fasizmussal hatalmas baromság. "
De hisz én nem is ezt hoztam összefüggésbe a fasizmussal. "Baromságot" emlegetni nem kellene+
Olvad el még egyszer a cikkemet!

dunántúli gyerek 2016.05.30. 16:34:53

@Fritz Gerlich: Henry Ford szervilis fidesznyik vagy történetileg tudatlan?

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:36:06

@aL_Ex:
"ebben a blogvitában érdemben még egyetlen érv nem hangzott el a liberális oldalon. Csak és kizárólag minősítésekkel találkozom."

Nemcsak ebben a blogban van így.. ;)
Ennyit tudnak szegények.

aL_Ex 2016.05.30. 16:37:37

@sas70:

Azt látom, hogy te ezt szeretnéd belemagyarázni a cikkembe. De ahhoz jobban fel kéne kötni a gatyát, hogy sikerüljön is.
Szerintem te a saját ördögeiddel küzdesz, és a saját szellemi színvonaladat szemlélteted.

Tiborpapa 2016.05.30. 16:38:55

@aL_Ex: Mocskos dolognak tartom, hogy előszeretettel használják kötőszóként a liberális kifejezést mindenhez, ami rossz, ártalmas, vagy veszélyes. Ön nem buta ember, de ez nem korrekt, főleg annak fényében, amit a mostani hatalom erőltet. Nem csoda, ha a fejekben erősödik a sötétség. Értem én, hogy ez a cél. Nincs olyan, hogy balliberális, nincs olyan, hogy liberálfasizmus, nincs olyan, hogy neoliberalizmus és még sorolhatnám. Tök mindegy, ki találta ki, ezek csak szavak, melyek az ostobaságnak, és gyűlöletnek adnak táptalajt. Ha az embereket felvilágosítanák a szavak igazi jelentéséről, akkor az egésznek nincs jelentősége, de mint tudjuk, még az új iskolai könyvekben is csak alig pár megjegyzést fűznek ehhez a témához, ráadásul ott is a félretájékoztatás a cél. Ezt nevezem én sötét szándéknak, hogy a többiről ne is beszéljek.
Ön pedig trágyát szór ezzel a poszttal. Gratulálok.
(A fentiek mind kizárólag a saját véleményemet tükrözik, annak alapján, amit látok, hallok és megtapasztalok.)

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:39:39

@Ballib cenzúrázók réme 12: Milyen jelenségre gondolsz? A társadalomra mi van ráerőltetve? Tudod mit jelent a liberalizmus?

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:39:50

@aL_Ex:

Na tessék..
Vége is..

szeka pl egész nap címlapos, ez a blog meg 3 órát se bírt ottragadni.

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:40:27

@high up!: "Oszt akkor majd megérted, hogy miért b.szott ki veled az index, hogy címlapra tett." :-))

Balt 2016.05.30. 16:40:51

@nu pagagyí:
"- agyoncentralizálnak mindent, hogy minden embert ellenőrizni tudjanak,
- a más véleményen levők automatikusan ellenségek, mert csak a vezér véleménye az egyetlen igazság,
- az emberek nem egyenlőek, kiválasztottakra és szolganépre oszthatók.,
- boldogulni csak rendszernek tett hitvallás útján lehet, a kussolás is kevés"

Ez kb. pontosan leírja az EU-t EUSÁvá transzformálni akarók hozzáállását. (Nevezzük őket liberálfasisztának vagy bármi másnak.)

Jean Sol Partre 2016.05.30. 16:41:09

Nagyon rossz cikk egy igen fontos témáról. Kár, pedig tényleg el kén eegyszer értelmesen magyarázni az embereknek, mi a probléma.

aL_Ex 2016.05.30. 16:41:23

@sas70:

Lásd fenn Pop40-nek címezve! Nem kéne a (neo)liberalizmus-kritikát "gecizéssel" elintézni! Ezzel beismered, hogy vitaképtelen vagy.

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:42:07

@Ballib cenzúrázók réme 12: 3 óra alatt mindenki kedvére kiröhöghette magát, aki ismeri ennek a két szónak a jelentését.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:42:20

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Pl arra a jelenségre ahogy Merkelék cenzúrázzák a médiát.
Avagy arra az erőszakra, ahogy a magyarokra erőltetnék a többségi akarat ellenében az illegális bevándorlókat.

Tudom mit jelent a liberalizmus. Olyan magasztos eszme mint pl az egyelőség testvériség, csak azt már a komcsik lejáratták.
Kellett a (liberál-) fasisztáknak egy új magasztos eszme, aminek a nevében cenzúrázhatnak, kirekeszthetnek, megbélyegezhetnek másokat.

aL_Ex 2016.05.30. 16:44:15

@Sir Galád (már foglalt):

Még szép, hogy egy szinten vagyok ezzel az írással, hisz én írtam. De nyugodj meg, nem szeretnék veled egy szinten lenni!

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:44:35

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Na ja.. A ballib moderátorok ahogy eldöntötték ezt, pl itt is.

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:47:32

@Ballib cenzúrázók réme 12: "Pl arra a jelenségre ahogy Merkelék cenzúrázzák a médiát.
Avagy arra az erőszakra, ahogy a magyarokra erőltetnék a többségi akarat ellenében az illegális bevándorlókat."

Ezeknek mi köze a liberalizmushoz? Milyen médiát cenzúráz Merkel? Az hol liberalizmus? Mi van azzal hogy egy közös problémát, úgy akarnak megoldani hogy azt arányosan terítik a tagállomok között? Az hol liberalizmus?
Biztos hogy ismered ezt a szót?

2016.05.30. 16:47:49

@Pop40:

Mi a különbség abban, ha Breivik perel vagy XY? Abban az esetben, ha XY-tól egyébként teljesen független az ítélet? Ha nem a rendszer a rossz, akkor Breivik perelhet. Ha nem a rendszer a rossz, akkor a döntéshozónak valójában nem is kell tudnia, hogy Breivik perli az államot, hanem csak azt, hogy valaki, aki börtönben van.
Vagyis.... a rendszer a rossz ez esetben szerintem, mert nem fosztotta meg Breiviket bizonyos jogaitól.

aL_Ex 2016.05.30. 16:50:39

@high up!:

Érv ebben a kommentedben sincs, legfeljebb azt prezentálod, hogy milyen az "átlaghülyeliberális".
Még arra sem jöttél rá, hogy én nem vagyok Orbán-párti szavazópolgár. Rendszerkritikus baloldali vagyok, ezen belül is kritikai marxista, azaz olyasvalaki, aki a marxizmussal szemben is kritikus, és a szocializmust is rendszerkritikával illeti.

Te meg nem csinálsz egyebet, mint pitiáner módon fikázol. Lelked legyen rajta!

2016.05.30. 16:52:18

@Tiborpapa:

Neoliberalizmus kifejezés egyébként létezik.
Mondjuk a liberalizmushoz nincs annyi köze, mint ahogy a szó összetételéből vélnénk, sőt.

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:53:27

@aL_Ex: Akkor esetleg leírhatnád mi a fasizmus és mi a liberalizmus jelentése.! Csak egy-egy mondatban!

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:54:25

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Merkel, Soros és általában a ballibek által irányított média minden hírt cenzúráz ami a migránsokkal kapcsolatos.
Letagdaják a nemi erőszakot, amit migránsok követnek el, brutális rendőrökről hazudnak, akik sinek közé lökik nálunk a Szíriai családoit, holott a migráns maga lökte a sínek közé az asszonyt, ...
Ott hamsiítják a híreket ahol érik.

Merkel maga hívta meg az iszlamista csürhét, ő parancsolta a Görögöknek meg hogy ne zárják le a határt!
Egye meg amit főzött. A probléma ilyenformán nem közös.
Aki ezt állítja az hazudik !

aL_Ex 2016.05.30. 16:54:41

@MikeBoy:

"Ez is egy vélemény. Aminek a súlyát csak az alpári szavak adják meg. " (Én)
"És, ha túl sokan kezdik mondani, akkor mi a szitu?" (Te)
Akkor is csak azt mutatja a dolog, hogy mennyi liberális birka van az országban.

A többire nincs értelme válaszolni, mert csak alpári fikázás.
A Birca nicknevű bloggert pedig személyesen ismerem. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy Lencsés Itván volna.

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:56:21

@MikeBoy: Pontosan. Fogalmuk sincs arról hogy a neoliberalizmus egy gazdasági fogalom és nem sok köze van a liberalizmushoz. :-))

hu.wikipedia.org/wiki/Neoliberalizmus

"Neoliberalizmus

A neoliberalizmus a gazdasági liberalizmus egyes doktrínáinak a címkéje, követői nem is feltétlenül liberálisak például az egyéni jogok tekintetében – például Augusto Pinochet, de Margaret Thatchert, Ronald Reagant is ide sorolják. Az Amerikai Egyesült Államokban a neoliberalizmust gyakran neokonzervativizmusnak nevezik. Több konzervatív állítja, hogy ők közelebb vannak a klasszikus liberalizmushoz, mint a libertariánusok."

aL_Ex 2016.05.30. 16:56:45

@nyubocs:

Köszönöm!
Ugye milyen érdekes? A neoliberális szolgalelkűek ezeket a mondatokat észre sem veszik.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:57:17

@MikeBoy:

Persze hogy rossz a rendszer.
A bűnözőknek és migránsokank több joga van, mint az őslakosoknak.
Erről beszélünk.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 16:58:18

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Senki nem mondta, hogy ez liberális !
Közel sem az.

Azt mondtam, hogy ezeket a libaralizmusra, és szbadságjogokra hivatkozva követik el a liberálfasiszták !

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 16:59:12

@aL_Ex: " tömeges munkanélküliség mellett a dolgozói szegénység is általánossá válik. Ez már nem polgári demokrácia. Ez már a totális fasizmus."
Ezt helyeselted. Látom nem sikerült elolvasnod mi is a fasizmus. Nyilván akkor a gazdasági válságok fasizmusok. :-)) A nagy kínai éhínség fasizmus. :-)) Egyre jobban lehet rajtatok röhögni ahogy ebbe belebonyolódtok.

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 17:00:30

@Ballib cenzúrázók réme 12: "A bűnözőknek és migránsokank több joga van, mint az őslakosoknak." - Mi lenne az a sokkal több jog?

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 17:02:00

@Ballib cenzúrázók réme 12: Tehát a cenzúrát a szabadságjogokra hivatkozva alkalmazzák. Erre volna valamilyen linked?

aL_Ex 2016.05.30. 17:02:02

@Tiborpapa:

"... a Jóisten liberális..."
Ilyen vélemlnyt olvastam sokat a "hívektől". Nem tudom, hogy így van-e, én nem hinném.

Azt viszont sokkal inkább hiszem, hogy Istennel ellentétben Jézus kommunista volt.

2016.05.30. 17:02:07

@aL_Ex:

"A Birca nicknevű bloggert pedig személyesen ismerem. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy Lencsés Itván volna. "
Pedig erre nagyon erős bizonyítékok vannak! :DDD
Többek közt ő maga!!!!

""Ez is egy vélemény. Aminek a súlyát csak az alpári szavak adják meg. " (Én)
"És, ha túl sokan kezdik mondani, akkor mi a szitu?" (Te)
Akkor is csak azt mutatja a dolog, hogy mennyi liberális birka van az országban.
"

Figyelj ide pls!
A logika melyik univerzumából olvastad ki, hogy aki Téged lehülyéz, az csakis "liberális birka" lehet?
Ugye látod, hogy ezt állítod gyakorlatilag! Na az ilyenek miatt ne is várj semmilyen érvet.
Úgy hívják ezt, hogy prekoncepció. Méghozzá abból a fajtából, aminek SEMMI alapja nincs.
Ezek ellen nincs érv. Az ember megvonja a vállát aztán kész.
Na most az ilyen prekoncepciókkal tömve van az írásod egyébkét.

De "kedves voltam hozzád", mert később megfogalmaztam egy igen kellemetlen kérdést.
Lássuk hát, abból mit hozol ki.... ;)

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 17:04:40

@aL_Ex: Érdekes módon kerülöd a liberalizmus és a fasizmus fogalmának kitárgyalását. Miért is?

2016.05.30. 17:06:33

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Liberalizmus vs neoliberalzmus
Diktatúra vs fasizmus

Ezeket is kerülni fogja, csak mert ilyen szinten köszönő viszonyban sincsenek egymással, ahogy ez a jóember átjár e között a fogalmak között.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 17:07:13

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:
"A bűnözőknek és migránsokank több joga van, mint az őslakosoknak." - Mi lenne az a sokkal több jog?
VÁLASZ ERRE

Számtalan ilyen van:

www.vehir.hu/cikk/31644-figyelni-kell-hogy-mit-mondok-nehogy-megbantsak-valakit
"Ha a munkahelyemen egy muszlim hibázik, akkor a legtöbb esetben el van mismásolva az ügy, ha ez velem történik meg, akkor egyből visznek meetingre és kirúgással fenyegetnek. Lassan már az európaiak érzik úgy, hogy csönd, mert semmihez sincs jogunk. A bevándorlók egyszerűen nem vállalják a felelősséget a tetteikért sem, bebújnak a vallás mögé. Ha megbüntetik akármiért, akkor egyből azzal vágnak vissza, hogy rasszista a cég, és ezért inkább nem csinálnak belőle nagy ügyet. Rengeteg jog védi a bevándorlókat, amiért 20-30-40 ezer fontokra is megbüntethetnek egy céget, ha kiderül, hogy hátrányosan bánnak velük. Sokan ezt ki is használják, mert ismerik a kiskapukat. Egyik munkatársam bátyja épp ezt csinálja. Kirúgatja magát, megy a bíróságra, és a végén kap 50 ezer font kártérítést. Ezek persze borítékba mennek, mert ha kiderülne, akkor a média is egyből rasszizmussal vádolná a vállalatot."

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 17:07:48

@MikeBoy: Persze. Látszik hogy keveri az alapfogalmakat.

2016.05.30. 17:08:01

@BircaHang Média szerkesztősége:

Birca!
Világosítsd már fel ezt a derék bloggert, hogy ki is az a Lencsés István!??

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 17:10:30

@Ballib cenzúrázók réme 12: Ez alaposan mellément, ugyanis a cikk írója is bevándorló. :-)) Másrészt nem nevezi meg a céget, úgyhogy én is mindjárt írok egy ilyen cikket.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 17:10:40

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

www.bumm.sk/kulfold/2015/09/29/elfelejtettek-kikapcsolni-a-mikorofont-lecsapott-angela-merkel-a-facebook-vezerre
"Mi a helyzet a gyűlöletkeltő posztokkal?" - kérdezett rá Angela Merkel. "Hát igen, ezen dolgozni kell" - válaszolta Zuckerberg. "Dolgoznak ezen az ügyön?" - tette fel a kérdést Merkel, mire Zuckerberg csak ennyit válaszolt: "Aha".

Merkel korábban már panaszkodott, amiért a közösségi oldal nem tesz sokat a bevándorlók elleni uszítás megfékezésére. A Facebook ígéretet tett arra, hogy szorosan együttműködik majd a német internet-felügyelettel, hogy a - Második Világháború óta legnagyobb - bevándorlási krízis előtt álló Németországban a közösségi oldalt megtisztítsák a gyűlöletkeltő posztoktól.

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2016.05.30. 17:11:32

@Balt: - agyoncentralizálnak mindent, hogy minden embert ellenőrizni tudjanak,
- a más véleményen levők automatikusan ellenségek, mert csak a vezér véleménye az egyetlen igazság,
- az emberek nem egyenlőek, kiválasztottakra és szolganépre oszthatók.,
- boldogulni csak rendszernek tett hitvallás útján lehet, a kussolás is kevés

Ez akár a NER leírása is lehetne. Tehát az első liberálfasiszta az Orbán Viktor. A szerző nyalja fel a hányadékát. Kösz!

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 17:11:45

@aL_Ex: Ennyi ideig tart leírni azt a két mondatot, hogy mi a fasizmus meg a liberalizmus? Ilyen nehéz vagy megfutamodtál?

Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény] 2016.05.30. 17:13:39

@Ballib cenzúrázók réme 12: A gyűlöletkeltés elleni fellépés és a cenzúra két különböző dolog. Látom nem érzed a különbséget. Na de ha van is cenzúra Németországban, az hogy jön a liberalizmushoz?

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 17:14:08

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Szóval a tényeket tagadod, ahogy szoktad.
Nem baj. A többbség már ismer titeteket.

Számtalan példa van, hogy egész városnegyedekből, épületekből vannak kitiltva az EU-s őslakosok.
Sária rendőrség vigyázza tetteiket, és NO GO ZONE-ákra hívják fel a prospektusok a figyelmed.
Miközben ők bármit bárhol megtehetnek a szabadságjogok folytán.

Ha megerőszakolják a gyermeked, majd legfeljebb Merkel eltusolja.
Ha facebookra kiírod, hogy mit tapasztaltál, szól Zuckerberg -nek hogy moderálja ki.

Kit akarsz a tagadással átverni ?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 17:16:17

@Ballib cenzúrázók réme 12: Honnan vannak kitiltva az őslakosok? Ennek mi köze a liberalizmushoz?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 17:18:54

@aL_Ex: Mennyi ideig tart az Idegen Szavak szótárából kisilabizálni és értelmezni a fasizmus és a liberalizmus jelentését?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 17:22:06

Na jó, elmentem. Látom a poszter elakadt hogy rákérdeztem a két szó jelentésére. Ez sokat elárul. :-))

Tiborpapa 2016.05.30. 17:22:07

@aL_Ex:
"Azt viszont sokkal inkább hiszem, hogy Istennel ellentétben Jézus kommunista volt. "
Aha, akkor azért hagyta hogy kinyírják.

Ballib cenzúrázók réme 12 2016.05.30. 17:24:37

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

Ezeknek semmi köze a liberalizmushoz.

Legfeljebb annyi, hogy ezeket a libaralizmusra, és szbadságjogokra hivatkozva követik el a liberálfasiszták !

aL_Ex 2016.05.30. 17:35:00

@MikeBoy:

"Ha egy rendszer bonyolultabb egy faéknél, általában tömve lesz "hibával" is. "
Hogyne, ez vitathatatlan. Különösen akkor, ha a "rendszer" (és elvakult szolgalelkű hívei) annak mindenféle reformjától eleve elzárkóznak. Sőt, még a vitát is ignorálják erről.

dunántúli gyerek 2016.05.30. 17:36:11

Van itt feltárandó és agyonhallgatott téma szarásig.

Kéne egy cikk a bankrendszerről, régi összeesküvéselméletekről és hogy mi lett belőle valóság, mi nem.

A New Word Order megfogalmazása maga egy senki (kicsit is sajtóolvasó) által nem vitatható történelmi tény(asszem idősebb Bush nyilvánosan beszélt is róla), de hogy ez pontosan mit jelent azon viszont lehet vitázni akármeddig.

aL_Ex 2016.05.30. 17:37:16

@Afrika steht an der Elbe:

Köszönöm az egyetértését! Ezek szerint Ön is látja, hogy mennyien elzárkóznak még attól is, hogy kinyissák a szemüket és lássanak.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 17:38:05

@Ballib cenzúrázók réme 12: Tehát akkor ők nem liberálisok, csak hivatkoznak rá. Ha nem liberálisok akkor mitől liberálfasiszták?

"A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában megjelent formája." Na most ha valaki nacionalista akkor ez hogy jön össze azzal hogy a liberalizmusra hivatkozik? Tehát a nacionalisták tekitély elvűen a liberalizmusra hivatkozva a társadalomra erőltetik a multikultit? Nem zagyva ez egy kicsit? :-)) Neked ez hogy áll össze?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 17:39:06

@aL_Ex: Na taníts mester! Mi a liberalizmus és mi a fasizmus?

aL_Ex 2016.05.30. 17:41:10

@Afrika steht an der Elbe:

Ezzel is tökéletesen egyetértek! Nagyon pontos a megfogalmazás. A jelenkori neoliberális diktatúra csak annyiban különbözik a korábbi évektől, hogy már nyíltan tör a totális diktatúrára.

dunántúli gyerek 2016.05.30. 17:45:49

Az meg hogy a gazdasági elit száma x évente feleződik, a hatalma meg duplázódik, a kapitalista verseny természetes velejárója. Tény hogy elméletileg a verseny ezen a logikán haladva egyszercsak megszünik. Az is tény hogy a középosztály eróziója a demokráciákat kiüresíti.

De ki korlátozhatja a globálmultikat abban, hogy nőjön a hatalmuk? Evidens hogy a kormányok, de miért tennének a kormányok ilyet amikor maguk is versengenek a globalokapitalista háttérhatalmasok kegyeiért? ultinacionális céget csak multinacionális kormány fékezhetne meg hatékonyan. De akkor kész is a totális diktatúra, meg a verseny is megszünik, tehát a gazdaság hanyatlásnak indul.

Ha korlátozni akarjuk egyáltalán a kapitalista versenyt, pl. azzal h egy cég nem lehet X méretnél nagyobb, akkor kivesszük a rendszerből magát a motivációt.

Ahhoz a kisemberek fejében kéne változás, hogy ne a technikai haladás és a meggazdagodás legyen életük célja....mert amíg ez marad a cél a háttérhatalom örökké győzni fog.

aL_Ex 2016.05.30. 17:50:27

@dunántúli gyerek:

"... mára önmaga paródiájává vált a kisebbségi, emberi jogokra való hivatkozás a józan ésszel nem igazolható célok érdekében. "
Ez is igaz! Szinte paródia számba megy, olyan gumicsontnak minősíthető kérdéseken folyik az emberi jogi diskurzus, ami huszonnyolcad rangú. Itt vannak például a melegek jogai. Elismerem, hogy nekik is joguk van emberi minőségükben megélni a másságukat. Ezt elvi alapon elismerem. De vajon hány embert érint ez? A melegek jogairól lehet beszélni, a munkához való jogról meg nem? Hogy lehet ez?

Éppen ezért mondom azt, hogy az álságos liberalizmus a saját érvrendszerével legyőzhető! Hát tegyük ezt! De azt látjuk, hogy a liberálisok már messze elkerülik az érdemi vitát az emberjogi kérdésekben is, nemcsak a neoliberális gazdasági doktrínák kérdésében.

aL_Ex 2016.05.30. 17:54:17

@Afrika steht an der Elbe:

Az engem is ledöbbent, hogy Angela Merkel és az egész Európai Unió ennyire nyíltan felvállalja, hogy az Egyesült Államok csatlósai. Nem gondoltam volna, hogy ennyi szégyenérzet sincs bennük. Hisz az utókor a nevüket fogja átkozni!

aL_Ex 2016.05.30. 18:19:53

@fidesz jobbik maszop dk együtt pm lmp egykutya:

"Az antiszemitizmust mindenhol a világon az antiszemiták tartják életben."
Látom, a gondolatot te sem érted meg. Én nem tagadom, hogy ez igaz, mert ha nem volna antiszemitizmus, azt nem is lehetne gerjeszteni. Én csak annyit állítottam, hogy a neoliberális politikusoknak IS érdeke fűződik az antiszemitizmus szításához. Ők pajzsként használják az antiszemitizmust a saját céljaik érdekében. Például Soros György is egy ilyen pajzs (aki egyébként nem is bánja, hogy ilyesmire használják). A Rothschild-család is egy ilyen pajzs, hogy általik a pénzvilágot ért minden bírálatot az antiszemitizmus irányába lehessen terelni. Mert ezzel tagadni lehet magát a problémát is. Azaz a valós problémákról el lehet terelni a figyelmet.

Te például miért nem akarod megérteni az egészen nyilvánvaló gondolatomat?

"... gondolom a pedofíliáért sem a pedofilok a felelősek, hanem a pedofília ellen küzdő nyomozó szervek, és társadalmi szervezetek."

A párhuzam téves! Se a nyomozó szerveknek, sem nekem nem fűződik semmi politikai érdekem a pedofília leplezéséhez. De a neoliberalizmusnak igenis érdeke fűződik antiszemitizmus éberen tartásához. Máskülönben miért nem lehet beszélni a pénzvilággal szemben megfogalmazható - egyébként jogos - bírálatokról? Amelyeknek egyébként semmi közük a zsidósághoz és a zsidó valláshoz.

Miért érdeke a "demokratikus" ellenzéknek burkolt zsidózást emlegetni, ha valaki Soros Györgyöt bírálja? Mert kifogyott az érvekből, és semmi másra nem tud hivatkozni. Én fütyülök rá, hogy Soros György zsidó, vagy nem zsidó. Fütyülök arra is, hogy néhány Jobbikos (vagy akár az egész Jobbik) szerint ennek igenis van jelentősége. Ugyanúgy fütyülök a kereszténységre is! Aki velem kapcsolatban zsidózást vizionál, határozottan kijelenten, egyedül ő az, aki zsidózik.

A nők elleni erőszakot se keverjük ide bele! A patriarchális rendszer mellett elfogult maszkulin férfiak ugyanis lehetnek érdekeltek abban, hogy a nők elleni erőszakot védelmükbe vegyék.

Te is kifejezetten lehetsz érdekelt az "antifaxista összefogás" kampánylogikájának fenntartásában. Szóvall nem kell a rizsa, a süket duma!

aL_Ex 2016.05.30. 18:22:47

@Ráérek:

Mondd csak! A te agyadban születik egyáltalán értelmes gondolat? Fölösleges fikázni mások gondolatait.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.05.30. 18:27:01

@MikeBoy:

Egy veszprémi gyerek, egy időben aktív volt nagyon.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.05.30. 18:31:50

@fidesz jobbik maszop dk együtt pm lmp egykutya:

Magyarországon az antiszemitizmus létező jelenség, ezt kár is tagadni, azonban ezzel párhuzamosan az is tény, hogy az antiszemitizmus a magyar liberálisok kedvenc fegyvere.

Ezt még 1990-ben talták ki, miután csúnyán elvesztették a választásokat, s kínjukban nem tudtak mit kitalálni. Egy időben még az is antiszemitizmusnak minősült, ha valaki magyarnak vallotta magát, sőt - emlékszem - Bod Péter Ákos is antiszemita lett, mikor magyar virágokat tett az új magyar érmékre.

Szerencsére ennek a kornak vége: az antiszemitázó ballibák azóta már csak a szemétdombon gágogtak. de sok balliba ma is imádná ugyanezt feleveníteni. Csak ma már ezt senki se veszi: lásd Szigetvári hatalmas bukását az ATV-n ez ügyben 2 hete.

aL_Ex 2016.05.30. 18:35:04

@Pop40:

"Magában a liberalizmus eszmerendszerében ilyen szélsőségek nem szerepelnek."
Nem hát!

Ajánlom figyelmedbe, hogy a liberalizmus aranykorára esett a rabszolga-kereskedelem fénykora, és a legnagyobb liberálisok nyakig sárosak voltak benne. Nem tudtad? Akkor olvasd el ezt!
www.magyardiplo.hu/1272-osszefer-e-a-szabadsagszeretet-a-rabszolgasag-igazolasaval

Persze semmi ellentmondás nincs ám a dologban. Csupán annyiról van szó, hogy a humanizmus és felvilágosodás eszméje az emberre (aki fehér, és férfi) vonatkozik, a rabszolgát pedig nem tekintetté annak. Vagy az amerikai indiánokat sem. Sőt, egy időben még a nőket sem tekintették embernek. Azon már senki meg sem lepődik, hogy a munkást sem tekintették annak.

De, hogy a liberalizmus a szélsőségektől mentes lett volna, az hamis állítás. Utólag szeretnénk megszépíteni a múltat.

fidesz jobbik mszp dk együtt pm lmp fodor egykutya 2016.05.30. 18:41:00

@aL_Ex:" Ez is igaz! Szinte paródia számba megy, olyan gumicsontnak minősíthető kérdéseken folyik az emberi jogi diskurzus, ami huszonnyolcad rangú."

Az emberi jogok nem gumicsontok, hanem ezek biztosítják az egyén, és a közösség jogait a társadalmi szerveződésben. Az emberi jogok a modern államszerveződés alapkövei, elengedhetetlen tartozékai, legfontosabb építőkövei. Ahol ilyenek nem érvényesülnek, ott nagyon nagy baj van, ott az életet semmibe veszik, az emberi élet az állatéval egyenlő.

"Itt vannak például a melegek jogai. Elismerem, hogy nekik is joguk van emberi minőségükben megélni a másságukat. Ezt elvi alapon elismerem. De vajon hány embert érint ez?"

A legtöbb becslés szerint a társadalom úgy kb. 10 százalékát. Cirka 1 millió ember. Csak ennyi honfitársunkat kezelsz le, dobod sutba legalapvetőbb jogait. Gyakorlatilag...( mert ugye elvileg...).

A szokásos mismásolós, sarokba szorított érvelési mód: amikor védekezésképp' kénytelen kelletlen magunkra öntünk némi humanizmust: én elismerem, én támogatom, de mindjárt: van ennél fontosabb dolog is, hát de, hát de, hát de, hát de, hát de...

Egy polgári jogállamban nincsenek első-és másodrendű fontosságú témák. Az állam védelmezi az egyén és a közösség jogait, betartatja kötelességeit. Beszedi az adót, kifizeti a béreket-és nyugdíjakat, működteti az oktatást és a szociális ellátórendszert, és ott segít javítani az állampolgárok életlehetőségein, megbecsülésén ahol csak tud.

Nincsen prioritása semminek.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 18:45:22

@aL_Ex: Nocsak, nocsak!Már neoliberális diktatúráról beszélsz! Sikerült elolvasni a wikipédia cikkeket? :-))
Akkor most a neoliberalizmust és fasizmust fogod összeragasztani? Neoliberálfasizmus. :-)) Jaj, az nem lesz jó, mert a fasizmus nacionalista! Akkor a neoliberálfasisztamultinacionalizmus. Az hogy tetszik? :-))

aL_Ex 2016.05.30. 18:45:48

@Janossz:

József Attila egy olyan szellemi nagyság volt, akinek készséggel megbocsájtjuk még az útkeresését is.
A részedről kár ide belekeverni, mert a te szádból fals a rá való hivatkozás.

dunántúli gyerek 2016.05.30. 18:47:20

@fidesz jobbik maszop dk együtt pm lmp egykutya: 'A legtöbb becslés szerint a társadalom úgy kb. 10 százalékát. Cirka 1 millió ember. Csak ennyi honfitársunkat kezelsz le, dobod sutba legalapvetőbb jogait.'

Az én becslésem szerint 0,01% a buzik száma, de a legtöbb csendes beteg, nem ugat. A harci buzik száma sokkal kevesebb.

aL_Ex 2016.05.30. 18:48:19

@-JzK-:

Ne linkeket adjál! Fejtsd ki, hogy mi az, ami ide vonatkozik! Én ugyanis nem osztom a nyilaskeresztes nézeteket.

aL_Ex 2016.05.30. 18:49:56

@vénkujon:

Hát persze! Neked a testedet ás a szellemedet is a pénz istene járja át.

belekotty 2016.05.30. 18:55:03

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Gyáva odaállni vitázni veled, ez látszik. Mondjuk neked őt lenyomni ujjgyakorlat, mivel a fogalmakkal nincs tisztában.

belekotty 2016.05.30. 18:58:16

@aL_Ex: "De, hogy a liberalizmus a szélsőségektől mentes lett volna, az hamis állítás. Utólag szeretnénk megszépíteni a múltat. " - Mintha a korai demokráciákban nem ugyanez lett volna helyzet. Athén nem rabszolgatartó városállam volt?

harmashatarhegy 2016.05.30. 19:08:59

@belekotty: Ja! Én is olvasgatom a posztot - írni a legritkább esetben írok - de feltűnő mennyire nem mer odaállni vitázni vele már mióta. Biztos érzi a szellemi fölényét a vezértrollnak. :-D

Janossz 2016.05.30. 19:10:13

@aL_Ex: Aha, az én számból fals... Értem.
A Te szádból a fenyegető liberálfasizmus az meg kristálytiszta, zengő ének, ugye?
Menjetek már a ruszki propagandátokkal Vlagyivosztokba, ha kérhetném!

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 19:10:50

@fidesz jobbik maszop dk együtt pm lmp egykutya:
"Nincsen prioritása semminek."

Példának okáért ha két buzi összeköltözik, ám tegyék. A magyar nyelvben azonban ezt nem nevezzük házasságnak. Újbeszélül biztos annak nevezik Újbeszélországban. A magyar nyelvben azonban a házasság prioritást élvez a buzik együttélésével szemben.

Mondok más példát. Leírom ide ezt a mondatot: nem volt holokauszt. Ha e véleménynek nem lenne inverz prioritása, nyilván nem lenne beleírva a büntető törvénykönyvbe.

Rosszul látod a világot, kedves barátom. Vannak dolgok, amik megelőznek más dolgokat. Ezt nevezzük értékítéletnek. Az "értéksemlegesség", amit oly megszállottan hirdettek, nem egyéb, mint a totális káosz uralma, ami szükségszerűen vezet el a totális diktatúrához. Ezt nevezheted, aminek akarod, jómagam jakobinus/bolsevista/liberális rémuralomnak nevezem.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 19:15:48

@belekotty: Ez rögtön az elején lemértem. Az ilyen okoskodók nagyon összezavarodnak ha kiderül hogy alapvető fogalmakat összezagyváltak.

@harmashatarhegy: Nem kunszt a szellemi fölény olyannal szemben aki nem tudja hogy a liberlizmusnak és a neopliberalizmusnak semmi köze egymáshoz.

@Afrika steht an der Elbe: Miért totális káosz az hogy tilos a holocaust tagadás? Miért vezet az diktatúrához?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 19:17:22

@Afrika steht an der Elbe: Akkor a vöröscsillag használatának tiltása totális káosz és abból lesz a diktatúra?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 19:18:41

@Afrika steht an der Elbe: "Példának okáért ha két buzi összeköltözik, ám tegyék. " Már megint a buziknál lyukadtál ki. A feleséged, a Józsi ezt tudja?

aL_Ex 2016.05.30. 19:19:08

@Ballib cenzúrázók réme 12:

"A liberalizmus egy műszó. A jelenleg használt politikai értelmében legalábbis bizonyosan az.
A szó eredeti értelmében vett szabadság utáni vágy, minden ember sajátja, kivétel nélkül."
Ezt elfogadom. Azzal együtt, hogy az előző válasz-kommentemből idézem a linket:
www.magyardiplo.hu/1272-osszefer-e-a-szabadsagszeretet-a-rabszolgasag-igazolasaval

És megkérdezem: BIZTOS, HOGY MINDEN EMBERRE VONATKOZOTT - KIVÉTEL NÉLKÜL? Nem változott időközben az emberről alkotott fogalmunk? Amelybe még mindig nem tartozik bele a munka világából kirekesztett ember.

Mert, ha erre gondolunk, akkor maga a liberalizmus ember-felfogása a fő bűnös a világ mai állapotáért. Maga a liberalizmus a szociálrasszista gondolat, amely azt mondja, hogy a társadalmi munkamegosztás szempontjából fölösleges emberi egyedek minősülnek ballasztnak, azaz fölösleges tehernek a társadalom számára. Ez a liberalizmus. És most áruld el, mi szépség van benne! Tévedések sorozata az egész...

"A liberalizmust jelen esetben semmi másra nem használják, csak arra, hogy megerőszakolják a demokráciát."
Elfogadom.

"Hogy olyan dolgokat nyomjanak le a tömegek torkán, amit demokratikus keretek között soha senki nem tudna lenyomni."
Elfogadom.

"A liberalizmus ilyenformán a demokrácia legnagyobb ellensége."
Elfogadom. Mindezekre vonatkozóan írtam azt, hogy a liberalizmus egy kamuflázs.
És minden egyebekben igaza adok neked.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 19:23:56

@aL_Ex: "Maga a liberalizmus a szociálrasszista gondolat, amely azt mondja, hogy a társadalmi munkamegosztás szempontjából fölösleges emberi egyedek minősülnek ballasztnak, azaz fölösleges tehernek a társadalom számára. Ez a liberalizmus. "
- Ezt a baromságot honna vetted? Idézzed! A munkamegosztás szempontjábol felesleges emberek fogalma és a rasszizmus hogy jön össze? Megint összezagyválsz fogalmakat! Na mi a rasszizmus? Segítsek? Idehozzam a wikipédiáról?
Gondolom erre is gyáva leszel válaszolni.

belekotty 2016.05.30. 19:28:37

@aL_Ex: Mi az a szociálrasszista?

belekotty 2016.05.30. 19:29:29

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Egyre jobban belelovallja magát a hülyeségébe.

belekotty 2016.05.30. 19:31:56

@aL_Ex: "Mert, ha erre gondolunk, akkor maga a liberalizmus ember-felfogása a fő bűnös a világ mai állapotáért. Maga a liberalizmus a szociálrasszista gondolat, amely azt mondja, hogy a társadalmi munkamegosztás szempontjából fölösleges emberi egyedek minősülnek ballasztnak, azaz fölösleges tehernek a társadalom számára. Ez a liberalizmus."
Tehát a közmunka program szociálrasszizmus, liberális diktatúra. Értjük.

Janossz 2016.05.30. 19:38:14

Magyarországon az antiszemitizmus létező jelenség, ezt kár is tagadni, azonban ezzel párhuzamosan az is tény, hogy az antiszemitizmus a magyar liberálisok kedvenc fegyvere.

Ezt még 1990-ben talták ki, miután csúnyán elvesztették a választásokat, s kínjukban nem tudtak mit kitalálni. Egy időben még az is antiszemitizmusnak minősült, ha valaki magyarnak vallotta magát, sőt - emlékszem - Bod Péter Ákos is antiszemita lett, mikor magyar virágokat tett az új magyar érmékre.

TE igen korlátolt Legelők Hőse, mielőtt ilyen baromságokkal raknád tele a netet, ugyan, nézz már kicsit utána a dolgoknak, légy kedves!
Segítek: apák és fiúk, nézz már utána a kedvemért, hogy a nagyon kiváló szellemi fáklyátok cikke a választás előtt, vagy után íródott-e!? Kurvára tetszik, mikor a nácik elkezdenek nácizni. Itt és most ez folyik épp.

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 19:38:39

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Jó vicc. Ti jöttök monomániásan folyton a buzikkal és a holokauszttal.

Janossz 2016.05.30. 19:39:18

Ez a kérődzőnek szólt.

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 19:44:10

@Janossz:
1989-ben találták ki. Szerény személyem már élt a régi rendszerben. 1989 előtt a zsidózás senkit nem érdekelt. És akkor jött az SZDSZ és orrba-szájba minden egyes vízcsapból elkezdte folyatni a zsidókat és a nácikat. Sajnos ezek a mentálisan súlyosan sérült emberek irányították a magyar politikát és közbeszédet 20 esztendőn keresztül. Így a kommunizmus 40 évéhez nyugodtan hozzáadhatunk még húszat.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 19:49:16

@dunántúli gyerek: @Afrika steht an der Elbe: A ténykérdés az hogy ebben a posztban ti buziztatok. Tudom neked ez központi témád és ebből sok minden sejthető. :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 19:51:44

@Janossz: Te csekély értelmű! A böngészőknek van olyan fukciója hogy keresés. A náci szót csak a poszter és te használtad. Azért ez csúnya égés ám! :-))

Janossz 2016.05.30. 19:59:41

@Afrika steht an der Elbe: Aztán tudod-e, földrajzos Úr, hogy mire válaszoltál?
Vagy csak úgy irogatsz? A Bundás kolléga azt állította ugyanis, hogy a 90-es választások után jött a zsidó-hiszti, mert nem ők nyertek. Erre kértem meg, hogy kicsit nézzen már utána, de nem fog.
Sajnos a mentálisan súlyosan sérült emberek bizony levezényelték a magyar "rendszerváltást".

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 20:00:45

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Hol teutonordukis parasztlány vagy, hol teutonordikus parasztlegény. Ugye mindkét esetben te vagy a "lány", a mindenkori identitásválságodtól függetlenül? Te darwini zsákutca.

Janossz 2016.05.30. 20:01:50

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Hogy is vetemedhettem ilyesmire, nem értem.
Hiszen tőről metszett demokraták, a vak is látja!!
Mea Culpa.

aL_Ex 2016.05.30. 20:09:10

Elnézést kérek, ebéd után elvesztettem a fonalat a blogvitában. Valaki meg tudná adni az utolsó kommentre mutató linket, amire válaszoltam?
Így tele hassal úgy érzem, hogy egy kicsit pihennem kell. Később jövök...

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 20:11:19

@Afrika steht an der Elbe: Látom nem ismered a Stefi kisasszony sztorit. :-)) Az volt ám a trollság csúcsa! Varánuszt a sírba tette, meg a közönségét. Semmi baj, kezdő vagy te még, ez van. Én 2000 óta nyomon és volt többezer nickem. A legtöbb helyen nekem volt a legtöbb nickem, csak az MNO-n előzött meg a belekotty. Neki csak ott 500 nickje volt.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 20:13:08

@aL_Ex: Segítsek? Ráklikkelsz ott jobb felül az avatarodra és az aktivitásodból láthatod az utolsó hármat.
Gyenge próbálkozás volt a menekülésre. Szánalmas.

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 20:17:56

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Fel sem fogod, mit csinálsz.

Fentebb leírtam a Világegyetem soha el nem évülő bűnös mondatát, a legnagyobb vétket az ősrobbanás óta: nem volt Holokauszt.

Erre jössz itt nekem a buzikkal? Figyelj már. Akkora lebaszást fogsz kapni legközelebb a Szabap Nép félórán, hogy a fal adja a másikat. Gondoltál már erre?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 20:21:52

@Afrika steht an der Elbe: Na akkor neked is tanítok egy pici web böngésző használatot! Van olyan funckió hogy keresés. Na most akkor keress rá ezen az oldalon, kik használták először azt a szót hogy buzi!
Gyenge kezdő vagy te ebben a szakmában kispofám! A narancsidióta képzésen alap internethasználat oktatást nem kaptatok?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 20:24:27

@Afrika steht an der Elbe: "Példának okáért ha két buzi összeköltözik, ám tegyék. A magyar nyelvben azonban ezt nem nevezzük házasságnak. Újbeszélül biztos annak nevezik Újbeszélországban. A magyar nyelvben azonban a házasság prioritást élvez a buzik együttélésével szemben."

Ezt te írtad! A buzikat te hoztad elő. Ilyen gyenge már a rövidtávú memóriád?

Janossz 2016.05.30. 20:27:27

No jó. Troll jóllakott. Internet bezár. Népszaporulat meg nagyon gyengén muzsikál...Nosza.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.05.30. 20:52:16

@Janossz: Az biztos. Remek volt a palimadár felhozatal. :-))

Willkommenskultur 2016.05.30. 21:16:07

Az iszlámmal régen is felvettük a harcot, sikerrel.

Európában is vissza kell térni az Istentől eredő törvényhez és uralkodókhoz. Nemzetközi, európai hadsereg kell - mondjk most a nagyokosok. Kell bizony, de nem az EU zöld buzijainak a hadserege kell, hanem pápai sereg. A pápának mindenki adóval tartozik, cserébe ez a kontroll az országok dinasztikus vezetése felett. Ha a pápa kiközösíti az uralkodót, törvényen kívül helyezi és bárki szabadon megölheti.

Csak így vehető fel a harc az iszlám isteni küldetést teljesítő harcosaival. AZ ISZLÁM NEM FEHÉR EMBERNEK VALÓ!

Janossz 2016.05.30. 21:45:41

" vissza kell térni az Istentől eredő törvényhez és uralkodókhoz"
Ezt hívják külföldiül sariának.
Különben meg a Pápa egy szélsőliberális alak, (bár hozzátok képest mindenki az) mit akarsz tőle?
Mars aludni!

Balt 2016.05.30. 21:54:27

@MikeBoy: "két jobb oldali trolltól (pl. Lencsés István alias Birca)"

Nyihihi, wazze, ez az info gondolom egyenest a Szívásy és tsa titkosszolgálattól jön.

Afrika steht an der Elbe 2016.05.30. 22:06:48

@Willkommenskultur:
Valahogy így. Miután megégette az inkvizíció az eretneket, aki most pápának merészeli magát nevezni.

Willkommenskultur 2016.05.30. 22:26:44

És fékek és ellensúlyok kellenek nagy mennyiségben...a határokra. A gyepü intézményének visszahozatala sem lenne káros, szerbia és románia déli fele pl. igen alkalmas gyepü céljára.

2016.05.30. 22:59:40

@Balt:

Ha valamiről lövésed sincs, ne gondolkodj róla. És főleg ne írj feleslegesen.

@BircaHang Média szerkesztősége:

Tehát ismered, de nem te vagy. És én hogyan "beszélhettem" vele bircaként, hogy azt állította vagy beismerte, ő Lencsés csak azt a stílust már megunta?

Balt 2016.05.30. 23:15:00

@Gamma Leonis: :)) Ezt nu pagagyi nickű gyurcsányhuszár írta, nem a poszttoló. Tehát nyilván nem az EU-ra értette, de pontosan ráillik. Hálószaggató öngól, kösz a megerősítést! :))

Balt 2016.05.30. 23:16:52

@MikeBoy: Bircát - bár valszeg így nem tud róla - kb. 17 éve ismerem. Egyébként csalódott gyurcsányista, a jobboldalit talán még ma is kikérné magának.

2016.05.30. 23:17:47

@aL_Ex:

Úgy gondolod, hogy az emberek ignorálják veled a vitát?
Mi van akkor, ha nem vagy vitaképes? Csak mert nem vagy az.
Hogy miért? Roppant egyszerű, persze már leírtam, csak elsiklottál felette.
De azért az ember fia ne fusson már el a saját blogjában, ha kérhetem....

Itt van az egyik alapja a cikkednek:
"a neoliberalizmus totális diktatúráját nevezem liberálfasizmusnak"

Négy db wikis linket adtam, ott fent neked, mit jelentenek a kritikus szavak.
Ebben az összefüggésben a fasizmusnak a diktatúrához igen kevés köze van. Cserébe a liberalizmusnak a neoliberalizmushoz meg gyakorlatilag semmi köze nincs.
Ez a mondatod nagyjából olyan szintű, mintha a tésztához mákot keversz, majd közlöd, hogy feltaláltad a kakós csigát.
Vitatkozni akarsz? Jó, hát akkor a mákos tészta nem kakaós csiga.
Vagyis próbálj meg olyan írást vitára bocsájtani, aminek az alapja nem egy irtózatos nagy baromság.
Na, ha ez sikerült, na akkor majd vitázni fogunk......

2016.05.30. 23:21:17

@Balt:

Az lehet, de attól még lövésed sincs, hogy miért azonosítottam Lencsésként.
De ezt majd megmondja, ha akarja, hogy mi itt az ellentmondás ebben a sztoriban.
Az internet ugyanis "nehezen felejt".....

aL_Ex 2016.05.30. 23:22:22

Hi, I`m back. Túlzabáltam magam, de - bizonyára sokak bánatára - életben maradtam.
Mostanára az is látszik, hogy az Index miért emel ki egy cikket. Azért, mert ezidáig az olvaspttság 3614, a kommentek száma pedig 213. Annak ellenére, hogy közben még szunyáltam is...

Willkommenskultur 2016.05.30. 23:30:52

@aL_Ex: Hát ez nagyszerü. A poszt hiánypótló, nekem egy kicsit szájbarágós és hosszabb mint amennyit a müfaj (címlap-fikablog) feltétlenül megkíván.

Mindenesetre megosztó témákat gyakran kitesz az Index, naná. Csak többnyire egyoldalúan. Néha becsempésznek pár antilibsi témát, hogy majd ha úgy alakulna hogy a tüzfal elé kísérik a szerkesztőséget, akkor lehessen mondani: Mi már akkor is veletek voltunk!

aL_Ex 2016.05.30. 23:32:58

@chrisred:

"Nem, a politikai liberalizmus egyáltalán nem valamilyen általános, megfoghatatlan szabadságvágyról szólt, hanem a polgárnak az államhatalommal szembeni szabadságáról és annak gyakorlati érvényesüléséről. Aki a liberalizmust tagadja, logikai alapon egyben abban is hinnie kell, hogy az állam korlátlan és feltétlen hatalommal bír a polgárai felett. "

Végre egy gondolat is fölmerült! Válaszomban pedig megkérdezném, hogy miért nem lehet szó vajon a népszuverenitás helyreállításáról és a közvetlen demokrácia megvalósításáról? Mert én ezeknek a híve volnék.

2016.05.30. 23:37:36

@Balt:

Na persze megeshet, hogy több birka nevű valaki írogatott ugyanarról a bircahang.org-ról.
De azért ennek kiderítése már ne az én feladatom legyen, majd elmondja maga....

aL_Ex 2016.05.30. 23:40:48

@Fritz Gerlich:

"A liberálfasizmus kifejezést két külön halmazba tartozó embercsoport "metszés-tartománya" szokott emlegetni. Az egyik halmazt a nemzeti populisták (szervilis fidesznyikek) alkotják, míg a másik halmazba a történelmileg tudatlanok tartoznak."

Mások szokásai engem nem érdekelnek. Se nemzeti populista nem vagyok, tudatlan pedig miért is volnék?

És mi van a (neo)liberális oldali szervilisekkel? Akik még azt sem veszik észre, hogy a mai kor liberalizmusának már köze nincs a humanizmushoz, és a szabadságvágyhoz.

Az Ön részéről alaptalan hogy a politikai ellenfeleit - a gondolkodó embereket - ilyen primitív módon lenézi. Nincs oka erre a kultúrgőgre, bár nyilván tetszelegni szeretne ebben a szerepben.

Willkommenskultur 2016.05.30. 23:46:07

@aL_Ex: 'miért nem lehet szó vajon a népszuverenitás helyreállításáról és a közvetlen demokrácia megvalósításáról? Mert én ezeknek a híve volnék.'

Hogy képzeled? A gyakorlatban a képviselők sem olvassák el miről szavaznak, 90%-ban. Megmondja a frakcióvezető és kész, de ez nem magyar dolog. Honnan értene a parlamenti képviselő szakágazati dolgokhoz? Meg persze lusta is elolvasni...messze túl sok az előírás.

Szóval a franc akarna közvetlen szavazást amikor a legtöbb szomszédom tudja hogy 2x2 mennyi meg a nevét kb. A sajtón múlna minden (még jobban mint most) mert a polgárt gecire nem érdekli a parlamenten átfutó ágazati témák 95%-a (mondjuk a honatyákat se).

aL_Ex 2016.05.30. 23:47:39

@chrisred:

"... a magyar állam és a vagyona a rendszerváltás előtt lett kiárusítva a nyugati hitelezőknek. A rendszerváltás lényege az volt, hogy ezek a hitelezők hozzájussanak a jogos követeléseikhez. "
Lópikula cintányér! Mese habbal! Hiszen azok a tartozások még le sem jártak!

Máskülönben éppen feltalálták a kétszintű bankrendszert, amelyben a kereskedelmi bankok rendelkeztek a pénzteremtés jogával. Miért is nem tudott ez a bankrendszer pénzt teremteni a magyar állam modernizációs törekvései számára? Hiszen a bankok a pénzt Nyugaton is a semmiből teremtik! Vagy nem?

Balt 2016.05.31. 00:09:24

@MikeBoy: Persze, ő Maxval, Birca különböző változatai, de a citált "meghízott szerkesztő" alighanem egy nicktolvaj troll, nem Birca.

aL_Ex 2016.05.31. 00:19:50

@MikeBoy:

"A neolibaralizmus diktatúrájából (mondjuk most hagyjuk azt, hogy ezt eleve értelmezni kéne) hogy a bánatban lesz liberálfasizmus?"
Talán nem értelmezhető kérdés a a neoliberális diktatúra? És mi a fészkes fityfene a monetáris diktatúra? Nem tudod értelmezni?
Nos, ez a végletekig fokozott monetáris diktatúra, amely tömeges munkanélküliséget, sőt tömeges dolgozó szegénységet okoz hazánkban, miért is nem nevezhető liberálfasizmusnak?

Arról én nem tehetek, hogy ti magatok nevezitek ezt liberalizmus néven. Miért nem különböztetitek meg magatokat a neoliberalizmustól? Egyáltalán nem volna kötelező beállnotok a neoliberalizmus mögé szekértolónak.

Miért nem követeltétek ki a balliberális kurzus alatt a saját pártjaitoktól, hogy ne neoliberális politikát folytassanak? Most, amikor már kínos a szembenézés a neoliberális bűnökkel, akkor jut eszetekbe tiltakozni, hogy ti nem vagytok neoliberálisok?

De egyébként is, miért nem álltok a neoliberalizmus ellen tiltakozók oldalára? A lehetőség adott. De ha nem teszitek, önmagatokat minősítitek neoliberálisnak. Erre nem gondoltál?

Évek óta ezt firtatom, amerre csak blogoltam.

aL_Ex 2016.05.31. 00:25:26

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

A fasizmusról és liberalizmusról...
"Aki ennek a két szónak a jelentését ismeri, az nem alkot belőlük egy közös fogalmat."
Hát én alkotok. Engem nem érdekelnek a te vélt szokásaid.
Nem ismered a véleményt arról, hogy a szélsőségek összeérnek. Nos, a neoliberalizmus szélsőségesebb lett a szélsőjobboldalnál. Csupán erről van szó.

aL_Ex 2016.05.31. 00:29:29

@Ballib cenzúrázók réme 12:

Én viszont nem csodálkozom, mert nem vagyok sem ballib, sem nemzeti oldali. Nekem eredeti véleményem van, amely a sajátom.

2016.05.31. 00:32:53

@aL_Ex:

Tudsz reagálni normálisan?
Vagy terelni akarsz a saját írásodról? Megáll az eszem.
Áruld már el! Felfogtad, hogy olyan szavakat pakolsz egymás mellé, amiknek nincs közük egymáshoz?
Ott a kérdés az orrod előtt:
"A neolibaralizmus diktatúrájából hogy a bánatban lesz liberálfasizmus?"

HOGY A BÁNATBAN LESZ?

2016.05.31. 00:33:26

@Balt:

Alighanem az lesz. :D

2016.05.31. 00:37:48

@aL_Ex:

"Hát én alkotok"

Alkothasz. Csak ne várd, hogy erről a baromságról bárki is vitázzon veled vagy komolyan vegyen téged.
Hogy a rákban lesz a diktatúrából fasizmus? Hogy a rákban lesz a neoliberálisból liberál?
Ezeknek a szavaknak ilyen szinten egyszerűen nincs közük egymáshoz.
Semmi más nem történik csak tényleg nevetség tárgyává teszed magadat....

aL_Ex 2016.05.31. 00:40:30

@Tiborpapa:

Kinek a feladata volna a liberális eszme tisztaságán őrködni, hogy holmi neoliberálisok ne sározzák azt be? Nehogy már én legyek elmarasztalva a liberálisok saját mulasztásaiért!

Miért hagyják a liberálisok a saját fejükben eluralkodni a sötétséget? Az én fejemben nincs sötétség, nagyon is kristálytisztán látok, és mások fejében sem generálok sötétséget. Nekem nem célom a liberalizmust bemószerolni sem, de az ellen nem tehetek, ha a liberálisok önmagukat hírbe hozzák. Nem volna kötelező a neoliberalizmus lakájának lenni!

"Ön pedig trágyát szór ezzel a poszttal."
Ha trágyát szórok, az csak azért lehet, mert a liberalizmus egy nagy rakás szarrá vált. Nehogy már én legyek a hibás! A saját portáján mindenkinek legyen a saját felelőssége takarítani!

2016.05.31. 00:40:41

@aL_Ex:

"Arról én nem tehetek, hogy ti magatok nevezitek ezt liberalizmus néven. Miért nem különböztetitek meg magatokat a neoliberalizmustól"

OMG!
NÉZD MÁR MEG A KÉT SZÓ JELENTÉSÉT!
Megáll az ész. Te azt sem tudod, ezeket a szavakat mire használják!???? :D

aL_Ex 2016.05.31. 00:42:58

@Ballib cenzúrázók réme 12:

Én nem is láttam a cikkemet a címlapon. Igaz, csak egyszer kerestem.

aL_Ex 2016.05.31. 00:46:59

@Jean Sol Partre:

"Nagyon rossz cikk egy igen fontos témáról. Kár, pedig tényleg el kén eegyszer értelmesen magyarázni az embereknek, mi a probléma. "
Semmi kifogásom ellene, hogy jobban megírd a témát. Sőt, örülnék neki. Holnap szívesen vitatkoznék a te blogodban.
(Különben én magam sem igazán vagyok megelégedve a cikkemmel. Nincs igazán író alkatom.)

aL_Ex 2016.05.31. 00:49:35

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Nem igazán látom, hogy te röhögnél. Inkább azt látom, hogy itt görcsölsz a liberalizmusod jóhírét védve.

aL_Ex 2016.05.31. 00:57:25

@Ballib cenzúrázók réme 12:

A kommunista rendszereknek is megvoltak a saját bűneik. Én erről is szoktam írni, nem is keveset. Akár hiszed, akár nem, a bigott (ortodox) kommunisták ezért szoktak "fasisztázni" engem.
De a kommunista rendszerek bűneit lemosni magukról csak a kommunisták képesek, de én képes volnék arra is. Az ortodox, dogmatikus kommunisták nem. mert ők tagadják a bűneiket.

De javasolnám, hogy ezt ide ne keverjük bele, mert itt egészen másról van szó, ez ez önmagában is nagy téma.

aL_Ex 2016.05.31. 01:13:10

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Valamit félreértesz... Nem a "liberalizmus" cenzúráz, hanem a (neo)liberális politikusok, akik a hatalmat gyakorolják az Európai Unióban. H azt akarod kihangsúlyozni, hogy ők nem liberálisok, azzal látod egyetértek. De akkor azt is írd!

aL_Ex 2016.05.31. 01:16:04

@Jean Sol Partre:

A téma fontosságára való tekintettel tényleg tudnék örülni neki, ha mások is írnának erről. S ha írsz róla, ne felejts el egy linket küldeni nekem, erre megkérnélek, hogy odataláljak!

aL_Ex 2016.05.31. 01:17:49

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

A saját ördögeiddel küzdesz. Én magyarázzam neked?

aL_Ex 2016.05.31. 01:23:26

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

"Fogalmuk sincs arról hogy a neoliberalizmus egy gazdasági fogalom és nem sok köze van a liberalizmushoz."
Szép dolog, hogy a wikire hivatkozol. Az is, hogy végre elkezdtél utánanézni.
De ugyan áruld már el, hogy a "liberális" demokraták miért a neoliberális gazdasági doktrínákat követik? Akkor ők nem is liberális politikusok?

És ezzel azt állítod, hogy neoliberális politikus nincs is?

aL_Ex 2016.05.31. 01:30:52

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

" tömeges munkanélküliség mellett a dolgozói szegénység is általánossá válik. Ez már nem polgári demokrácia. Ez már a totális fasizmus." (Én)
"Ezt helyeselted. Látom nem sikerült elolvasnod mi is a fasizmus." (Te)

Félreértettél. Én nem "helyeseltem", amit idéztél, hanem én írtam.
Azt nevezek fasizmusnak, amit annak tartok. Ne akart szabályozni. És ne akard rám kényszeríteni a Wikipédia meghatározásait. De az egyáltalán nem baj, ha olvasgatod a Wikipédiát, legalább ennyi is ragad rád. S ha majd rájössz, hogy a Wikipédia nem elégíti ki az igényeidet, akkor majd elkezdesz gondolkodni te is.

aL_Ex 2016.05.31. 01:36:21

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Hogy mi lenne a migránsok sokkal nagyobb joga? Konkrétan például az, hogy a menekült-apanázs, amit a kiskunmajsai menekült-táborban kézhez kaptak a menekültek, az magasabb volt, mint az ott dolgozó szociális munkások havi bére. Annak idején ezt meg is írtam. Ezek szó szerint pénzben mérhető jogok.

Ennek az oka pedig az volt, hogy a menekültekre az uniós normák vonatkoztak, a szociális dolgozók pedig magyar bért kaptak.

aL_Ex 2016.05.31. 01:43:35

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

Úgy csinálsz, mint aki nem olvassa a médiát. Köln óta egyebet sem hallani, mint arról, hogy a rendőrség utasításra hallgatott a történtekről. Azóta meg kiderült, hogy a média szintén utasítása alkalmaz "öncenzúrát". Humanitárius okokból, a menekültek emberi jogainak védelme érdekében.

A feministáknál minden esetre kiverte a dolog a biztosítékot, lévén nők elleni erőszakról van/volt szó. A liberálisok meg rógtak egy öngólt maguknak, hogy most a nők jogait védik, vagy a menekültekét. Úgy tűnik, a kettőt a liberálisok nem tudják összeegyeztetni. A neoliberális agytröszttől erre nézve nem kaptak külön eligazítást.

Ezt a problémát azóta is úgy oldja meg a liberális mainstream média, hogy egyik nap a menekültek jogait védve ír cikket, a másik nap meg a nők jogait védve.

A kormánypárti média meg röhög a markába, mert ők lettek a nők jogainak védői.

aL_Ex 2016.05.31. 01:53:08

@MikeBoy:

"A logika melyik univerzumából olvastad ki, hogy aki Téged lehülyéz, az csakis "liberális birka" lehet?"
Örülnék, ha értenéd, én nem a saját egómmal foglalkozok, nincs rá okom. Nem ezért nevezek valakit liberális birkának, mert engem "lehülyézett". Hanem azért, mert csak táborelvű módon béget, de közben nem mond semmi értelmeset.

"Úgy hívják ezt, hogy prekoncepció. Méghozzá abból a fajtából, aminek SEMMI alapja nincs."
Mit nevezel te prekoncepciónak? A liberálfasizmusról alkotott véleményemet? A felhozott érveim közül pedig egyetlen egyet sem cáfoltál. Most is csak kijelented, hogy nem érveltem, hanem csak a prekoncepciómat fogalmaztam meg.

Nekem az a véleményem, hogy neked ugyan hiába érvel az ember, mert láthatóan nem jut el az agyadig.

"Na most az ilyen prekoncepciókkal tömve van az írásod egyébkét."
Idézd őket egyenként és szép sorban!

aL_Ex 2016.05.31. 01:56:53

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

"Érdekes módon kerülöd a liberalizmus és a fasizmus fogalmának kitárgyalását. Miért is?"
Mit tárgyaljak ki rajta? Mit nem értesz?
Én írtam egy cikket a liberálfasizmusról, és részletesen tárgyaltam, amit úgy éreztem, hogy tárgyalni kell. te még nem hoztál fel egy értelmes ellenérvet sem. A labda még mindig a te térfeleden van.

aL_Ex 2016.05.31. 02:09:01

@Gamma Leonis:

"Ez akár a NER leírása is lehetne. Tehát az első liberálfasiszta az Orbán Viktor. A szerző nyalja fel a hányadékát. Kösz!"
Tisztázzunk valamit! Korunkban kétféle fasizmus fenyeget: az egyik a klasszikus nemzeti-jellegű fasizmus, a másik a globális kapitalista liberálfasizmus. Úgy rémlik, korábban ezt már említettem. EGYIK FASIZMUS SEM LEGALIZÁLJA A MÁSIKAT! A te véleményedet em igazolja az, hogy Orbán Viktor rendszere a fasizmusra hajaz.

A saját hányadékodban fetrengsz.

Még azt is kihangsúlyoztam korábban, hogy én a kétféle fasizmus közül a globális kapitalista verziót tartom veszélyesebbnek, mert azzal szemben teljesen tehetetlenek vagyunk. Orbán Viktort viszont egyszerűen csak le kell győzni a választások során. Mi a gondod ezzel?

N görcsölj már itt! Nem szeretek ilyen stílusban vitatkozni. Nem az a kérdés, hogy melyikünk a "hülye". Ne kelljen már úgy válaszolgatnom, hogy visszafelé fordítom a a "hülyézéseidet"!

aL_Ex 2016.05.31. 02:11:58

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

"Ennyi ideig tart leírni azt a két mondatot, hogy mi a fasizmus meg a liberalizmus? Ilyen nehéz vagy megfutamodtál? "
De hisz a vitaindító cikkemben leírta, hogy mi a liberálfasizmus. Sárga színnel ki is emeltem. Mit nem értesz? Mit kellene még leírnom?

aL_Ex 2016.05.31. 02:15:55

@Kurt úrfi [teuto-nordikus paraszt legény]:

"Na de ha van is cenzúra Németországban, az hogy jön a liberalizmushoz?"
Úgy, hogy önmagukat liberálisnak nevező politikusok utasítására cenzúráznak. A "liberalizmus", mint fogalom, nem képes cenzúrázni. nem is a fogalmat marasztalja el senki, hanem azokat a személyeket, akik a liberalizmus nevében cenzúráznak.

Sajnálom, hogy ilyen egyszerű dolgokat nem értesz, és hogy ilyesmit magyarázni kell neked.

aL_Ex 2016.05.31. 02:20:14

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Ennek mi köze a liberalizmushoz? "
Az ilyen kérdéseidet igazán befejezhetnéd már. Nem a "liberalizmushoz" van köze, hanem azokhoz a politikusokhoz, akik a liberalizmus nevével visszaélnek. Most már olyan sokszor mondtam ezt el, hogy már magadtól is képesnek kellene lenned hasonló esetben a választ kitalálnod.

aL_Ex 2016.05.31. 02:22:49

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Mennyi ideig tart az Idegen Szavak szótárából kisilabizálni és értelmezni a fasizmus és a liberalizmus jelentését?"
És ugyan miért az idegen szavak szótárából kellene kisilabizálnom ezeknek a szavaknak a jelentését?
Ezzel csak magadat égeted...

aL_Ex 2016.05.31. 02:46:00

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Na jó, elmentem."
Végre valahára! De jó is volna, ha igaz lenne!

"Látom a poszter elakadt hogy rákérdeztem a két szó jelentésére. Ez sokat elárul. :-))"
Dehogy akadt el. Csak egy jóízűt szundítottam a délutános műszakban. Most éjszakás műszakban válaszolgatok a hozzászólásokra.

De rólad, mint vezértrollról valóban sokat elárulnak a kommentjeid. Két témára összpontosulnak: (1) És ennek mi köze a liberalizmushoz? (2) Nem vagy képes kisilabizálni az idegen szavak szótárából két szó jelentését.

Valóban troll vagy a javából! Én is megkérdezhetném ugyanis, hogy a hozzászólásaidnak mi köze a vitaindítóhoz.

aL_Ex 2016.05.31. 02:50:32

@dunántúli gyerek:

Érdemes is volna ezeket a témákat kielemezni, mert ez ma mind tabu, illetve a bagatell kategóriába sorolt, lekicsinyelt vélemény.

aL_Ex 2016.05.31. 02:53:44

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Tehát akkor ők nem liberálisok, csak hivatkoznak rá. Ha nem liberálisok akkor mitől liberálfasiszták?"
Szerintem ezt kérd számon azokon a politikusokon, akikre szavazol. Most én mondom azt, hogy: ehhez nekünk mi közünk, akik bíráljuk a liberálfasizmust?

aL_Ex 2016.05.31. 02:55:14

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Megakadt a lemez, ugrik a tű?
Nem unalmas a kérdésedet erőszakosan ismételgetni?

aL_Ex 2016.05.31. 03:23:34

@dunántúli gyerek:

"De ki korlátozhatja a globálmultikat abban, hogy nőjön a hatalmuk? Evidens hogy a kormányok, de miért tennének a kormányok ilyet amikor maguk is versengenek a globalokapitalista háttérhatalmasok kegyeiért?"
Csak egyetlen dolog kényszerítheti akár a multikat, akár a kormányokat erre: a szuverén nép akarata. A NÉPSZUVERENITÁS HELYREÁLLÍTÁSA KELL, HOGY A CÉL, ÉS EGY ÚJ TÁRSADALMI KONSZENZUS LÉTREHOZÁSA! Ami azt jelenti, hogy a közakarat kényszeríti ki, mi legyen a kormányprogram, és annak végrehajtását számon is kéri. A közjó és a közérdek csak így valósulhat meg.

A következtetés pedig az, hogy az a demokrácia, ami erre képes lesz, az nem liberális demokrácia lesz. És azt a jogállamot, ami ezt megvalósítja, nem liberális jogállamnak fogják hívni. Hanem népi demokrácia lesz a neve, és szocialista jogállamban fog megvalósulni. De ez nem lesz azonos azzal a népi demokráciával, és szocialista demokráciával, ami negyed századdal ezelőtt megbukott. Mert ez is plurális és többpártrendszerű társadalom lesz, amelyben a társadalom demokratikus választásokon ad felhatalmazás a kormánynak. De ebben a társadalomban a pénz befolyását a politikára teljesen fel kell számolni! Nincs többé parlamenti kreténizmus, hogy választunk ugyan, de ugyanazt kapjuk.

Szerintem az igazi demokráciát először nemzeti keretek között kell megvalósítani, nemzetközi szintre emelni csak azt követően lehet, hogy megfelelő gyakorlatot szereztünk benne. A globális kapitalizmus éppen azért siet a világállam létrehozásának terveivel, mert mert úgy érzi, hogy a világ népeit már kellően sikerült elbutítania. Először vissza kell adni a demokratikus döntés lehetőségét a társadalomnak, hogy később ezt a gyakorlatot nemzetközi szintre is képes legyen emelni! Egyáltalán nem eliteknek kell megfogalmaznia azt, hogy mi a közérdek és a közjó. Ezt neked, nekem és mindenki más közembernek kell éreznie! Az átlagemberben kell, hogy tudatosuljon! Mert különben csak az orrunknál fogva vezetnek bennünket holmi Gyurcsányok.

"Ha korlátozni akarjuk egyáltalán a kapitalista versenyt..."
A versenyt úgy lehet korlátozni, hogy a dolgozó társadalmat kell résztulajdonba emelni. Ezáltal maga a verseny változik. Azzal, hogy a dolgozó tulajdonossá válik, a profitérdekeltséget is felváltja valami egészen más, a bér és a profit együttesében való érdekeltség. A dolgozó ugyanis önmaga jogosulttá válik eldönteni, hogy a munkahelyét meg akarja tartani, avagy beéri a puszta szelvényvagdosással. Ez önmagában azt jelenti, hogy megszűnik az öncélú tőkeakkumulációs automatizmus. A gépesítésnek és robotizálásnak kizárólag csak a munka megkönnyítése érdekében lesz jelentősége, de nem száműzheti az embert a munka világából.

Ez egy egészen másfajta verseny lesz, amelynek a célja az emberi tudás felszabadítása lesz, nem a profit. A hatékonyság is teljesen ms értelmet fog nyerni.

aL_Ex 2016.05.31. 03:42:44

@fidesz jobbik maszop dk együtt pm lmp egykutya:

"Az emberi jogok nem gumicsontok, hanem ezek biztosítják az egyén, és a közösség jogait a társadalmi szerveződésben. Az emberi jogok a modern államszerveződés alapkövei, elengedhetetlen tartozékai, legfontosabb építőkövei. Ahol ilyenek nem érvényesülnek, ott nagyon nagy baj van, ott az életet semmibe veszik, az emberi élet az állatéval egyenlő. "

Ez mind szép és jó volna, ha igaz volna. Ugyanis mindezek az én jelszavaim lehetnének, de ehelyett te hivatkozol rájuk. És mondd, hol marad a munkához való jog? Beszélj csak konkrétan arról! Hát nem alapvető emberi jog? Miért nincs akkor külön nevesítve? Miért törölték az alkotmányból - pont a liberálisok?

Miért van az, hogy csak olyan emberi jogokról lehet beszélni, amelyek a kizsákmányolás jogát egyáltalán nem érintik?

Én nem becsülöm le a melegek jogait, de nem is értékelem túl. A melegek számarányáról én nem vitatkozom. lehetséges, hogy 10%. És hány embert érint a munkához való jog? Nem az egész társadalmat érintő kérdésről van szó? Hisz valaki vagy aktív munkavállal, vagy eltartott családtag, vagy munkanélküli. Mindenkit érint Miközben tehát a lakosság (állítólag) 10 százalékát érintő kérdést oly fontosnak tartod, közben ignorálod a társadalom egészét érintő kérdést. Ez így tisztességtelen. Ki a felelős ezért? Ez nem a neoliberális globális kapitalizmus felelőssége? És miért hallgatnak erről az emberjogi liberálisok?

Szerintem aki erről a kérdésről hallgat, az nem is liberális. Pont. Az csak egy süket duma, egy kamuflázs, hogy valaki emberjogi liberális. Csak olyan liberalizmus létezik, amely a tőke érdekét védi. Minden más mese.

"Egy polgári jogállamban nincsenek első-és másodrendű fontosságú témák."
Tényleg? Akkor miért nem lehet a munkához való jogról beszélni? Most sarokba szorítottad önmagadat.

aL_Ex 2016.05.31. 03:53:46

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

Igazán dicséretes, hogy képes voltál elolvasni a Wikipédiát, de most már beszélhetnél valami értelmes dologról is. Nincs külön liberál- meg neoliberál-fasizmus, ahogy nincs külön neoliberalizmus sem. Ti magatok tehettek erről, hogy nem vakarjátok le magatokról a neoliberális politikusokat. Mit nem lehet ezen érteni?

Nem kéne a hülyét adnod. Persze, hogy a diktatúra neoliberális. De egyszerűen unalmas ezt mindig kihangsúlyozni, amikor minden liberális kinyalja a neoliberális politikusok seggét. Az összes liberális ugyanannak az Egyesült Államoknak a seggnyalója, amely pedig neoliberális politikát folytat. Ha téged nem zavar, hogy a liberálfasiszták szekerét tolod, akkor engem miért zavarjon, hogy nem teszek különbséget liberális és neoliberális között? Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.

aL_Ex 2016.05.31. 03:58:32

@belekotty:

Ezen jót mosolyogtam. Tessék csak nyugodtan adni egymás alá a lovat, ettől még nem lesz igaza egyiküknek sem.

aL_Ex 2016.05.31. 04:22:21

@belekotty:

"Athén nem rabszolgatartó városállam volt?"
Kedves Belekotty! Ne is állítottam az ellenkezőjét. Bár én nem hoznám egy nevezőre az órkori rabszolgatartást az újkori rabszolga-kereskedelemmel...

Felhívom szíves figyelmét, én csak annyit állítottam, hogy a liberalizmus már a kezdet kezdetén is csupán úgy volt humánus, és úgy beszélt az emberi jogokról, hogy sem a rabszolgát, sem az amerikai indián őslakókat nem tekintette embernek. Az egyiket "niggernek" tekintette, a másikat meg "vadaknak". Nos, ha ezt az egyszerű gondolatot nem tetszett megérteni, akkor nem kellene "belekotyogni" a vitába, mert csak a saját tudatlanságát exponálja.

A fentieken kívül azt is megjegyeztem, hogy a liberalizmus nagyon sokáig még a nőket sem tekintette egyenjogú embernek.

És felhívtam a figyelmet arra, hogy a neoliberalizmus újfent nem tekinti embernek a munka világából kirekesztett embereket, hanem eldobható fölöslegként, puszta ballaszt anyagként tartja nyilván őket. Ez pedig kimeríti a szociálrasszizmus fogalmát.

Min is folyik a vita? Hogy fasizmus-e a neoliberalizmus. Nos, ha Önök szerint az Orbán-rendszer fasizmusra hajaz, akkor miért is nem fasizmus a neoliberális globális kapitalizmus? Miért is nem lehet beszélni a munkához való jogról? Mert a tőkéseknek nem érdeke?

Lehet szó egyáltalán arról, hogy a liberalizmus humánus, ha egy ilyen lényeges kérdésben a liberalizmus álláspontja azonos a neoliberálisokéval?

Szóval kedves Belekotty! Akart valamit mondani?

aL_Ex 2016.05.31. 04:30:01

@harmashatarhegy:

"... feltűnő mennyire nem mer odaállni vitázni vele már mióta. Biztos érzi a szellemi fölényét a vezértrollnak."
Megírok egy ilyen cikis témát, ettől nem félek. Miért félnék a trollal vitatkozni? Hogy szellemi fölénye volna? Önnel szemben lehet, hogy fölényben van. Én viszont nem tartom érdemesnek arra, hogy a primitív provokációira válaszoljak, mert annyira nem üti meg a színvonalat. Ön nyugodtan adhatja alá a lovat, azzal nem lesz nagyobb a troll érveinek súlya. Érdemi érvek ugyanis még mindig nem hangzottak el. Az idegen szavak szótára, meg a Wikipédia engem nem érdekel.

aL_Ex 2016.05.31. 04:31:26

@Janossz:

Érv ebben sincs semmi.

aL_Ex 2016.05.31. 04:52:40

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Maga a liberalizmus a szociálrasszista gondolat, amely azt mondja, hogy a társadalmi munkamegosztás szempontjából fölösleges emberi egyedek minősülnek ballasztnak, azaz fölösleges tehernek a társadalom számára. Ez a liberalizmus. " (Én)
"Ezt a baromságot honnan vetted?" (Te)

Saját kútfőből. Én onnan is szoktam, van miből. Nem igaz talán, hogy létezik a munka világából való kirekesztés? Tagadod?
Tagadod talán, hogy a munka világából való kirekesztés neoliberális/neokonzervatív globális kapitalizmus terméke?

És ha a liberálisok egyetértenek azzal, hogy erről a kérdésről nem lehet társadalmi párbeszédet folytatni, akkor semmiben nem különbek, mint a neoliberálisok.

Vagy azt tagadod, hogy szociálrasszizmus létezik? Létezik bizony. Akkor beszélhetünk szociálrasszizmusról, amikor embereket, vagy emberek egy csoportját a szociális helyzete alapján ér hátrányos megkülönböztetés. Tagadod talán, hogy a munkanélkülieket hátrányos megkülönböztetés éri? Hiszen az emberi élethez szükséges alapvető feltételektől vannak megosztva: NINCS MUNKÁJUK és nincs munkajövedelmük!

Nyugodtan keresd meg a Wikipédiában, ha megtalálod. De nehogy azt hidd, hogy csak az a rasszizmus, amiről a Wikipédia is tudomással rendelkezik!

Elég volt már a nagyhangú szájalásodból! Szállj le szépen a magas lóról, mert az agyad helyén csak szivacs van! Nincs mire a kultúrgőgöt megjátszanod.

chrisred 2016.05.31. 04:53:51

@aL_Ex: A klasszikus liberalizmus, mint korábban már említettem, a polgári jogokra koncentrált, ami lényegében a közösség tagjainak az államtól való függetlenségét garantálta. Az emberi méltóságból levezethető abszolút és általános emberi jogok a XX. század "termékei", aminek eredményeképpen az államok már nem kizárólag a saját polgáraikkal, hanem valamennyi emberrel szemben vannak kötelezettségeik.

aL_Ex 2016.05.31. 05:00:04

@belekotty:

Azt akartad kérdezni ugye, hogy MI a szociálrasszizmus, és ennek megfelelően KI a szociálrasszista.
A szociálrasszizmus az, amikor egyes embereket vagy emberek egy csoportját a szociális helyzetük alapján ér hátrányos megkülönböztetés.

Márpedig például a munkanélküli jövedelem hiányában nem képes a gyerekét például taníttatni. Sokszor még enni sem tud adni neki, de maradjunk csak a tanulásnál! Ez azt jelenti, hogy nem tud szakmát szerezni, és esélye sincs elhelyezkedni. Ez a hátrányos megkülönböztetés. A hátrányos helyzetről pedig tudjuk, hogy újratermelődik.

kedves liberálisok. lehet nekiállni tagadni, hogy szociálrasszizmus létezik. És lehet "baromságot" emlegetni.

chrisred 2016.05.31. 05:00:11

@aL_Ex: Még egyszer a neoliberalizmusról (neokonzervativizmusról).

"A neoliberalizmus a gazdasági liberalizmus egyes doktrínáinak a címkéje, követői nem is feltétlenül liberálisak például az egyéni jogok tekintetében – például Augusto Pinochet, de Margaret Thatchert, Ronald Reagant is ide sorolják. Az Amerikai Egyesült Államokban a neoliberalizmust gyakran neokonzervativizmusnak nevezik. Több konzervatív állítja, hogy ők közelebb vannak a klasszikus liberalizmushoz, mint a libertariánusok.

A neoliberalizmus kifejezés az 1970-es években keletkezett többek között Joseph Stiglitz és Milton Friedman nézetei kapcsán. A neoliberálisok megengednek bizonyos állami beavatkozást, például a központi bank által mesterségesen magasan tartott devizaárfolyamot, amit a libertariánusok elutasítanak.

Az államra azért is szükségük van, mert – a piaci kudarcok régi problémája mellett – a neoliberalizmust „a hasznok privatizálása, és a költségek társadalmasítása” jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságban keletkező profit a tőketulajdonosokhoz kerül, az ezzel párhuzamosan fellépő károk vagy negatív kockázatok az államot és az adófizetőket terhelik.

Sok esetben a modern magánszektor olyan nagy mértékű gazdasági vagy környezeti kockázatokat teremt, amelyek magánbiztosítói alapon nem fedhetők le. A hatalmasra nőtt, de saját hibáik vagy a külső okok miatt bajba kerülő cégekre, iparágakra (például a pénzügyi szektor vállalatai, bankok) előszeretettel alkalmazzák a racionálisnak tűnő „too big to fall” elvet: túl nagy ahhoz, hogy elessen, vagyis a már kialakult kölcsönös függőségi viszonyok miatt nagyobb gazdasági és társadalmi károkat okozna egy-egy veszteséges cég vagy iparág csődje, mint amennyibe a megmentése kerül. A jól menő cégek, iparágak képviselői viszont a minél kisebb állami beavatkozás, azaz piacszabályozás és jövedelem-újraelosztás mellett lobbiznak, mert állításuk szerint a szabad piac a leghatékonyabb társadalmi szervezőerő, amely az általános jólétét biztosíthatja, és minden beavatkozás ront a hatékonyságon. Mindez társadalmilag felelőtlen vállalatirányításhoz vezet.

Sokszor a „neoliberális” címkét alkalmazzák minden a szociális biztonságot csökkentő, a felső osztályt előnyben részesítő politikai lépésre."

Szerintem a napnál is világosabb, hogy Orbán kormánya neoliberális gazdaságpolitikát folytat.

aL_Ex 2016.05.31. 05:03:26

@belekotty:

"Tehát a közmunka program szociálrasszizmus, liberális diktatúra. Értjük. "
Látom, hogy nem értesz semmit, csak az Orbán-fóbia beszél belőled.
A közmunka programról én egyetlen szót sem szóltam. Ha hallgatnál, okosabb maradnál.

aL_Ex 2016.05.31. 05:07:40

@belekotty:

"Értjük."
Királyi többesben? Mind a hatan?
(Elnézést, ezt nem lehetett kihagyni!)
A főtroll nevében inkább ne nyilatkozz! Róla úgyis tudható, hogy nem fogja érteni. Mert nem is akarja. Belőle már csak az ellenkezés ördöge beszél.

aL_Ex 2016.05.31. 05:12:44

@Janossz:

Szerintem az idézőjelet ki kellene tenni, amikor valakinek a szavait idézed. Illik föltüntetni, hogy kitől idézel. És legyél szíves megcímezni a hozzászólásodat, hogy kinek szól.
Történetesen tudom, hogy kinek a szavait idézted. De azt nem tudom, hogy kinek címezted. Hadd ne legyek gondolatolvasó.

Ha netán nekem címezted volna, akkor kikérem magamnak. Ha nem nekem címezted, akkor is nehezményezem, hogy én blogomban ilyen alpári szavakat megengedsz magadnak. Legyél szíves, és ne légy alpári!

aL_Ex 2016.05.31. 05:23:56

@MikeBoy:

Úgy ítélem meg, ebben a hozzászólásodban sincs semmi, amire érdemes volna válaszolni. A Wikipédiás linkjeidet meg felejtsd el. Önálló gondolataid és érveid úgy látom nincsenek.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.05.31. 05:55:33

@MikeBoy:

Ezt kérdezd tőle. Sokan utánoznak, elsősorban Soros által fizetett álcivil bérkommentelők, de akadnak szimpla vicces emberkék is.

BircaHang Média szerkesztősége · http://bircahang.org 2016.05.31. 05:59:46

@MikeBoy: @Balt:

Honnan tudható ki az igazi én? Az, akinek van cikke a bircahang.blog.hu-n, ez azonnal látható a névre kattintva. Azon a részen, hogy "ezekben a blogokban publikált:" - ha nincs semmi ott, nem írja ezt a blogot, akkor az nem én vagyok.

Egyébként meg nyilvános profiljaim vannak, szóval ellenőrozni lehet a legtöbb adatomat. Az utánzók meg anonímek.

aL_Ex 2016.05.31. 06:30:56

@MikeBoy:

"Tudsz reagálni normálisan?"
Mit nevezel te "normálisnak"? Azt kéne mondanom, amit hallani szeretnél.
Én viszont azt tartom normálisnak, ha a saját véleményemet mondom. A véleményem lehet, hogy nem tetszik neked, ehhez jogod van. Ezzel kergetnélek el a blogomból? Most én mondom azt, hogy megáll az eszem. Tőlem te olyasmit nem várhatsz el, hogy a szájad íze szerint válaszolgassak.

"Felfogtad, hogy olyan szavakat pakolsz egymás mellé, amiknek nincs közük egymáshoz?"
Azt majd én magam megítélem, hogy az egymás mellé rakott szavaknak van-e közük egymáshoz. felfogod, hogy te ezt nem írhatod elő nekem, minek lehet köze egymáshoz, és minek nem? a hiba lehet ám az "Ön készülékében" is.

"A neolibaralizmus diktatúrájából hogy a bánatban lesz liberálfasizmus?"
Olvasd el újra a cikket! Abban le van írva. Vagy baj van a felfogóképességeddel?

Megszokhattad volna már, hogy ebben az országban semmi nem az, aminek látszik. Sőt, ami még sokkal rosszabb, nem az, aminek mondják. A szocialista az nem szocialista, hanem kvázi-liberális. A liberális meg nem liberális, hanem neoliberális. Hogy miért mondom ezt? Mert a balliberális kormányzás egy ámokfutás volt, és teljesen neoliberális módon sült el. Az eredmények ezt igazolják. Ma már a közvélemény is úgy fogalmaz, hogy Magyarországon nincs baloldal. Néhány év vita után a közvélemény elfogadta gyakorlatilag elfogadta ezt, amit mi fogalmaztunk meg legelőször Magyarországon. De amikor el először kimondtuk, akkor mindenki lehülyézett bennünket. Ma már mindenki elfogadja, ha azt mondjuk, hogy ez csak afféle "álbal".

De mára kiderült, ami még ennél is rosszabb, hogy Európában, az egész Európai Unióban nincs baloldal, csak "álbal". Az ukrajnai konfliktusban és a menekültválságban kiderült az is, hogy az európai országok és az Európai Unió vezetői egytől egyik az Egyesült Államok bérencei, azaz idegenszívű. Szó sincs arról, hogy Európa a saját érdekei szerint cselekedne az ukrán válságban. Az USA diktátumai szerint támogatunk neonácikat Ukrajnában. Kiderült, hogy a politikában elvek egyáltalán nem léteznek, csak a puszta érdek van.

A menekültválságban pedig kiderült, hogy totális neoliberális diktátum érvényesül az európai politikában.

És akkor megkérdezném, hol van ebben liberalizmus? Hol van ebben humanizmus? Hisz a bevándorlókból abszolút biztosan munkanélküli lesz! Ez a humanizmus? És hol van a munkához való jog? Ami az őslakosokat és a bevándorlókat is egyaránt meg kellene, hogy illesse ahhoz, hogy egyáltalán humanizmusról beszélhessünk! Soros Györgyöt nevezzük humánusnak és filantrópnak, aki évi másfél millió bevándorlót akar Európára rátukmálni - anélkül, hogy a munkához való jogról szót ejtene? Szóval ez csak a nevében liberalizmus, de még névleg sem elégíti ki a humanizmus fogalmát.

Szóval Európában sincs baloldal. A liberális elitünk pedig csupán egy Amerika-barát csatlós politikusréteg. Azt belátom, hogy neked nem tetszik, ha valaki kimondja ezt. De cáfold, ha tudod! Ha nem tudod cáfolni, akkor csupán arról van szó, hogy nem értünk egyet. Nem tehetsz olyan kijelentést, hogy a másik hülye, mert nem ért veled egyet. Hülye akkor volnék, ha egyetértenék veled!

A liberális kamuflázst ugyanis a "hívek" beetetésére találták ki. A "hívek" alatt pedig kifejezetten "vakhitű" birkákat értek. Lehet cáfolni. De aki nem tudja bizonyítani az állítását, az nem is lehet más, mint vakhitű. Azt hiszem, ez logikus, nem?

Hozzáteszem, attól nem lesz igaza egyikőtöknek sem, hogy alpári módon kommunikáljátok a nagy semmit. Illetve a hangerőtől sem, hogy az alpáriságot minél hangosabban adjátok elő.

aL_Ex 2016.05.31. 06:36:52

@MikeBoy:

"Hát én alkotok" (Én)
"Alkothatsz. Csak ne várd, hogy erről a baromságról bárki is vitázzon veled vagy komolyan vegyen téged." (Te)
Akkor mégis, miért vitatkozol velem? Csak nem azt akarod ezzel mondani, hogy mégis komolyan veszel? Pedig nagyon lekicsinylően próbálsz beszélni velem.

"Semmi más nem történik csak tényleg nevetség tárgyává teszed magadat..."
Nem veszed észre, hogy te teszed nevetségessé magadat azzal, hogy a kimondott szavaid ellenére mégis komolyan veszel? Hisz itt erőlködsz azon, hogy meggyőzzél valamiről, amiről nem tudsz.

aL_Ex 2016.05.31. 06:39:46

@MikeBoy:

"Megáll az ész. Te azt sem tudod, ezeket a szavakat mire használják!"
Hogyne tudnám! Kamuflázsnak használják.
Hgy hülyének nézel, ezen nem változtat semmit. Csak azt bizonyítja, hogy vakhitű vagy.

aL_Ex 2016.05.31. 06:43:21

@chrisred:

Ezzel egyetértek. Örülök, hogy legalább te komoly véleményt fogalmazol meg.

aL_Ex 2016.05.31. 06:49:53

@chrisred:

"Szerintem a napnál is világosabb, hogy Orbán kormánya neoliberális gazdaságpolitikát folytat. "
Ezzel is egyetértek. Orbán unortodixiája is mindössze csak annyit jelent, hogy nem akar másoknak szabad betekintést engedni a saját maffia-politikájába. Ez vonatkozik az IMF kiebrudalására például. Azaz a szabadságharca csak propaganda szintjén létezik.

aL_Ex 2016.05.31. 06:53:24

Nna, reggel lett, mire utolértem magam. És 277 komment.

belekotty 2016.05.31. 07:55:54

@aL_Ex: Tudod mi a rasszizmus? Nem kellene megtanulnod ezen szavak jelentését, mielött hozzákombinálsz másokat?

belekotty 2016.05.31. 07:58:08

@aL_Ex: "És ugyan miért az idegen szavak szótárából kellene kisilabizálnom ezeknek a szavaknak a jelentését?" - Pedig a kérdése jogos volt, mert kiderült hogy nem tudod ezek jelentését.

aL_Ex 2016.05.31. 07:59:36

@belekotty:

Szerinted mi az, amit én rosszul tudok? Vagy úgy gondolod, hogy szociálrasszizmus nem létezik? Tóta W, például a "szubkultúra" fogalmának megteremtésével a szociálrasszizmus bűnebe esett.

aL_Ex 2016.05.31. 08:06:32

@belekotty:

"... kiderült hogy nem tudod ezek jelentését."
Szerinted... Mivel bizonyítod, hogy valamit is ne tudnák, amit ez a főtroll a rovásomra ír? Hogy nem válaszoltam neki? Ugyan már! Miért kellene minden provokációra válaszolnom?
Hogy valami kiderült volna, azt egy trollnak elhiszed? Csak mosolygok. Egy troll ellenőrizhtetelen állításainak hitelt adsz, de én nevetségesnek tartom, hogy nekiálljak bizonygatni olyasmit, hogy tudom-e, mi a rasszizmus.

Ezzel pedig azt akarom mondani, hogy a te kérdésed is provokáció. És ezt nevetségesnek tartom.

Hadd kérdezzem már meg, hogy te nő vagy? Nagyon nőiesnek érzem a logikádat. Olyan szőke nőnek gondollak. Valósziínő azért, mert a nickedről a kotkodácsolás jut eszembe.

belekotty 2016.05.31. 08:07:48

@aL_Ex: "Miért félnék a trollal vitatkozni? Hogy szellemi fölénye volna? Önnel szemben lehet, hogy fölényben van. Én viszont nem tartom érdemesnek arra, hogy a primitív provokációira válaszoljak, mert annyira nem üti meg a színvonalat. "

Ez a válaszod hármashatárhegynek végképp szánalmas. Amikor a vezértroll itt volt, akkor kussoltál, majd az éjszaka leple alatt merted csak összeszedni magad.

"Én viszont nem tartom érdemesnek arra, hogy a primitív provokációira válaszoljak"

Hány esetben is válaszoltál neki? :-)) Ha jól számoltam tizenhétszer. Ráadásul ezt a tizenhét válasz után írtad le. Szánalmas vagy.

Ő csak azt kérte számon hogy miért zagyválsz össze két idegen fogalmat. Erre nem voltál képes válaszolni. Nem fogod fel hogy a neoliberalizmus egy gazdasági fogalom, semmi köze a liberalizmushoz mint világnézethez. A vezértrollnak te csak ujjgyakorlat vagy.

belekotty 2016.05.31. 08:09:03

@aL_Ex: "Hogy nem válaszoltam neki? Ugyan már! Miért kellene minden provokációra válaszolnom?"
Háááát... fetrengek a röhögéstől. :-)) Tizenhétszer válaszoltál neki!

aL_Ex 2016.05.31. 08:10:22

@belekotty:

Jó, hát akkor szánalmas vagyok. Szarok rá. De egész nyugodtam hozzátehetek még egy "d" betűt, hogy értsd, neked szól.

belekotty 2016.05.31. 08:12:52

@aL_Ex: Hogy nő vagyok-e?
Nézz körbe ezen a fórumon!

www.harcosokklubja.hu/index.php?showtopic=1441

aL_Ex 2016.05.31. 08:14:12

@belekotty:

Képes voltál megszámolni? Hát ez csúcs. A saját blogomban válaszolni szoktam mindenkinek - már csak illemből. Akkor is válaszolok, ha nem óhajtok semmi érdemi dolgot közölni a címzettel. Te ilyesmiből vonsz le következtetéseket?

Ezek után már kezdem azt gondolni, hogy elhibázott dolog neked válaszolni. Emberileg egészen biztosan, mert nem érdemled meg.

aL_Ex 2016.05.31. 08:16:35

@belekotty:

Nem igazán érdekel. Te azt hiszed, hogy a kötekedés férfias tulajdonság? Miközben a szellemi képességeid talán a béka segge alatt vannak - abból ítélve, amit az én blogomban produkáltál.

aL_Ex 2016.05.31. 08:19:47

@belekotty:

Na, meg abból is ítélve, ahogy a főtroll szellemi képességei iránt mutattál lelki rokonságot.

belekotty 2016.05.31. 08:21:14

@aL_Ex:

"Miért kellene minden provokációra válaszolnom?"

"A saját blogomban válaszolni szoktam mindenkinek - már csak illemből."

Perceken belül ellentmondasz önmagadnak. Szánalmas vegődés amit csinálsz.

"Nem igazán érdekel. " - Akkor miért kérdezted hogy nő vagyok-e? :-)) Öcsisajt! Annyi eszed nincs hogy összhangab legyél a percekkel elöbb leírt mondataiddal! Na szevasz! Én megyek dolgozni.

aL_Ex 2016.05.31. 08:23:42

@belekotty:

Legyen meg a te akaratod. akkor nem válaszolok többet. Kopjál le rólam. Figyelmeztetlek, hogy a következő lépésem a kitiltás lesz. Tele van a hócipőm az ilyen kötekedő alakokkal.

aL_Ex 2016.05.31. 08:28:41

Énrajtam egy ilyen "belekotty" ne szánakozzon! Már hanyadszor mondja el, hogy szánalmas vergődés, amit csinálok? Hát akkor nem vergődök többet, hanem kidobom, ahogy a macskát szokták.
Semmi érdemi tartalma a kommentjeinek nincs, csak kötekedés az egész. Ő a kettes számú troll, a főtrollal nagyszerűen megtalálták egymást.

aL_Ex 2016.05.31. 08:53:16

Ez is egy "szubkultúra" ám, a "liberális", aki a saját kultúrgőgjét csak úgy tudja kiélni, hogy a másikat önmagánál is hülyébbnek nézi. Például olyan kijelentésekkel, hogy én nem tudom, mi a "liberalizmus", meg a "neoliberalizmus", meg a "fasizmus". A legújabb ilyen vád, hogy nem tudom, mi a "rasszizmus".

Megnyugtatok mindenki, nagyon jól tudom, hogy mi a nagyképűség. Különösen, ha valaki alaptalanul teszi az okosat. Mint az ilyen "belekotty"-félék is. Meg a "teuto-nordikus paraszt". A harmadik, aki bizton ebbe a körbe sorolható, az MikeBoy.

Sir Galád 2016.05.31. 09:22:51

@aL_Ex: Ó bocsánat, nem tudtam, hogy magadnak kommentelgetsz mások nevében, a skizofrénia sok mindent megmagyaráz ezzel az írással kapcsolatban. Remélem senki nem visz be kihallgatásra, miközben megkínoznak, remélem munkatáborba se kerülsz, elgázosítás meg pláne nem lesz, mert más a véleményed. Bár amekkora fasizmus van, ki tudja? Múltkor is, hogy elbántak Ákossal.

aL_Ex 2016.05.31. 09:26:36

@Sir Galád:

Ugyan már, nem magamnak kommentelgetek, csak felbosszantott ez a balfácán. De ha kötekedni akarsz, csak szólj, tudni fogom, hogy mit tegyek! Most megfelelő hangulatban vagyok ahhoz, hogy megtegyem, amire provokálsz.

belekotty 2016.05.31. 09:43:16

@aL_Ex: Mi van öcsi? :-)) Nem bírod idegekkel? Helyes! Tiltsál csak ki minket! Az MNO-n 500 nickem volt. 46 másodperc volt az újraregisztrálási rekordom! A vezértrollal ha packázol, megszívod, mert annyi nickje van mint égen a csillag és a net széltében-hosszában újra és újra hülyét fog belőled csinálni.

aL_Ex 2016.05.31. 09:44:33

@Sir Galád:

Milyen "mások nevében" kommentelgetek magamnak? A magam nevében írtam új kommenteket! Nem látod, hogy a saját nickem áll ott?
A kommentem pedig valójában egy üzenek azoknak, akiket illet. A lényege pedig ugyanaz, amit most személy szerint neked írok: RÜHELLEM A PROVOKÁTOROKAT!

"Remélem senki nem visz be kihallgatásra, miközben megkínoznak, remélem munkatáborba se kerülsz, elgázosítás meg pláne nem lesz, mert más a véleményed. Bár amekkora fasizmus van, ki tudja?"
Ha a liberálfasizmusról szóló cikkemre célzol ezzel a megjegyzéseddel, akkor közlöm veled, ahhoz, hogy egy rendszer manapság fasizmusként éljen meg az ember, bőven elég, hogy elveszítse a munkáját. Nem kell hozzá se Gestapo, se munkatábor, se gázkamra. A munkanélküliséget anélkül is halálra ítéltként éli meg az ember.

aL_Ex 2016.05.31. 09:51:33

@belekotty:

Erre vágytál, a kitiltásodat megkaptad.
Viszont csak a magad nevében beszélj. Ha más is a kitiltottak sorsára vágyik, majd szól a saját nevében.
Nehogy azt hidd, hogy a királyi többes szám használatával egy szemernyivel is okosabb leszel!

Egy gyengeelméjű szívatásától pedig nem ijedek meg. Ahhoz sokat kéne tanulnod neked is, meg a "teuto-nordikus parasztnak" is, hogy hülyét tudjatok csinálni belőlem.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 10:31:13

@aL_Ex: nincs blogom és nem tudok jól írni, meg nem is akarok. A cikk azért rossz, mert nem tárgyilagos, inkább csak próbálsz bevezetni egy fogalmat ami viszont alkalmatlan a meggyőzésre. Indulatokat gerjesztő, inkább hergelésre jó, nem meggyőzésre, akit viszont meg kéne győznie abban zsigeri ellenálást ébreszt.

Sokkal több érv, tény kellene és sokkal kevesebb rizsa. Nem az a lényeg, hogy ki ostoba, ki nem, nem a táborokat kellene erősíteni, hanem rávilágítani a lényegre, mi lenne a cél, hogyan próbáljuk elérni, hol siklik félre a dolog és miért, és miért nehéz mindezt felismerni a rendszeren belülről. Hol ütköznek az egyéni célok a közösségi célokkal és miért van a pokolba vezető út jóindulattal kikövezve.

A neoliberalizmust támogatók ugyanis többségükben jó emberek, nem is feltétlenül ostobák, és a neoliberalizmust támogató érvek általában logikusnak hangzanak. Csak mivel a célok nincsenek végiggondolva rendesen, meg a peremfeltételek, ráadásul az egyén szempontjából minden hihető és sokszor működőképes is, nem könnyű felismerni, hol a hiba. De az ilyen liberálfasizmusozással azonnal elveszted a jóindulatot és pont azokat zárod ezzel ki a vitából akiket meg kéne győznöd, mert jön az egymás leostobázása és hasonlók. Ez egy kapcsoló, ami azonnal megszünteti a gondolkodást. Cimkézésre csak cimkézés lehet a válasz, nem is érdemes rá több szót és erőfeszítést vesztegetni, tudod. Tehát ha meggyőzni akarsz, legyél tárgyilagos és érvelj higgadtan.

Sir Galád (már foglalt) 2016.05.31. 10:46:07

@aL_Ex: Akkor tisztázzuk. Leírom sorrendben az eseményeket, mert látom, hogy problémáid vannak vele.

1. Valaki azt írta, hányadék a cikked.
2. Te azt válaszoltad neki, hogy a stílusa minősíti.
3. Én azt mondtam, egy szinten van ezzel a cikkel.
4. Te azt mondtad, még szép, hogy egy szinten vagy, mivel te írtad.
5. Én ekkor rávilágítottam, hogy te kommentelsz mások nevében?
6. Erre írtál egy jópofi választ
7. Írtál egy haragudós választ.

Ha a gázkamra, meg a munkanélküliség ugyanazt jelenti, akkor tényleg fogalomzavaraid vannak. Ha pedig mindenki provokátor, aki nem ért egyet veled, ez nem csak skizofrénia, hanem paranoia is.

aL_Ex 2016.05.31. 11:23:13

@Jean Sol Partre:

"A cikk azért rossz, mert nem tárgyilagos, inkább csak próbálsz bevezetni egy fogalmat ami viszont alkalmatlan a meggyőzésre. Indulatokat gerjesztő, inkább hergelésre jó, nem meggyőzésre, akit viszont meg kéne győznie abban zsigeri ellenállást ébreszt."

Ha azt mondod, hogy nem (elég) tárgyilagos a cikkem, az jogos kritikának elfogadom. Törekedtem ugyan tárgyilagosságra de nem igazán sikerült. A többi megfogalmazásban is igazad lehet. Kétségtelen, hogy indulatokat ébreszt magának a liberálfasizmusnak a fogalma. Ezt nem is szándékoztam elkerülni. Bennem is indulatokat ébreszt, hogy ilyesmit kell az embernek elszenvednie - mások passzív hozzáállása miatt. Ami alatt azt értem, hogy a liberálisok ignorálják az ilyesféle kérdések társadalmi vitáját.

Nem akarok meggyőzni senkit, tudom úgy is, hogy ez reménytelen. Egyedül csak arra apellálok, hátha valakiben felébred a szégyenérzet. Ha valaki tudatosan "idegenszívű", azt te nem tudod meggyőzni, mert eleve letagadja, hogy neoliberális volna. Tudod mennyit hallgattam én ezt, hogy liberálisnak lenni, az egy életforma, egy életfelfogás, és hogy ennek semmi köze a neoliberalizmushoz? Hogy mosom kezeimet mindenféle szociális válságért?

A vitapartner jóindulatát meg lehet érezni. Az egész vitában egyetlen ember volt a liberális oldalon, akiben tegnap ezt a jóindulatot érezte. De az a vitapartner úgy is kezdte, hogy ezt és ezt elismerem. Az ilyen vitapartnerrel másképp kommunikálok én is. Nem is vitatkozok, hanem inkább beszélgetek vele. Viszont aki nem úgy kezdi, annak a jóindulatát és jóhiszeműségét eleve kétségbe is vonom.

"A neoliberalizmust támogatók ugyanis többségükben jó emberek, nem is feltétlenül ostobák, és a neoliberalizmust támogató érvek általában logikusnak hangzanak."
Mit jelent az, hogy valaki jó ember? Mondjuk rendes családapa? Ha arra célzol, hogy jóhiszemű módon liberális, azt kétségbe vonom. A táborelvű liberális nem jóindulatú, hanem kifejezetten rosszindulatú. A táborelvűség ezt eleve feltételezi. Te tőlem elvárod a tárgyilagosságot (ami jogos is, hiszen én írtam a vitaindítót), de a táborelvű vitapartner ezt eleve lehetetlenné teszi. Mert ő csak azt látja, hogy az Orbán-rendszer fasisztoid, és bármi áron le kell váltani. Az ő szemével nézve egy neoliberális kormány csak jobb lehet, mint az Orbán-rendszer. Szerintem pedig ez egyáltalán nincs így. Meg a 2/3 szerint sem. A 2/3 ugyanis azt mondja, adjunk hálát az istennek, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök. Akár tetszik, akár nem, ez a demokratikus többségi akarat. Innentől kezdve világos, hogy a táborelvű liberálist az elvakult Orbán-fóbia jellemzi. Az ilyen vitapartner korrekt és tárgyilagos párbeszédre nem is képes. Meg lehet győzni az ilyent valamiről? Ennyire naiv nem vagyok.

"Sokkal több érv, tény kellene és sokkal kevesebb rizsa."
Ez jogos.

"De az ilyen liberálfasizmusozással azonnal elveszted a jóindulatot..."
Miért hallgatnék erről? Hisz éppen ez a lényeg! Én komolyan gondolom, hogy az Egyesült Államok világhatalmi törekvése fasizmusba fog torkollani. Abban igazad van, hogy azt tárgyilagosan érvelve le kellett volna írni, milyen jelei voltak eddig, pl. hány áldozata volt a Pinochet-rezsimnek Chilében stb.

Mit lehet meggyőzni azokon, akik a munkához való jogról megfogalmazott konkrét kérdést minden szó nélkül, simán ignorálják? Hiszen a meggyőzés korrekt párbeszédet feltételezne. Az ignorálás pedig kitérés az érvelés elől.

Mindent egybevetve én sem vagyok elégedett sem a cikkemmel, sem a vitával. De én sem vagyok író.

aL_Ex 2016.05.31. 11:34:38

@Sir Galád (már foglalt):

Elnézést kérek azért hogy félreértettelek. Én azt hittem, a szavaidat úgy kell érteni, hogy ÉN vagyok egy szinten a cikkemmel. Erre válaszoltam, hogy még szép, hiszen én írtam. Fogalmam sem volt arról, hogy egy harmadik személyről beszélsz. Fogalmazhattál volna érthetőbben is.

Utálom az alpáriságot. Mi az, hogy "hányadék"? Az én cikkemben mi az alpári, hogy szerinted az alpári kommentelő egy szinten van a cikkemmel? A "liberálfasizmus" fogalma talán alpári? Szerintem nem. Még akkor sem az, ha valaki sért a fogalomban tükröződő kritikai tartalom.

Hogy én kommentelgetek mások nevében, azt meg egyszerűen gúnyolódásnak vettem. Lehetséges, hogy ez is félreértés volt a részemről? Ha így van, azért is elnézést kérek!

pitcairn2 2016.05.31. 11:48:01

@chrisred:

jól mutatja az itteni diskurzus színvonalát, hogy a klasszikus liberális értékeket képviselő libertáriusok csak a te kommentedben jelennek meg itt (futólag...)

különben nem véletlenül nevezték át magukat, mivel a mai liberalizmus kapcsán ők még jóindulattal is csak szocializmust látnak... (csúnyábbakat most inkább ne írjunk...)

Jean Sol Partre 2016.05.31. 11:50:12

@aL_Ex: "Nem akarok meggyőzni senkit, tudom úgy is, hogy ez reménytelen. Egyedül csak arra apellálok, hátha valakiben felébred a szégyenérzet. Ha valaki tudatosan "idegenszívű", azt te nem tudod meggyőzni, mert eleve letagadja, hogy neoliberális volna. Tudod mennyit hallgattam én ezt, hogy liberálisnak lenni, az egy életforma, egy életfelfogás, és hogy ennek semmi köze a neoliberalizmushoz? Hogy mosom kezeimet mindenféle szociális válságért?"

Ha nem akarsz meggyőzni senkit, minek írsz posztot? A szégyenérzet is csak abban támadhat fel, aki elgondolkodik és megérti amit mondani akarsz, tehát meg kell győznöd. Ráadásul szerintem a szégyenérzetnek semmi értelme, mire mész vele?
Nem nagyon értem, mi az, hogy valaki tudatosan "idegenszívű", nem tudok ezekkel a fogalmakkal mit kezdeni. Alapvetően gondolkodó emberek járnak errefelé, akiknek mind más tapasztalatuk van a világról, mást tartanak fontosnak és más következtetésre jutnak mindezek alapján. Nevezhetjük jóhiszeműségnek is, igen.
A liberalizmus szerintem sem egyenlő a neoliberalizmussal, és aki liberális az nem feltétlenül neoliberális, csak nagyon könnyen becsalható a neoliberalizmus csapdájába. Még csak azt sem gondolom, hogy a liberalizmus önmagában egyedüli okozója a neoliberalizmusnak, egy liberális simán láthatja, mi a gond és segíthet a megoldásban. Manapság az emberek nem szeretnek sokat gondolkodni, vannak bizonyos hívószavak amik jól működnek, panelek amikből szépen összeáll egy rendszer, egy "gondolkodási fal" ami aztán el is takarja amit nem szeretnénk látni. Ez nem tábori gondolkodás, csak sematikus, de megfelelő érvekkel kizökkenthető az ember (onnan tudom, hogy engem is kizökkentett).

Az Orbán kormány szerintem is fasisztoid és le kell váltani, mert az Orbán kormány ráadásul neoliberális is. Egy jobb neoliberális kormány igenis jobb lenne nála, és nem is lenne nagy kunszt. A mai világban nem nagyon látom, egy ország hogy vonhatná magát ki a globális rendszerből. Mindenki aki azt állítja, megpróbálja, az szerintem hazudik és lop, és a szép jelszavak leple alatt a saját pecsenyéjét sütögeti, diktatúrát épít. Putyin is, Orbán is, a többiek is. Arról most nem beszélek, hogy a 2/3 az 1/4 vagy annyi se :)

Szerintem, ha nem idegesíted fel az olvasókat mindenféle cimkézéssel, hanem világosan érvelsz, sokkal több eredményt érsz el. Ráadásul kár keverni a dolgokat, egy dolog a neoliberalizmus és annak a társadalomra való hatása, másik dolog (még ha hasonló eredetű is) Amerika katonai és hatalmi befolyása a világra, a manipulációi és világhatalmi törekvései. A másodikkal nem fogsz meggyőzni senkit arról, hogy a neoliberalizmus rossz, mert nincs közvetlen összefüggés.

pitcairn2 2016.05.31. 11:52:14

@chrisred:

megjegyzem a Goldberg-féle könyvtől még a libertáriusok is elhatárolódtak

mises.org/library/liberal-fascism-secret-history-american-left-jonah-goldberg

az alapvetéssel persze egyetértenek, a könyvet azonban tárgyi tévedésekkel telezsúfolt hevenyészett fércmunkának tartják...

Jean Sol Partre 2016.05.31. 11:52:47

@chrisred: ritkán értünk ennyire egyet.

pitcairn2 2016.05.31. 11:53:26

@Jean Sol Partre:

az újbeszél korában a szavak már rég elvesztették az eredeti értelmüket:)

pitcairn2 2016.05.31. 11:55:19

@chrisred:

"neoliberális" = szocdem:)

pitcairn2 2016.05.31. 12:04:19

@chrisred:

ez a derék Goldberg még a magyar történelmet is átírta az opusz keretében:)

„I have saved the best for last. He says that Napoleon's "victories against the Austro-Hungarian Empire prompted the captive nations of the Hapsburgs to greet him as 'the great liberator.' He beat back the authority of the Catholic Church, crowning himself Holy Roman Emperor…" (p. 41). No, no, Mr. Goldberg. Emperor Francis II, who had meanwhile become Emperor Francis I of Austria, dissolved the Holy Roman Empire in 1806. The Austro-Hungarian Empire did not come into existence until 1867, although of course the Habsburgs ruled over both Austria and Hungary throughout the nineteenth century.”

mises.org/library/liberal-fascism-secret-history-american-left-jonah-goldberg

pitcairn2 2016.05.31. 12:07:12

@chrisred:

Goldberg "munkássága" inkább az alaptétel lejáratására alkalmas...

talán ez is volt az egész projekttel a célja...

az orbitális tárgyi tévedések (lásd fentebb) még a mű egyébként értékes részeit is hiteltelenítik...

röhögő 2016.05.31. 13:00:22

@aL_Ex: Pedig máris hülyét csináltunk belőled, mert elkezdted a letiltásokat. :-))

röhögő 2016.05.31. 13:03:54

@aL_Ex: Olyan idióta szóösszetételeket én is tudok csinálni mint a liberálfasizmus. Például egészségesbetegség. Na ahhoz mit szólsz? Kb ennyi értelme van. De mit látod mások is kiröhögnek a hülyeséged miatt, mert kevered a liberalizmust a neoliberalizmussal.

belekotty

ui. Van még egy csomó nikkem, úgy hogy jácc6unk :-))
De majd figyelek rád amikor kimoccansz a blogodból. Gondolom ahhoz is gyűjtened kell majd a bátorságot, mint ahogy Kurt úrfinak válaszoltál. Stikában, éjszaka.

röhögő 2016.05.31. 13:05:54

@aL_Ex: De ahogy nézem nem nagyon mersz kimozdulni a saját világodból, csak elvétve.

röhögő 2016.05.31. 13:09:35

@aL_Ex: "Figyelmeztetlek, hogy a következő lépésem a kitiltás lesz. Tele van a hócipőm az ilyen kötekedő alakokkal. "

Pedig jövök még! :-)) Valahol van Java automatám a regisztrálásra, csak elő kell keresni. Annak csak a robot elleni képen látható szöveget kell beírni. Kb annyiba kerül beregisztrálnom, mint neked letiltani.
Bár annyit te nem érsz!

aL_Ex 2016.05.31. 13:14:38

@Jean Sol Partre:
I. rész

"Ha nem akarsz meggyőzni senkit, minek írsz posztot?"
Összefoglalom, letisztázom a gondolataimat. Magamnak írok, akár unaloműzésből is, vagy fontosnak tartom. Tornáztatom és frissen tartom az agyamat.
Naivitás volna azt hinni, hogy elvakult (vakhitű) embereket meg lehet győzni. Legfeljebb arról lehet szó, hogy belátják valamely tévedésüket. Ez pedig lehetséges.

Például, ha valaki valóban emberjogi liberális, akkor válaszolnia kell tudnia arra a kérdésre, hogy mi van a munkához való joggal? Ha nem válaszol erre a kérdésre, akkor hazugság és puszta önámítás, hogy emberjogi liberális. Ilyen egyszerű.

"Nem nagyon értem, mi az, hogy valaki tudatosan "idegenszívű", nem tudok ezekkel a fogalmakkal mit kezdeni."
Azt értem alatta, hogy valaki csak falból liberális. Kamuflázs, hogy liberális, mert valójában neoliberális. Tágabb értelemben az Egyesült Államok érdekeit képviselő személy, aki azzal indokolja a cselekedeteit, hogy ez felel meg a liberális értékrendnek. Az ilyen személy hazudik. A saját neoliberális értékrendjének lehet, hogy ez felel meg, de mit törődik az ilyen ember a társadalom érdekével?

Én egyáltalán nem tartom jóhiszeműnek azt a személyt, aki érdekből (politikai megfontolásból) hazudik. Olyan politikusokat sorolok ide, aki például azzal eteti a szavazóit, hogy a szocialista párt majd szocialista programot fog megvalósítani, aztán mégis neoliberális módon kormányoz. És az első dolga, amikor kormányra kerül, hogy ellátogat Washingtonba instrukciókért. Ezt én nem vagyok hajlandó jóhiszeműségnek nevezni. Ez tudatos hazugság. Hogy az egyszerű blogger mit gondol erről, az más kérdés. Ebben a körben valószínűleg kevesebb, aki tudatosan hazudik, és több a jóhiszemű, de vakhitű. A vakhitű lehet, hogy "rendes" ember, de ostoba.

"A liberalizmus szerintem sem egyenlő a neoliberalizmussal, és aki liberális az nem feltétlenül neoliberális, csak nagyon könnyen becsalható a neoliberalizmus csapdájába."
Ezt elfogadom. De azért elvárnám, hogy értse a különbséget a két dolog között. Azonban aki most hirtelen a Wikipédiában keresi a különbség megfogalmazását, az nem igazán tudja, hogy miről van szó.

"Még csak azt sem gondolom, hogy a liberalizmus önmagában egyedüli okozója a neoliberalizmusnak, egy liberális simán láthatja, mi a gond és segíthet a megoldásban."
Nem állítottam olyat, hogy a liberalizmus volna az okozója a neoliberalizmusnak.
Viszont azonnal megkérdezem, hogy aki látja a problémákat, az miért is nem tesz ellenük? Mert ha nem tesz ellenük, akkor asszisztál nekik. Bűnösök között cinkos, aki néma.

"Manapság az emberek nem szeretnek sokat gondolkodni, vannak bizonyos hívószavak amik jól működnek, panelek amikből szépen összeáll egy rendszer, egy "gondolkodási fal" ami aztán el is takarja amit nem szeretnénk látni."
Pontosan ebből áll össze a kamuflázs. Nagyon jól leírtad.

"Ez nem tábori gondolkodás, csak sematikus, de megfelelő érvekkel kizökkenthető az ember..."
De az már táborelvű gondolkodás, amikor valaki azt mondja, hogy a liberalizmusnak nincs alternatívája, ez ma a világon a legsikeresebb társadalmi rendszer. Az Orbán-fóbia meg pláne táborelvű magatartás. Kizárt, hogy más lenne.

aL_Ex 2016.05.31. 13:25:54

@Jean Sol Partre:

"Az Orbán kormány szerintem is fasisztoid és le kell váltani, mert az Orbán kormány ráadásul neoliberális is."
Egyetértek. Váltsa le, aki le tudja váltani! Csakhogy itt szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy nagyjából kétharmados többsége van. A liberálisok a gőgjükkel (és az ámokfutásukkal) olyan sikeresen megutáltatták magukat a magyar néppel, hogy a választásokat megnyerni a Fidesszel szemben gyakorlatilag nincs esély. Valójában nem is Orbánt kell a demokratikus ellenzéknek legyőznie, hanem a közutálatot. A magyar választópolgár már dacból sem szavaz a demokratikus ellenzékre.

"Egy jobb neoliberális kormány igenis jobb lenne nála, és nem is lenne nagy kunszt. A mai világban nem nagyon látom, egy ország hogy vonhatná magát ki a globális rendszerből."
Nem gondolom, hogy nem lenne nagy kunszt. A liberálisokra a törpe kisebbség hajlandó csak szavazni. Szinte lehetetlen, amiről beszélsz. Akkor lennénk a legnagyobb bajban, ha Orbán Viktor valamilyen okból megbukik, pl. egészségügyi okokból nem tudja a munkáját ellátni. Kit választanak akkor meg helyette? Egyedül a Jobbik marad, mint alternatíva. Te még nem érzed, milyen bajban vagyunk. Imádkozhatunk, hogy a Fidesz minél tovább bírja.

Másrészt pedig a neoliberális gazdaság- és társadalompolitika fenntarthatatlan. Az embertelen jellege miatt közeleg az apokalipszis. Ha a globális kapitalizmus képes ezt az az apokalipszist katonai erővel megakadályozni (vagy leverni), akkor valóban létrejön egy globális fasiszta rendszer, egy rendőrállam. Annak te milyen jövőt jósolsz? Élvezni fogjuk azt az életet?

A legjobban pedig az zavar engem az egészben, hogy ti - nagyon sokan - ezt akarjátok. Látom rajtad, hogy te a neoliberalizmusnak tudatos apologétája vagy. És azt mondod, hogy ez nincs összefüggésben azzal, hogy a neoliberalizmus rossz. Innentől nincs is értelme kettőnk párbeszédének. Nem is tudom, hogy mit akarsz tőlem, minek írsz egyáltalán nekem.

Természetesen nem akarlak meggyőzni, most is azt mondom, mert értelmetlen dolog volna. Megyünk tovább a teljes összeomlás és a pusztulás felé. És ebben nagy szerepe van annak, hogy a szembenálló felek között nincs semmi készség konszenzusra, de még kompromisszumra se. Néha már szégyellem magamat, hogy magyar vagyok. Annyira lesújtó ilyesmivel találkozni.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:45:51

@aL_Ex: "Például, ha valaki valóban emberjogi liberális, akkor válaszolnia kell tudnia arra a kérdésre, hogy mi van a munkához való joggal?"

Persze, és ha értelmesnek érzi a vitát, válaszol is, hogy persze, mindenkinek joga van a munkához. Az egy második szint, hogy elgondolkodjon, van-e lehetősége mindenkinek élni ezzel a jogával, de még akkor is ott van az érv, hogy ha nincs, akkor tanuljon és akkor majd lesz. Ezek trivialitások, és innen már nehéz továbblépni, hogy na és mi van, ha tanulni sincs lehetősége, vagy tehetsége, akarata, bármi. Az itt kommentelők jelentős része valamennyire tanult, személyes tapasztalatai alapján ez az egyéni boldogsághoz vezető út, tehát logikusan mindenkinek így kell tennie. Nehéz belátni, hogy nem lehet így általánosítani, mert elfedi az egészet a "legyen joga hozzá" generálkívánság. Olyan ez, mint amikor a férfi azt mondja a nőnek, neked is ugyanannyi időd volt orgazmust elérni mint nekem.

"Azt értem alatta, hogy valaki csak falból liberális. Kamuflázs, hogy liberális, mert valójában neoliberális. Tágabb értelemben az Egyesült Államok érdekeit képviselő személy"

Ugyanmár, nem kémfilmben vagyunk, az itt kommentelgetők nem ügynökök, nem képviselik senki érdekeit, legalábbis nem tudatosan, nem szándékosan. A profi politikusok más tészta, de itt nem ez van. És az "ostobázás" se vezet sehová, ha valaki valamit nem tapasztalt, sőt, az ellenkezőjét tapasztalta, attól még nem ostoba. Ez is csak egy cimkézés, ha már nincs érvünk akkor remek, de leginkább a vita ellehetetlenítésére jó, ez is csak becsukja a füleket és saját magunkat cimkézzük meg vele.

"De azért elvárnám, hogy értse a különbséget a két dolog között. Azonban aki most hirtelen a Wikipédiában keresi a különbség megfogalmazását, az nem igazán tudja, hogy miről van szó."

Manapság a fogalmak elvesztették az értelmüket, mindenki használja valahogy, senki se tudja im az eredete, az eredeti értelme. Meg mindenkinek "saját világnézete" van, szemezget innen-onnan, katyvasz az egész, nincs liberális meg neoliberális ember, fogyasztó van aki valahogy látja a világot, jó esetben olvasott könyveket is, rossz esetben a facebookról szerezte be a világnézetét. Ha szeretnéd, hogy az olvasó értse a különbséget, akkor magyarázd el neki röviden, mert különben csak félreértések lesznek.

A liberalizmusnak (sőt a neoliberalizmusnak) jelenleg tényleg nincs alternatívája, legalábbis olyan, ami működne is és az embereknek tényleg jobb lenne tőle. Ahogy mondtam, szerintem aki ma alternatívát nyújt, az ugyanolyan kamuflázs elvekkel operál, saját hatalmát építi és alapvetően diktatórikus rendszert épít.
Nincs olyan utópia se, ami versenyezhetne. Akiknek nagy szüksége lenne a változásra, azoknak lehetősége se nagyon van ilyet kitalálni, nemhogy érvényesíteni, a többieknek meg nem érdeke és eszükbe se jut.

"Az Orbán-fóbia meg pláne táborelvű magatartás. Kizárt, hogy más lenne."

Miért kizárt?

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:49:41

@aL_Ex: "A legjobban pedig az zavar engem az egészben, hogy ti - nagyon sokan - ezt akarjátok. Látom rajtad, hogy te a neoliberalizmusnak tudatos apologétája vagy. És azt mondod, hogy ez nincs összefüggésben azzal, hogy a neoliberalizmus rossz."

Nem, én csak realista vagyok. Sajnos nem találták még fel azt a rendszert ami leválthatná a neoliberalizmust. Azt nem hiszem, hogy katonai erővel fenntartható lenne, de szerintem csak akkro lesz vége, ha elfogytak a gazdasági gyarmatok és a bőrünkön érezzük majd a fenntarthatatlanságát.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:51:01

@aL_Ex: abban pedig egyetértünk, hogy jelenleg nincs kormányképes erő, a Jobbik rosszabb az Orbán kormánynál is, más meg nincs. Ettől még az Orbán kormány rossz és kellene helyette egy jobb.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 13:51:43

Jól látom, hogy rengeteg kommentet kiirtottál? Miért?

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:03:36

Nocsak, nocsak! Elkezdődött a kitiltogatás? :-)) Érvek nem is voltak, ahhoz gyenge vagy.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:05:11

@aL_Ex: Sebaj! belekottynak szerintem van egy valag usere. De majd másütt vadászunk rád, ahol nem tudsz kitiltani minket. Úgyhogy arra számíts, ott fogunk égetni ahol csak tudunk!

aL_Ex 2016.05.31. 14:05:22

@Jean Sol Partre:

Valóban takarítottam. Egy troll szállt rám "belekotty" nicken, akit kitiltottam. Később visszajött "röhögő" nicken. Az ő kommentjeit takarítottan. Valószínúleg a kapkodásban véletlenül töröltem "pitcairn", pedig őt nem akartam törölni. Elnézést kérek tőle! Észrevettem én is, és éppen azon voltam, hogy visszategyem, de megelőztél.

aL_Ex 2016.05.31. 14:06:09

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:

Javaslom, hogy ne kezd el a kötekedést, mert mész a haverod után.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:06:35

sikerült már a neoliberalizmus és a liberalizmus között különbséget felfognod?

aL_Ex 2016.05.31. 14:07:53

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:

Ez ellen is van orvosság. legfeljebb nem megyek oda, ahol ti vagytok otthon. Megvagyok én a trollok nélkül is.

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] 2016.05.31. 14:07:57

@aL_Ex: Csak nyugodtan! Eddig egy értelmes mondatot nem tudtál írni, a kitiltogatás a saját pályádon, az a te szinted. Ez pont ugyanolyan gyávaság mint hogy nem válaszoltál, aztán az éjszaka leple alatt mertél csak írni.

aL_Ex 2016.05.31. 14:14:56

Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény] is elment a haverja után. Nincs szükségem liberális trollokra. Honnan veszi azt a pofátlanságot, hogy én köteles volnék eltűrni a zaklatásait? Ha kell, még a posztomat is piszkozatolom (vagy akár harakirizem) azért, hogy egy ilyen tahó parasztot levakarjak magamról.

A liberális troll semmivel sem különb bármilyen más "vallásúnál".

aL_Ex 2016.05.31. 14:42:32

@Jean Sol Partre:

„Persze, és ha értelmesnek érzi a vitát, válaszol is, hogy persze, mindenkinek joga van a munkához. Az egy második szint, hogy elgondolkodjon, van-e lehetősége mindenkinek élni ezzel a jogával, de még akkor is ott van az érv, hogy ha nincs, akkor tanuljon és akkor majd lesz. Ezek trivialitások…”
Nem, ezek nem trivialitások. Elbeszélünk egymás mellett.

Ha nincs lehetősége mindenkinek élni ezzel a jogával, akkor ez a jog smafu, szart se ér. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy valóság legyen! Volna is rá lehetőség, akár a munkanélküliség teljes felszámolására is. Hogy hogyan? A munkaidő csökkentésével. Ez kizárólag csak szándék és akarat kérdése. És ne mondd azt, hogy ennek nincs realitása, mert az cinikus válasz volna! Helyre kell állítani a népszuverenitást, és máris lesz realitása! Méghozzá globálisan kell helyreállítani a népszuverenitást – persze nem nekünk, hanem a világ összes népének!

Mit jelent az, ha valaki tanul? Egyénileg javulnak az elhelyezkedési lehetőségek. De a tanulás önmagában egyetlen munkahelyt sem teremt, azaz egyetlen fővel sem csökken a munkanélküliség. A munkanélküliség felszámolása szempontjából ez a javaslat irreleváns. Ha minden munkavállaló doktori diplomával rendelkezne, akkor doktori címmel lennének munkanélküliek.

A munkához való jogon igenis azt értem, hogy aki dolgozni akar (értsd bérmunkát szeretne végezni), az hozzá is jusson a munkához. Nos, aki ezt a jogot nem veszi komolyan, az ne beszéljen emberi jogokról! ez csak a formalitások szintjén megvalósuló emberi jog, a nesze semmi, fogd meg jól. Valójában a kirekesztés valósul meg. Ez olyan egyenlőség, mint amit az öröklési jog valósít meg. A vagyonos ember gyereke a vagyont örökli, a nincstelem emberé pedig a semmit. Ezt jelenti a jog előtti egyenlőség.

De ne is folytassuk, mert nem látom már benned sem az őszinte szándékot a párbeszédre! Ez komolytalan párbeszéd.

pulsarito 2016.05.31. 14:45:51

@Kurt úrfi [teuto-nordikus parasztlegény]:
"De majd másütt vadászunk rád, ahol nem tudsz kitiltani minket. Úgyhogy arra számíts, ott fogunk égetni ahol csak tudunk!"

Jellemző! Ezek vagytok ti! Az ellenvéleményen lévőket, kellemetlen kérdéseket feltevőket "levadászni", ellehetetleníteni, elhallgattatni, megbélyegezni.

Csak azon csodálkozom, hogy az utóbbi évek fő liberális érve még nem hangzott le!
"Nácikkal/fasisztákkal/antiszemitákkal/fajgyűlölőkkel (nem kívánt rész törlendő) nem vitázunk!"

A metodika pedig rém egyszerű:
1. lépés: rásütik valakire a náci/fasiszta/rasszista/antiszemita bélyeget
2. innen kezdve a másik már bármit mond azzal nem is kell vitatkozni, mert evidenciává emeltétek, hogy az illető nem vitaképes!
3. jön az üvöltő csaholó nyálcsorgató farkasfalka és a végtelenségig marják a delikvenst, amíg az el nem tűnik a nyilvánosság elől.

pulsarito 2016.05.31. 14:46:48

@pulsarito:
Csak azon csodálkozom, hogy az utóbbi évek fő liberális érve még nem hangzott le!
helyesen:
Csak azon csodálkozom, hogy az utóbbi évek fő liberális érve még nem hangzott el!

Jean Sol Partre 2016.05.31. 14:52:26

@aL_Ex: félreértettél. Az a trivialitás, hogy ezeket válaszolja. És az, hogy innen nem is jut tovább, mert az egyéni tapasztalatai és a neoliberalizmus paneljai idáig terjednek. És pont azt kell elmagyarázni neki, amit most nekem leírtál, mert ezt már nem látja, erre nem gondol. Alapállapotban elég neki az, hogy "legyen joga", a többit majd valaki vagy valami elintézi, vagy az már egyéni szoc probléma, ha nem tud élni a jogaival. Hogy ez nem egy maroknyi csoportot érint, hanem tömegeket, azt meg végképp nem gondolja.
Szóval innen jön a feladat, ezt elmagyarázni neki és meggyőzni :)

Jean Sol Partre 2016.05.31. 15:15:52

@aL_Ex: viszont azóta se tud írni :)

aL_Ex 2016.05.31. 15:21:47

@Jean Sol Partre:

Elnézést, most már fog tudni írni! Még egy helyen föl kellett oldani. Remélem, az e-mail címét nem tiltottam le, mert azt nem találom!

aL_Ex 2016.05.31. 15:31:16

@Jean Sol Partre:

Nekem már elment a kedvem mindenféle párbeszédtől a témában. Először megszállták a blogomat mindenféle aberrált trollok. Aztán meg kiderül, hogy a liberálisok hite az emberi jogokban csak amolyan formális emberi jogi liberalizmust jelent, azaz csak látszat az egész, amiben semmi komoly ígéret nem létezik, így nem is kell betartani semmit.

A liberális hit egy kamu. Körülbelül olyan, vagy még olyan se, mint vizet prédikálni és bort inni.

Legszívesebben törölném a bejegyzést. Kiábrándító az egész.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:38:01

@pulsarito: Na most tisztázzuk. Ő tiltott ki minket. Először is nem válaszolt a kényes kérdésekre. Aztán nekiállt éjszaka válaszolgatni amikor nem voltam ott. Aztán azt írta hogy nem válaszol nekem, miközben írt vagy egy tucat választ. Mire belekotty beolvasott neki, erre letiltotta. Aztán még le is írja hogy nem teszi ki a lábát a blogjából.
Úgy látom te sem érted mi volt itt a probléma. A csávó nem tudja mi a neoliberalizmus mint gazdasági fogalom és a liberalizmus mint világnézeti fogalom között.
Ehhez hozzászerkeszti a fasizmust, ami teljesen ellentétes a liberalizmussal, mert az alapfogalmakkal nincs tisztában.

Jean Sol Partre 2016.05.31. 15:38:52

@aL_Ex: az emberek nagy részének nincs liberális hite. Semmilyen hite nincs, ha megkérdezed, micsodák, akkor azt mondják, liberálisok, vagy nemzetiek, vagy konzervatívok, vagy bármi, de alapvetően a legtöbb embert nem izgatják ezek a dolgok. Egyik hit sem kamu, de az emberek bármelyik "hit"-ről keveset tudnak, elég nekik a megfelelő panel. Az pedig eddig terjed, "szabadság, egyenlőség, testvériség", "egy a tábor egy a zászló" és hasonlók. Ha vitatkozni kezdesz velük, először csak ezeket a paneleket kapod vissza. Ha meg akarod őket győzni, akkor türelmesen kell lebontanod a paneleket és elgondolkodtatnod őket.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:39:53

@aL_Ex: Örülök hogy kiábrándultál. :-)) Ennél nagyobb örömöt egy trollnak nem is okozhacc, h ezt leírod. :-))
Tehát lenyomtunk mint a bélyeget. :-))
Nem is volt olyan nehéz. De Utherrel is elbántunk az MNO-n annak idején. Belekotty tudna róla mesélni.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:40:37

@Jean Sol Partre: "Egyik hit sem kamu, de az emberek bármelyik "hit"-ről keveset tudnak, elég nekik a megfelelő panel."
Ez egy remek meglátás. A bloggazda erre a legjobb példa.

dont be such a nazi 2016.05.31. 15:41:11

Ja!

aláírás

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll

KaImár 2016.05.31. 20:54:46

"A liberális hit egy kamu. Körülbelül olyan, vagy még olyan se, mint vizet prédikálni és bort inni."

Mi ez az orbitális hülyeség? Megmagyaráznád? Tudod egyáltalán mi az a liberalizmus?

aL_Ex 2016.05.31. 21:03:12

@KaImár:

Most mit mondjak erre? Mondjad csak nyugodtan, de nincs mit válaszolni rá. Túl vagyok a blogvita első napján, átestem egy rakás aberrált troll támadását, már kipihentem annak idegi terheit is. Viszont egyetlen értelmes liberális véleménnyel nem találkoztam, mert amelyiket a leginkább értelmesnek gondoltam volna, az sem volt egyéb, mint közönséges cinizmus. Az általad idézett szöveg is neki szólt.

De, hogy egészen pontos legyek, nem volt olyan hozzászóló egy nap alatt, aki ne ugyanazt írta volna, mint te. Már hogyne tudnám, hogy mi a liberalizmus, nem írtam volna a cikket, ha nem tudnám, mi az. Sokkal valószínűbb, hogy te nem tudod, mi az.

KaImár 2016.05.31. 21:11:37

@aL_Ex: "A liberális hit egy kamu. Körülbelül olyan, vagy még olyan se, mint vizet prédikálni és bort inni."
Akkor magyarázd meg ezt!

KaImár 2016.05.31. 21:22:17

@aL_Ex: "De, hogy egészen pontos legyek, nem volt olyan hozzászóló egy nap alatt, aki ne ugyanazt írta volna, mint te."
És ez nem gondolkoztat el? Mindenki hülye, csak te vagy a villamos?

aL_Ex 2016.05.31. 21:40:03

@KaImár:

A vitában felmerült egyetlen valamire való értelmes és kulturált liberális vélemény is nagyjából úgy foglalható össze, hogy a neoliberális globális kapitalista végkifejlet - amit én úgy képzelek el, hogy liberálfasizmust fog megvalósítani - a szükséges rossz, és elkerülhetetlen. De a szavaiból kiderült, hogy ő sem liberális, hanem neoliberális. Ha jól értettem a hozzászólót. Ha nem értettem jól, akkor elnézést kérek tőle.

Teljes jóindulattal és mindenféle hátsó szándék nélkül csak annyit mondhatok, hogy liberalizmus nincs mr nem létezik. ami létezik, és a reális jövő, az a szükséges rossz, a neoliberalizmus. Ami viszont nem jöhetne létre a sok jóhiszemű liberális támogatása nélkül. Ezt jelenti számomra a liberális kamuflázs, amivel a neoliberalizmus takaródzik.

Ezt írja le az általad idézett mondat, hogy a liberális hit egy kamu, mert akaratlanul is a neoliberálisok szekerét toljátok, csak nem tudtok róla. Ezt én mindenféle rosszindulat nélkül fogalmaztam meg, Körülbelül olyan kijelentés ez, mintha azt mondanám, hogy a kommunista eszme egy nagyon szép dolog, de a történelmileg megvalósult szocializmusban - a jóindulatú kommunisták akarata és szándéka ellenére - nem a kommunista eszme és nem a munkásosztály hatalma valósult meg, hanem az élcsapat diktatúrája a nép felett. Ami nem sokban különbözött a nácizmustól sem. És én ezt az utóbbit is komolyan gondolom. Meg is sértődnek rám a kommunisták, és fasisztának is neveznek engem ezért.

Neked sem zsigerből kellene a szavaimat támadni, hanem végig kellene gondolni magát a gondolatot!

aL_Ex 2016.05.31. 21:47:10

@KaImár:

Elnézést, a válaszod megelőzte az én válaszomat. Erre is csak azt tudom mondani, hogy ne zsigerből reagálj, hanem gondold át a válaszomat! A jóhiszemű liberálisokban nem tudatos, hogy liberalizmus már nem létezik, az csak egy kamuflázs a neoliberálisok számára.

Egyáltalán nem jelent semmit, hogy hányan jönnek szembe az autópályán, mert ez csak annyit jelent, hogy minden jóhiszemű liberális tévedésben van. Ráhatásuk viszont egyáltalán nincs a neoliberális politikára, mert a reálpolitika neoliberális. Ebből a felismerésből származik a liberálisnak vélt demokrácia sok-sok ellentmondása.

Láthatod, hogy nem kötekedő szándékkal fogalmazom meg a gondolataimat, és nem az a célom, hogy minden liberálist hasba akasszak, hanem filozófiai gondolatokat fogalmazok meg.

KaImár 2016.05.31. 22:17:32

@aL_Ex: Beleolvasgattam a posztba. Egyértelmű, hogy egy csomóan leírták neked hogy a liberalizmus egy világszemlélet, a neoliberalizmus pedig egy gazdasági fogalom. Ha ennyi ember leírja neked és képtelen vagy megérteni, azzal nincs mit tenni.
Ja, megint beszoptad! :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll

aL_Ex 2016.05.31. 22:21:26

@KaImár:

A válaszomat már előre megfogalmaztam, később új blogbejegyzés formájában fel is töltöm a blogfelületre. Most csak idézem belőle, ami ide vonatkozik.

„Welcome back, kedves troll! Ne zavartassa magát! Csinálja csak nyugodtan, amihez kedve van! Elég nagy a blogtér, elfér benne.”

Tiszteletben tartom, hogy egy pszichopata trollnak is vannak emberi jogai. Mint Breiviknek...

aL_Ex 2016.05.31. 22:27:52

Tájékoztatom az olvasóközönséget, hogy az összes pszichopata troll tiltását megszüntettem. Nem volt helyes a kitiltásuk, hiszen egy pszichopatának is vannak emberi jogai. A visszahelyezett hozzászólásaikkal legalább bizonyítom tudom, hogy valóban pszichopaták. Bárki elolvashatja a kommentjeiket és meggyőződhet állításom valódiságáról. Önvédelemből legalább ennyit meg kell tennem!

aL_Ex 2016.05.31. 22:32:20

@KaImár: Azért megköszönöm, hogy jelezted felém, miszerint azonos vagy a pszichopata trollal, így a jövőben nem kell fárasztanom magamat azzal, hogy a kommentjeidre reagálok.

aL_Ex 2016.06.01. 00:04:17

Vita a liberálfasizmusról
2016. május 31. 23:00 - aL_Ex
Beszámoló a vita első napjának tapasztalatairól, a pszichopata trollokról és cinikus véleményekről

alex-penzvilag.blog.hu/2016/05/31/vita_a_liberalfasizmusrol

aL_Ex 2016.06.01. 00:26:52

@pulsarito:

Neked pedig köszönöm a támogató véleményedet is, meg a szolidaritásodat is!
Jellemző, hogy ugyanezt a liberális oldalon senki nem tette meg a trollokkal kapcsolatban.

Pop40 2016.06.01. 08:50:52

@MikeBoy:

"Ha nem a rendszer a rossz, akkor Breivik perelhet."

Valamit félreértettél...
Én egy szóval nem mondtam, hogy azzal van gond, hogy B perelhetett.

A gond nem ez. A gond az, hogy MEGNYERHET egy ilyen pert. A gond az, hogy van olyan elmebeteg bíróság, amelyik elmeszeli a norvég államot azért, mert egy tömeggyilkosnak "csak" 3 szobás luxuslakosztálya van a börtönben, és nem a legújabb pléjsztésönnel játszik.

Normális bíróságon ugyanis röhögnének egyet, és 2 másodperc alatt kukáznának egy ilyen beadványt.

pitcairn2 2016.06.01. 08:52:47

@aL_Ex:

azért ezt rakjuk hozzá kiegészítésképpen a fentebbi kommentedhez:)

"Valószínúleg a kapkodásban véletlenül töröltem "pitcairn", pedig őt nem akartam törölni. Elnézést kérek tőle!"

alex-penzvilag.blog.hu/2016/05/29/a_fenyegeto_rem_a_liberalfasizmus/full_commentlist/1#c30408492

Pop40 2016.06.01. 08:59:28

@aL_Ex:

"Csupán annyiról van szó, hogy a humanizmus és felvilágosodás eszméje az emberre (aki fehér, és férfi) vonatkozik, a rabszolgát pedig nem tekintetté annak"

Igen, ezzel meg is magyaráztad a saját felvetésed okát. :-)
Pont azért terjedt ki rájuk, mert a nők, a feketék, stb fel sem merültek.

200 éve Amerikában a legliberálisabb ember is ezerszer konzervatívabb volt mai szemmel, mint egy mai konzervatív. Pl mekkora felhördülést váltott ki szimplán csak az, mikor a négerek először ülhettek fehérek mellé a buszon...
200 éve az, hogy a néger nem rabszolga, már egy kifejezetten liberális nézetnek számított. Ma, aki ennyivel elintézné a négereket, hogy azoknak összesen annyi joguk van, h nem rabszolgák, nemhogy konzervatívnak, de kifejezetten rasszistának számítana. :-))

Ez nem a rendszer hibája volt. A liberalizmus egy új eszmerendszer volt, nyilván minden ilyennek vannak gyengeségei, és az adott korhoz mérten kell őket értelmezni.
Márpedig a 19. században a liberalizmus egy kifejezetten progresszív, előremutató irányzat volt.

pitcairn2 2016.06.01. 09:02:58

@KaImár:

a klasszikus liberalizmus eredetileg az un. negatív jogok talaján állt és ennek következtében masszívan individualista volt, a modern liberalizmus azonban már nagyon keményen átment az un. pozitív jogok világába, amelyek a kollektivizmus felé mutatnak és ezért értelemszerűen antagonisztikus viszonyban állnak a negatív jogokkal

Negative and positive rights
en.wikipedia.org/wiki/Negative_and_positive_rights

no ez a tendencia vezetett ahhoz, hogy egyre több közös pontot lehet találni a modern liberális világképben az egykori korporatív fasizmus eszmerendszerével

Pop40 2016.06.01. 09:03:28

@aL_Ex:

"Örülök, hogy legalább ennyit elismersz! "

Persze, hogy elismerem, ebben semmi különleges nincs.

Csak egy eszmerendszert nem a szélsőségei alapján kell megítélni.

A kereszténységről sem az inkvizíció alapján formálsz véleményt.

pitcairn2 2016.06.01. 09:04:46

@Pop40:

úgy összességében a 200 évvel ezelőtti Amerika sokkal liberálisabb volt mint a mai (klasszikus értelemben)

pitcairn2 2016.06.01. 09:10:47

@Pop40:

különben ezt a kérdést inkább úgy érdemes megközelíteni, hogy a "liberális forradalom" vezetett a rabszolgaság felszámolásához

ami pedig a déli államokat illeti az USÁ-ban, nem lehet néhány nap alatt megreformálni egy komplett társadalmi rendszert

pitcairn2 2016.06.01. 09:20:47

@Pop40:

+ mivel a klasszikus liberalizmus a __negatív jogok__ talaján állt nem is volt alkalmas afféle "holnaptól __központi akarattal__ eltöröljük" a rabszolgaságot akcióra, mivel ehhez masszív erőszak alkalmazása kellett volna

ha egy kissé elmélyedsz az amerikai történelemben, akkor az ottani liberális folyamatok inkább afféle alulról építkező általában passzív, de néha aktív ellenállásra épültek

azaz pl. a vadonban lakó telepesek egyszerűen nem vettek tudomást a nekik nem tetsző törvényekről meg hasonló

kb. úgy lettek szabadok, hogy egyénileg felszabadították magukat

pl. egyszerűen felkerekedtek és elmentek nyugatra, ahol a saját elképzeléseik szerint éltek...

pitcairn2 2016.06.01. 09:40:00

@Szalay Miklós:

ez sokkal szemléletesebb ábra

http://1.bp.blogspot.com/_L5EFG-vZEHo/Sykwr4ca1FI/AAAAAAAAB7U/nz-hpFYcfQs/s400/World's+Smallest+Political+Quiz.bmp

a mai liberálisok inkább már a "left liberal" táborban vannak, azaz meglehetősen közel kerültek a némi sarkítással fasisztoidnak címkézhető gondolatokhoz

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 09:40:04

@Pop40: "A kereszténységről sem az inkvizíció alapján formálsz véleményt. " - hehehe.. ez jó!

pitcairn2 2016.06.01. 09:58:44

@A.A. Cooper:

"A liberalizmus éppen az ellenkező póluson van, mint a fasizmus,"

az manapság már libertarianizmusként fut

pitcairn2 2016.06.01. 10:02:04

@Pop40:

a migrácscirkusznak és breiviknek semmi köze sincsen a klasszikus liberális értékekhez...

pitcairn2 2016.06.01. 10:04:57

@sas70:

a klasszikus liberális gondolatvilág minden további nélkül összegeztethető a halálos ítélettel

mises.org/library/libertarian-position-capital-punishment

chrisred 2016.06.01. 11:00:25

@Pop40: Mitől lenne normális ez a bíróság? Normális bíróság nem azt nézi, hogy ki nyújtotta be a keresetet, hanem hogy a jogszabályok szerint a követelés jogszerű, vagy nem.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 12:32:48

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Látod barátom, mégsem miattad nem volt tegnap elérhető a blog.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 12:35:35

@pitcairn2:
Véleményem szerint inkább a bolsevikokkal és a jakobinusokkal vannak egy platformon. A gyökér minden estre ugyanaz.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 13:53:13

@Afrika steht an der Elbe: De, de miattam vót. csak elszégyellte magát oszt visszatette. olvasgass ne libsizz!
A te korodban a merevedés már árt a prosztatádnak.

aL_Ex 2016.06.01. 14:08:27

Látom, a pszichopata lelkesen ügyködik. Egészen pontosan antiszociális személyiségzavarról van szó.
A pasi szeret a Wikipédiából művelődni. Javaslom, olvasgassa ezt!

hu.wikipedia.org/wiki/Antiszoci%C3%A1lis_szem%C3%A9lyis%C3%A9gzavar

aL_Ex 2016.06.01. 14:10:53

Nem veszi észre a fazon, hogy semmivel sem különb a náciknál. Tulajdonképpen nem is liberálfasizmusról kellene már beszélni, hanem liberális nácikról.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 14:14:49

@aL_Ex: Mi van kispofám? Már nem mersz nekem írni direktben? Na jó a fejlődést értékelem, nem várod meg az éjszakát hogy előbújj válaszolni. Még mindig ott tartunk, h az egész levezetésed hibás. Még azok is elkottyantyák magukat akik kiállnak melletted, hogy sokan csak liberálisnak hazudják magukat, holott nem azok, pedig te erre a viselkedésre építetted az elméleteidet. Ráadásul a neoliberalizmus és liberalizmus két külön fogalom, de látom nem megy a fejedbe az istennek sem.
Komolyan a pszichiáter nagydoktorit lehetne írni belőled.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 14:15:56

@aL_Ex: 1ébként qrvára élvezem az új avataromat. :-))

aL_Ex 2016.06.01. 15:51:44

@pitcairn2:

Elnézést kérek a tegnapi akaratlan törléseimért. Idegességemben történhetett. Remélem minden kommentedet helyreállítottam!

aL_Ex 2016.06.01. 16:03:38

@Pop40:

Ez egy nagyon jó hozzászólás! Végre eljutottunk oda, hogy a trollok helyett valós kérdésekre koncentrálhatunk!
Egyetértek a kifejtett véleményeddel. Én magam is azt tartom, hogy Dickens kora óta rengeteget változott a világ. Éppen ezért állítom azt, hogy a munkához való jogot ideje volna az alapvető emberi jogok közé emelni. Nehogy már a kizsákmányolás joga legyen alapvető emberi jog! Márpedig a magántulajdonhoz való jog anakronisztikus módon azt valósítja meg.

aL_Ex 2016.06.01. 16:16:54

@Pop40:

"Csak egy eszmerendszert nem a szélsőségei alapján kell megítélni.
A kereszténységről sem az inkvizíció alapján formálsz véleményt."

Azért ez nem ilyen egyszerű. A kereszténységről szólva igenis tudni kell, hogy az egyház igencsak megmanipulálta az eredeti őskeresztény tanokat, mire az államvallás lett. Jómagam hajlamos vagyok azt feltételezni, hogy Jézus esszénus nézeteket tükröző tanai nagyon is kommunisztikusak voltak, azaz forradalmi módon különböztek a zsidó vallástól, amely a magántulajdon szentsége talaján állt. Mi valósult meg ebből az Észak-atlanti kultúrkörben? A magántulajdon szentsége! Mondom ezt úgy, hogy az antiszemitizmus minden formáját elutasítom.

A világ népességének jelentős része pedig globalizmus-ellenes. Öntudatlanul ugyan, de az antiszemitizmus egy való tárgyi alapjához jutottunk el, a magántulajdon szentségéhez. Szóval igenis vizsgálni kell a szélsőségeket, hogy azoknak vajon van-e valós alapjuk!

aL_Ex 2016.06.01. 16:25:26

@Afrika steht an der Elbe:

Valójában az történt, hogy mivel ezt a pszichopatát nem tudtam levakarni magamról, átmenetileg piszkozatba helyeztem. Miután lehiggadtam, akkor pedig újra publikussá tettem.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 16:43:00

@aL_Ex:
Ezeket ki kell tiltani. Ez az arc egy 1919-es komisszár. Addig örüljön, amíg csak kitiltják és nem munkatáborba viszik a náczik, akikkel kel és fekszik minden nap 1989 óta.

aL_Ex 2016.06.01. 18:47:22

@Afrika steht an der Elbe:

Hát, én úgy döntöttem, hogy nem tiltom ki. Hadd égesse magát! Meg kell adni neki erre a lehetőséget. Ha levegőnek nézzük, akkor lekopik magától is, mert semmi se bosszantja jobban, mint az, ha nem éri el célját.

Afrika steht an der Elbe 2016.06.01. 20:50:46

@aL_Ex:
Ebben is van valami.
Tetszik az írásod.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 20:57:45

@Afrika steht an der Elbe: Látod h mégis miatt volt elérhetetlen a poszt? :-)) Bebebe...

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 21:01:30

@aL_Ex: Te égtél kispofám! Elő* nem válaszoltál, aztán iccaka suttyomban mertél csak válaszolni, majd letiltottál.
Ezekután többször behúztalak a csőbe, majd eltüntetted a posztot és írtál másikat. Az az igazság úgy ugrálsz ahogy én fütyülök. És már tudod mi a neoliberalizmus és a liberalizmus köz5t a különbség? :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 21:03:10

@aL_Ex: A remek avatarról már ne is beszéljünk. :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.01. 21:04:05

És fogaggyunk nyomogatod a frissítést, mikor jövök lealázni téged.

aL_Ex 2016.06.01. 22:08:25

@Afrika steht an der Elbe:

Köszönöm a pozitív szavakat, és köszönöm az egyetértő véleményt is.
Máskor is szívesen várlak, hogy véleményt cseréljünk. Bár - nekem úgy tűnik - eltérő a világnézetünk, de ez nem akadályozhat meg bennünket ebben. Ennyivel -legalább - különbek vagyok az ilyen "teutonordikus parasztoknál".

aL_Ex 2016.06.01. 22:10:18

Úgy látom, a parasztéknál nem ismerik a szólást, hogy az öndicséret büdös. Csak azért pillantottam bele a kommentjeibe, mert idáig érződik a bűz.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.02. 08:08:09

@aL_Ex: Aszontad nem olvasol engem. Oszt mégis. Nem bírtad ki, te kis fasiztázó! :-))
Kurva szar lehetett neked miután beírtam hogy nyomogatod a frissítést, várnod kellett egy órát hogy válaszolj, különben körbe röhögtelek volna. Most megint tűkön fox ülni. :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.02. 08:14:53

@aL_Ex: Az a helyzet öcsi, mint írtam, én ilyen a másik kikészítésére menő vitát végigcsináltam már több százat. Ráadásul igazi kőkemény trollokkal. (Uther, vitéz) Vagy komoly jobbos agyakkal, mint guminyuszi, Blogger Géza.
Ezekhez képest te ujjgyakorlat vagy, minden húzásodra nekem van lépésem kapásra. Te egyet tehecc, becsukod a blogodat, vagy megszünteted a kommentelést és nicket váltasz.
Vagy abbahagyod a liberálfasiztázást. Addig nem szabadulsz tőlem. Én egy nagy rendszert felügyelek, annyi a dolgom hogy ha baj van a 35 éves gyakorlatommal azonnal közbeavatkozzak, különben szó szerint megborulhat az ország. Időm mint a tenger nyomulni a neten.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2016.06.02. 10:37:35

Unatkozom, itt a netes tápláléklánc csúcsán... :-))

NekemNemEzKell 2016.09.20. 18:54:16

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Jé, felmászik egy adag általa kinyomott hányadékra, s azt hiszi a tápláléklánc csúcsán van ez a kis kiköpött, manócska? Egy kicsit bosszantó legyecske zümmög, mert még nem csapták agyon, hogy " én vagyok a Tyrannus Rex"? Röhej!

aL__Ex 2016.09.22. 23:11:50

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"... várnod kellett egy órát hogy válaszolj..."
Több, mint 3 hónapot vártam a válasszal. Ennek alapján elhiszed, hogy nem etetem a trollokat? Tőlem annyit pattogsz, amennyit akarsz...

aL__Ex 2016.09.22. 23:13:47

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Te egyet tehecc, becsukod a blogodat, vagy megszünteted a kommentelést és nicket váltasz."
Dehogynem, mást is tehetek. Például azt, hogy tojok a kommentjeidre.

aL__Ex 2016.09.22. 23:15:33

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

"Unatkozom, itt a netes tápláléklánc csúcsán... :-))"
Nna, csak nem te szenvedsz függőségben? Nem bírod elviselni áldozat nélkül. Ez a te aberrációd...